จังหวัดศรีสะเกษ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ17139.6214325.850174.8 %5.02704.85991135.278458.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ54167.19129891.644.8 %5.01229.35446.4239863.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ7586.06985644.629925.6 %5.04805.01140.15276.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ15527.278815.610443.2 %5.04036.0602.9649785.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ48795.17248600.00.4 %0.514272.33742.850173.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรารมย์18419.671392.092.4 %5.01234.75424.93565.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษีไศล18226.8592220.087.8 %5.01320.0332.1864974.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังหิน17659.011321.092.5 %5.0948.3000513.49798.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีรัตนะ17672.129975.094.5 %5.0973.0999848.44699995.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยทับทัน18013.879905.095.0 %5.01039.047.74499995.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทุมพรพิสัย18467.242376.087.1 %5.01284.55279.9364978.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองศรีสะเกษ21272.7296661.068.7 %5.01343.9419.31168.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรลักษ์19607.762335.088.1 %5.02176.1001421.59180.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุขันธ์18343.742190.088.1 %5.01617.75421.91473.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนหาญ18542.9612085.088.8 %5.01765.48418.1804876.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำเกลี้ยง17701.439758.095.7 %5.01075.743.52400296.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนคูณ18000.871836.095.4 %5.01322.64.599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงบูรพ์17826.539900.095.0 %5.0964.800054.599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปรางค์กู่17918.699985.094.5 %5.01391.1415.5394970.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยุห์17710.84960.094.6 %5.0762.3000512.698.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไพรบึง17918.01404.092.2 %5.01139.64994.599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูสิงห์17789.18750.095.8 %5.01207.42209.60882.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางชุมน้อย17854.971836.095.3 %5.0891.099987.550999699.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ51727.3989622.490281.4 %5.04383.89012149.849951.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขาเมือง13429.83207.379976.1 %5.01784.1901581.9000267.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์11973.6891836.084.7 %5.02413.451234.049948.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาขุขันธ์11937.612152.082.0 %5.02529.75988.060.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษสาขาอุทุมพรพิสัย12440.3112859.077.0 %5.01947.1001786.5999859.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ21531.012476.6442.1 %5.05671.35015850.3374-3.2 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ16411.6293884.830176.3 %5.04079.742159.321547.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ15274.755744.5262.4 %5.01790.20012186.5769-22.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ79422.35225525.1667.9 %5.015888.78730.724645.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ10300.3730287.961-194.0 %0.02727.545843.7446-114.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ28448.12924191.39115.0 %5.08700.756669.275423.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ22728.19911794.1648.1 %5.06964.461011.63685.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ67550.39839928.16840.9 %5.06622.15041709.808574.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ22658.1896734.070.3 %5.04859.39992989.567438.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดศรีสะเกษ7914.96974789.039.5 %5.0326.34998349.961-7.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดศรีสะเกษ18105.1094846.939973.2 %5.04245.15043618.597214.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ14094.371660.088.2 %5.03389.43991092.044167.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ17919.3415550.81113.2 %5.03333.29982345.023929.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ24382.9320699.7615.1 %5.07154.62991401.004580.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ27140.71928286.16-4.2 %0.06951.252222.106968.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ18063.098907.799850.7 %5.05220.712081.393160.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ79471.9346430.10241.6 %5.029099.15623.2949897.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ19132.735527.071.1 %5.03560.58984791.3062-34.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ16428.5912369.524.7 %5.04460.05031619.949563.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ28566.35927336.824.3 %2.07578.58011134.936585.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ41008.16811790.5871.2 %5.02231.35991273.042.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ23102.8212285.946.8 %5.03731.73160.37595.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ53047.51210488.1580.2 %5.04878.43022028.341658.4 %5.0
รจจ.ศรีสะเกษ 161265.5982076.049.1 %5.04612.81012486.537846.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ13036.093833.370.6 %5.02919.77574.2219880.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ16161.9512276.7224.0 %5.04117.792062.69749.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ13600.753008.609977.9 %5.03148.39991058.71866.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ25050.81120582.18917.8 %5.05562.88962170.659461.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ21017.56112242.041.8 %5.06323.73971550.84975.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ10436.3735711.57-242.2 %0.04256.253036.089828.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (จังหวัดศรีสะเกษ และยโสธร)505335.4173760.085.4 %5.013963.3812170.603584.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 187445.328211684.02-142.1 %0.011507.052605.577.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2196413.1953373.39172.8 %5.05452.39994623.566415.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 343037.7728515.9333.7 %5.01093.611954.6615-78.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 472608.9341466.75842.9 %5.07345.272079.065471.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ11788.522651.25-92.1 %0.01468.9830.2999943.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ544171.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010661.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษไม่ครบ415444.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ11041.8ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ116382.7576253.03134.5 %5.04484.06982468.0245.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์193737.4578634.7559.4 %5.05201.11048205.0068-57.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ222862.7883011.062.8 %5.04400.35012259.016148.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ553329.75160628.071.0 %5.04323.14993740.649913.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ91103.5109686.99-20.4 %0.010605.5414404.42-35.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ 15010.9718767.541.6 %5.03750.86011935.007648.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ13192.8016222.052.8 %5.01955.781949.62790.3 %0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ93803.53162459.4333.4 %5.028959.619206.71733.7 %5.0
รวม 3,722,996 1,705,223 54.20 % 5.0 341,481 159,602 53.26 % 5.0