จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก13492.734034.070.1 %5.01735.51092.889537.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก21512.8514672.7131.8 %5.03161.7346.5505189.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก16477.4331.5398.0 %5.02686.05260.96590.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก68340.57854668.020.0 %5.010707.1994048.805962.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01233.38404.6715167.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา20473.993408.083.4 %5.01187.25406.1059965.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์20309.084098.079.8 %5.01349.4401452.4930166.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี19207.331493.092.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก17962.49189.048.8 %5.03161.252327.566426.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก26324.3599281.064.7 %5.02420.08012442.6304-0.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก19717.938131.058.8 %5.03561.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก18086.926954.061.6 %5.02743.33011487.348545.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก17324.573418.080.3 %5.02210.89991616.76726.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก55013.3289562.082.6 %5.05063.29983554.39529.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก7947.879915553.24-95.7 %0.01818.51147.439936.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก20987.0811381.045.8 %5.04663.95022770.465840.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก18052.08043.719755.4 %5.03446.9502595.1724982.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก30627.0146925.16-53.2 %0.06584.5503963.6610185.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก16519.16177.062.6 %5.03256.751479.96754.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก16025.385328.4666.7 %5.03028.5801169.0049994.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก14086.24326.069.3 %5.02210.89991723.1122.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก16840.748414.050.0 %5.03256.75534.6884883.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก22058.53991104.992-313.0 %0.05348.549810677.227-99.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก24640.19925543.0-3.7 %0.06109.16993728.12339.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก17080.167625.055.4 %5.03713.1499ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก65701.056371.3214.2 %5.06394.3999725.7144888.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก17357.098501.051.0 %5.03541.79981884.24946.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก17505.5712159.030.5 %5.03123.64991232.337560.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก29029.177405.074.5 %5.04112.51443.021564.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก15456.5914592.05.6 %2.51900.5701538.8590171.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก15827.1016827.056.9 %5.02933.51731.69841.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก3357680.380855.097.6 %5.031465.336265.02280.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก12654.124859.061.6 %5.01602.39686.0424857.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก27342.3116612.075.8 %5.07136.021595.60177.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก13702.54878.064.4 %5.02001.73678.5944866.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก22559.3318502.2718.0 %5.04017.18991308.349567.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก18820.734905.073.9 %5.03009.5601962.7680168.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก21726.179599.990255.8 %5.05120.3301638.3809887.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก104325.3583310.7520.1 %5.05880.964410.251525.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก16349.9310577.035.3 %5.01361.241861.2255-36.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก385326.5310634.019.4 %5.05977.7397135930.73-2,173.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก279337.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02362.8701ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์144284.8459280.058.9 %5.02424.5229869.506-1,132.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก39152.80162110.43-58.6 %0.05999.60014816.657219.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 25127.9717744.069.2 %5.02876.453149.9814-9.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก13586.72930.078.4 %5.01830.5499585.3139668.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก475245.541537.64191.3 %5.0159785.6623566.87385.3 %5.0
รวม 5,377,870 1,173,852 78.17 % 5.0 339,880 266,111 21.70 % 5.0