จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์14364.753939.589872.6 %5.02921.7998ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์78627.7555221.8229.8 %5.0402.51564.08-288.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์10885.97921616.859-98.6 %0.02351.31091.444553.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์14135.047229.919948.9 %5.03606.3699313.8420191.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์89371.6849784.044.3 %5.013171.413885.19670.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01835.51572.6220168.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง16909.9611344.092.1 %5.01144.75314.75472.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง17040.2791794.089.5 %5.01185.8999289.9970175.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง18278.1093975.078.3 %5.02118.7281.3330186.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่17975.4692043.088.6 %5.02017.2999130.672593.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย16895.2111326.092.2 %5.02094.3501231.6004988.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย17790.7812250.087.4 %5.01836.9584.068.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด10944.882222.079.7 %5.01729.25328.39681.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง17175.661186.093.1 %5.01505.79425.7235171.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ18706.8012748.085.3 %5.01540.3999405.2304773.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก17795.341553.091.3 %5.01753.3999329.5549981.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ17274.3591950.088.7 %5.01343.85379.9619871.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์20669.431309.093.7 %5.01531.3308.33279.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์16417.652065.087.4 %5.01324.649977.91300294.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช17013.02994.094.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ19375.551589.097.0 %5.0888.3499877.80000391.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์16559.189593.096.4 %5.01477.850170.00199995.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง17139.151319.092.3 %5.01884.5207.3374989.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์17016.8691574.090.8 %5.01542.149984.20299594.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์16189.169481.129941.4 %5.04728.29985022.6499-6.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์13675.056496.629952.5 %5.02599.8599599.4500176.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง13980.513197.077.1 %5.02905.01225.557.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง13176.774298.067.4 %5.02661.37991339.549.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย14267.022666.081.3 %5.02600.89991908.5526.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์18814.6299328.469750.4 %5.05679.09965853.4629-3.1 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์16765.514826.2171.2 %5.03967.68993102.244121.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์13095.822841.078.3 %5.03397.09992686.297920.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์23202.3514178.838.9 %5.06629.899912108.148-82.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์11825.712072.0-2.1 %0.03069.32986809.4004-121.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์20037.7412718.036.5 %5.06591.87993540.488546.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์55752.547242.015.3 %5.09634.45022990.732469.0 %5.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์2853038.3237518.9491.7 %5.021196.4882674.599987.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์17900.417059.509860.6 %5.04271.83011836.3557.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)24470.763529.085.6 %5.0533.251318.7035-147.3 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์31036.4612475.092.0 %5.0611.04999467.6944923.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์10326.353247.909968.5 %5.02617.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์13014.23332.7474.4 %5.04196.17971616.453561.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์16172.179283.042.6 %5.04842.29982376.708550.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์14455.513366.076.7 %5.03967.712257.874-208.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ7310.5098ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1786.114ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์11541.4510109.012.4 %5.02636.555140.7729-95.0 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์58884.30141054.1630.3 %5.07770.90041122.55885.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์51928.43816505.9168.2 %5.04728.29983555.166524.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์25784.35914200.8544.9 %5.07587.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์29232.1623518.78119.5 %5.07295.44973603.264450.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์13433.64110109.024.7 %5.03492.35742.3223-64.4 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์11555.2514458.0-25.1 %0.02636.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.บุรีรัมย์280396.2842230.084.9 %5.04365.58012523.371142.2 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 79611.359130338.17-63.7 %0.02487.72004.395519.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์12071.93935.0267.4 %5.03189.15991820.503942.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์14409.887416.048.5 %5.03777.511679.684455.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์35897.28132325.859.9 %4.54728.29981812.0361.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์14696.467087.089851.8 %5.04062.751677.77658.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์12278.60941249.742-235.9 %0.05679.09962275.04159.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1331010.7551744.084.4 %5.05472.80033215.649941.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2211853.416987.089896.7 %5.012709.0511677.77686.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3128011.1551877.1659.5 %5.012796.151352.752489.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 494171.40643555.04753.7 %5.012934.03335.074.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)100635.4337172.8263.1 %5.012441.73538.972471.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์85664.6025.0100.0 %5.0922.624.7599.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง49163.85259578.0-21.2 %0.03441.95021488.720556.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์81613.359282013.0-245.5 %0.03177.60017383.0391-132.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์47502.6025.0100.0 %5.03050.60014.7599.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์50021.3595.0100.0 %5.03101.40014.7599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรอง413348.5917256.56195.8 %5.03742.21780.563652.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก425634.9497256.077.2 %5.04738.713366.972428.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์85453.75126773.64-48.4 %0.013456.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 15724.09628.038.8 %5.04538.253069.383532.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์12565.6893308.773.7 %5.03035.89992165.325428.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์69977.43896528.211-37.9 %0.027336.20124365.31610.9 %5.0
รวม 6,583,634 1,846,014 71.96 % 5.0 310,023 171,399 44.71 % 5.0