จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ13516.411920.085.8 %5.01309.9515.2324860.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ26786.80927007.0-0.8 %0.04143.3101526.7744887.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ15918.919490.040.4 %5.02165.64994.7599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 1175350.2166923.04.8 %2.024414.3524195.56182.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 2119462.7164000.0-37.3 %0.017816.153617.581179.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3128889.58103003.720.1 %5.019492.934990.686574.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 129640.27923077.022.1 %5.02260.72617.572.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 224329.63111640.052.2 %5.01994.51661.2855266.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 235479.14196002.0-170.6 %0.01595.15106.5614993.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 128474.8310022.064.8 %5.02184.98384.7582.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์24541.2411266.054.1 %5.02147.2508.8104976.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี31064.2714180.454.4 %5.02184.6401495.53977.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง26393.769058.065.7 %5.01500.1453.0359869.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ26477.7893807.085.6 %5.05063.4502484.0059890.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 131390.7428351.09.7 %4.55399.95022098.264961.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 219408.6530190.051-55.5 %0.04188.14994231.4233-1.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ20982.8314757.029.7 %5.04048.231425.064.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ13346.097721.042.1 %5.01804.341068.429940.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ21698.1613106.039.6 %5.02070.54981693.90718.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ17100.64116589.03.0 %1.53173.81450.89154.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ6555.899912487.0-90.5 %0.01282.93011807.6799-40.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ21698.1820567.05.2 %2.55018.04982945.9541.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ34595.19980368.0-132.3 %0.05873.75661.5919888.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ17475.0618692.050.3 %5.03173.471523.799952.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ18674.3595517.070.5 %5.03401.7002107.59796.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ20953.95259.074.9 %5.02032.51991132.444.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ21704.7318121.016.5 %5.03972.14991522.0561.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ25855.029183028.97-607.9 %0.06444.257597.2002-17.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ18892.420151.0-6.7 %0.03801.012672.122129.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ13321.8514058.0-5.5 %0.01557.12412.8794973.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ31113.97162324.0-100.3 %0.06767.5195492.9644892.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ53052.85913381.074.8 %5.02355.81624.70931.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ20322.9314024.031.0 %5.03021.35011127.374562.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ21326.19117465.018.1 %5.04257.3999823.4694880.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ70857.11723085.067.4 %5.09011.40042423.7773.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ27412.78962592.0-128.3 %0.06311.1299678.8035389.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา130701.22119637.08.5 %4.05270.78035047.07474.2 %2.0
สพ.สมุทรปราการ1943140.868847.096.5 %5.04041.14992231.697544.8 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 628124.25702000.0-11.8 %0.09539.099610163.404-6.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ13007.65247.059.7 %5.01595.15952.1185340.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ30652.14151403.0-67.7 %0.07109.79981989.860572.0 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ158035.56200792.0-27.1 %0.011842.282813.971976.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ35082.21144793.0-27.7 %0.05341.30032633.399950.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ328019.63227344.030.7 %5.029548.657913.969773.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ16252.329190.043.5 %5.02545.95923.7039863.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ6413.379919936.0-210.9 %0.02463.07011275.601448.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 199576.81386297.013.3 %5.04282.39993413.777320.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 224104.87954042.0-124.2 %0.04315.15042697.947537.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ50385.78133483.033.5 %5.01488.35864.1029741.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ472798.0429944.09.1 %4.57680.01033906.733449.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ165545.81166374.0-0.5 %0.03240.89997934.9302-144.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ315248.19128098.059.4 %5.02258.65014362.0107-93.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์140163.4190000.035.8 %5.01999.64991517.295924.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ217753.1781564.062.5 %5.076777.0168555.671988.9 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย4497873.51528573.866.0 %5.072725.8138544.966888.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 23213.7527000.0-16.3 %0.04257.39993312.820822.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ17551.253216.081.7 %5.01481.1599935.3034736.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ223247.4745926.079.4 %5.015323.10126982.699-76.1 %0.0
รวม 10,790,956 5,446,937 49.52 % 5.0 452,366 166,057 63.29 % 5.0