จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์2930.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01194.59574.5651.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์131663.7556467.9857.1 %5.0495.700011374.593-177.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์18499.7415980.3413.6 %5.05189.7998877.8549883.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์12901.44438.065.6 %5.03487.25184.0624894.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์90899.90667148.026.1 %5.010009.754686.710953.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี20205.914106.079.7 %5.01602.55401.441574.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน19675.732160.089.0 %5.0917.6367.18399892.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ23116.342873.087.6 %5.01648.8285.9689982.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง19946.7111499.092.5 %5.01415.168.78949795.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์20545.8116555.068.1 %5.01240.2775.42049493.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท20449.682541.087.6 %5.01539.0210.890586.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ19741.8112032.089.7 %5.01173.45124.33689.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ19575.1991435.092.7 %5.01231.953.437595.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม20138.481528.092.4 %5.01210.266.99400394.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ19608.071505.092.3 %5.0975.8999657.45600194.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม19908.422185.089.0 %5.01556.6001259.0839883.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี19408.61889.090.3 %5.01727.6563.95399996.3 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม50751.50829928.041.0 %5.07265.252384.183167.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์17276.30122399.811-29.7 %0.04723.31013396.791528.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02524.5901952.1185362.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม12518.971989.084.1 %5.02444.251897.311522.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท13150.433232.075.4 %5.02733.452430.242411.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์13891.485449.160260.8 %5.03848.542345.008839.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์15116.44231.072.0 %5.03335.13013651.821-9.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์38110.67224148.036.6 %5.013755.96844.527850.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์13477.416195.200254.0 %5.03462.95024328.2002-25.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์25580.7617745.44930.6 %5.08488.44927831.95177.7 %3.5
ส.ป.ก. สุรินทร์21849.55110933.5250.0 %5.06777.01048.966684.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์35183.7550113.52-42.4 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์19394.1197388.061.9 %5.05712.10991297.443577.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0302.45001285.630495.6 %2.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0337.64999288.7514.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0385.04999203.038547.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์16332.43775.076.9 %5.04117.8901454.1189989.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์12980.481294.090.0 %5.03068.90011914.13637.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์16365.2314005.6214.4 %5.04495.10012343.7947.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์36668.574906.406-104.3 %0.08456.229513024.529-54.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์806.5500512090.81-1,399.1 %0.0295.341278.8995-333.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์17655.096037.065.8 %5.04685.251195.318574.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์53103.30137347.53129.7 %5.018433.821108.165594.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์7832.989712108.08-54.6 %0.03380.560113245.286-291.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ไม่ครบ22810.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2218.7725ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์25239.018660.026.1 %5.06341.59963330.2147.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์14206.2610700.024.7 %5.03153.23310.7219890.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์51068.5089605.081.2 %5.04209.84962172.146548.4 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์415.8900183839.438-20,059.0 %0.01243.051670.484-34.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์12255.4492880.076.5 %5.02593.51241.536552.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์18117.80111447.4636.8 %5.04742.29982279.220951.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์12875.413837.070.2 %5.01338.91893.7885133.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์29835.3318249.31138.8 %5.03830.15011885.10450.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์16923.739464.259844.1 %5.04742.319844.70000199.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์17132.19917114.990.1 %0.54666.2397959.6994679.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์57867.9311900.079.4 %5.06869.9502773.25588.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1143264.1660531.9357.7 %5.06502.292058.726168.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 278145.43841273.80147.2 %5.06215.7603877.7144885.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 339275.2550327.98-28.1 %0.07975.64991096.392586.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)65470.58240360.64838.4 %5.011063.862260.693479.6 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์55178.75847922.42213.2 %5.01935.51207.6537.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์30086.12113934.1253.7 %5.01890.61824.12556.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์461453.03315749.031.6 %5.08469.60064870.683642.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์579300.25152956.9873.6 %5.05165.27986975.5205-35.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์254446.3379292.068.8 %5.04334.484217.99022.7 %1.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมไม่ครบ92681.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท292815.6993545.00868.1 %5.04035.64992267.265643.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ146268.5672788.48450.2 %5.04019.39993749.08356.7 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ427500.2541857.1890.2 %5.04491.79986207.3853-38.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์53658.121100907.65-88.1 %0.011806.6519632.84-66.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 17547.9498761.160250.1 %5.04209.84961668.522960.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์13386.862392.082.1 %5.03125.9614.2599.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์141325.6774145.13347.5 %5.038665.07838220.3981.2 %0.5
รวม 3,989,392 1,914,102 52.02 % 5.0 317,284 194,893 38.57 % 5.0