จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว12129.552383.080.4 %5.02219.3602.8604772.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว42377.85924870.041.3 %5.0307.45999113.211563.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว26869.11154105.602-101.4 %0.0558.79999236.2269957.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว15213.856348.058.3 %5.03512.3999741.8930178.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว13694.716388.053.4 %5.03398.3595.1369682.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว57424.6630018.047.7 %5.07486.733934.348947.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว18881.9393658.080.6 %5.01345.8ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด18385.9491237.093.3 %5.01431.2539.645597.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา18243.651439.092.1 %5.02129.5566.53800296.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น18559.1192823.084.8 %5.01383.9501462.2414966.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร18619.4712968.084.1 %5.01666.3397.0239976.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ20435.1215272.074.2 %5.01934.46475.902575.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์17804.771591.091.1 %5.01119.474.7599.6 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว21757.5317501.065.5 %5.05737.257664.1533-33.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว17442.8012327.086.7 %5.02295.3501710.5524969.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ32465.6417471.442977.0 %5.03499.10011884.904446.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว17652.9717304.058.6 %5.04577.30033494.783923.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว14968.194218.071.8 %5.03360.271274.17862.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว16955.3814940.800370.9 %5.02580.60012656.2295-2.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว17791.22110660.040.1 %5.04292.049813979.431-225.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว9060.57033172.065.0 %5.02164.68024949.1387-128.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว18106.45798.068.0 %5.04770.39991500.524968.5 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว25768.21916488.69936.0 %5.06707.09032621.648460.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว34805.5245084.188-29.5 %0.06440.86041478.895577.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว24816.175537.077.7 %5.04292.04983772.525912.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว15779.9393081.080.5 %5.02034.73546.6395373.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว13824.431723.087.5 %5.02865.84991692.90240.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว19035.499252.551.4 %5.03676.0103567.8339284.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว296311.81243792.9717.7 %5.0120099.57809.372693.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว17762.3818874.089850.0 %5.04577.30032350.993448.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว29284.7197259.060175.2 %5.02362.72261.37994.3 %2.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว19386.4837881.102-95.4 %0.04957.6001989.3394880.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว52373.1993684.093.0 %5.03436.35013574.47-4.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว15334.6710184.033.6 %5.03721.551934.209548.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว6350.85997693.0-21.1 %0.02546.39012380.52916.5 %3.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว18906.253607.080.9 %5.04862.54981786.063.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว12743.9111184.012.2 %5.02998.97225.8910192.5 %5.0
สพ. สระแก้ว52984.94917332.067.3 %5.03816.65012696.819629.3 %5.0
รจจ.สระแก้ว 218091.75132149.039.4 %5.04563.79985237.6157-14.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว13114.1413532.073.1 %5.02583.55745.8070171.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว16892.738528.049.5 %5.04006.79982237.002944.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว14626.124224.071.1 %5.03017.98980.0960167.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว32244.64126543.4317.7 %5.05280.89993731.400429.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว18483.265688.069.2 %5.03778.61011803.622652.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว54157.69155715.148-2.9 %0.018363.92023.97589.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว75651.23437254.96150.8 %5.06463.83013735.502942.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว56867.2316672.470.7 %5.04934.8701388.0870192.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว148128.212206.091.8 %5.01082.13149.038586.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วไม่ครบ170878.95ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ7600.0ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว19758.69958943.398-198.3 %0.08874.759180.5586-3.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2049.489ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว13331.634688.064.8 %5.02485.5498629.4320174.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว341985.5642796.80187.5 %5.0178542.7336557.89879.5 %5.0
รวม 2,143,642 1,038,092 51.57 % 5.0 483,801 149,873 69.02 % 5.0