จังหวัดอุบลราชธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2299665.59110804.063.0 %5.02033.83226.1589-58.6 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี12616.44215.066.6 %5.03483.3999875.15974.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี122465.5232022.473.9 %5.0633.54999581.794498.2 %4.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไท� จังหวัดอุบลราชธานี370604.88207066.9544.1 %5.01819.60011375.685524.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี1454315.980605.10294.5 %5.06863.4497756.6939789.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี15310.816146.02-5.5 %0.04548.2998676.6185385.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี120083.58108000.010.1 %5.017612.275738.151967.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุบลราชธานี21552.249224.557.2 %5.02026.1481.1579976.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวารินชำราบ21076.2112589.087.7 %5.01473.0290.7504980.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดชอุดม18314.5145.099.2 %5.01844.47386.8914879.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโขงเจียม16309.21838.094.9 %5.01724.10015.099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบุณฑริก17313.431262.092.7 %5.02247.3501314.7120186.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาม่วงสามสิบ17695.7211662.090.6 %5.01333.0310.958576.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิบูลมังสาหาร21658.481008.095.3 %5.01774.6499302.764582.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขมราฐ17739.9391285.092.8 %5.01867.5304.8154983.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขื่องใน17538.6092109.088.0 %5.01432.05312.9945178.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตระการพืชผล18083.11844.089.8 %5.01750.45301.1749982.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเมืองใหม่17463.521774.089.8 %5.01980.7001306.5934884.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำยืน17515.8692449.086.0 %5.02491.6499419.6179883.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดข้าวปุ้น16689.651550.090.7 %5.01519.5315.040579.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาจะหลวย19301.991337.093.1 %5.02017.94015.099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาลสุม18004.271657.090.8 %5.0950.1999544.0795.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ไทร17980.1291393.092.3 %5.01895.85015.099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนมดแดง18348.841127.093.9 %5.01041.05.099.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิรินธร17675.272206.087.5 %5.01711.8101304.9644882.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรง17776.82407.097.7 %5.01197.07015.099.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างวีระวงศ์1760.33775.056.0 %5.0742.0303.67359.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหล่าเสือโก้ก17408.8791505.091.4 %5.0932.9299927.65000297.0 %5.0
ด่านศุลกากรช่องเม็ก81194.844140373.02-72.9 %0.07482.99022734.346963.5 %5.0
ด่านศุลกากรเขมราฐ17823.1710922.038.7 %5.03740.54982262.016439.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี23613.6654117.199-129.2 %0.07305.600112327.199-68.7 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเมืองอุบลราชธานี13323.4510133.823.9 %5.02072.1499487.7015176.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาวารินชำราบ13012.135000.061.6 %5.01482.14991425.03.9 %1.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาตระการพืชผล12735.855000.060.7 %5.02713.251430.424647.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเขมราฐ15159.9715206.200265.7 %5.02789.64991207.52656.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี สาขาเดชอุดม12921.6897373.299842.9 %5.02924.15011444.332550.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาพิบูลมังสาหาร15317.562500.083.7 %5.03200.8499237.592.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี15432.7810551.1631.6 %5.04478.64991133.767974.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี19410.0418531.0456.0 %5.06354.79985108.549819.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี15459.489991.139635.4 %5.04643.39992653.761542.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 7100172.57159269.0-59.0 %0.036242.39820039.44944.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 421115.356277.649970.3 %5.07397.18992212.299870.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี45871.1999916.078.4 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี39820.3216753.057.9 %5.05404.06785.1279-25.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 419505.4819567.18-0.3 %0.08905.7912711.739-42.7 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี130001.43176686.3-35.9 %0.012248.764482.764263.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี10326.9822630.789-119.1 %0.02804.956114.5601-118.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี29300.471ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010582.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี23443.4820510.02912.5 %5.07305.60012251.82469.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี201290.1653815.0973.3 %5.011584.21423.128987.7 %5.0
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี1017120.2990985.442.6 %1.06403.35015954.38927.0 %3.5
สำนักงานทางหลวงที่ 9 49819.69966801.0-34.1 %0.019584.7528366.199-44.8 %0.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี)24400.80136368.109-49.0 %0.08821.024430.551-177.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี17392.6095273.069.7 %5.05404.01097.47879.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12(จ.อุบลราชธานี)19279.43933896.219-75.8 %0.07204.65043789.597447.4 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี)57868.56351820.56310.5 %5.024319.0514750.080.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง85032.23452818.037.9 %5.01901.71202.18736.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดอุบลราชธานี107186.42174.098.0 %5.01019.65287.9924971.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี15804.552541.083.9 %5.05442.1299437.6364792.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี15906.254016.874.7 %5.04478.64991744.44761.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี17421.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05404.03279.22839.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี91886.40675000.018.4 %5.031075.60214000.054.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี17254.095000.071.0 %5.04453.20022375.046.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี20423.5110379.4849.2 %5.05404.02375.056.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี27046.5774666.703-176.1 %0.07781.0950.087.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี32796.010000.069.5 %5.07305.60012375.067.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี17277.47500.056.6 %5.05404.0950.082.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี23648.45922917.353.1 %1.57305.60013814.430447.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี37178.05940000.0-7.6 %0.011774.3993725.068.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี15164.2235000.0-130.8 %0.03502.3999475.086.4 %5.0
ศูนย์ฝึกฯ เขต 5 จ.อุบลราชธานี114878.3367042.46141.6 %5.04396.85992978.420932.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี319784.3883990.073.7 %5.03132.53807.2417-21.5 %0.0
เรือนจำกลางอุบลราชธานี 460394.44279649.5939.3 %5.09698.40045458.699743.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี13150.625063.169961.5 %5.03597.5890.5774575.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี19032.9112223.7535.8 %5.05718.90042349.331158.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี103604.1879250.023.5 %5.07241.11044701.663135.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี14188.076620.053.3 %5.02501.89991703.50231.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานี30766.6825055.28118.6 %5.07715.52552.066.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี21580.12120000.07.3 %3.57305.6001950.087.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี15050.7415857.75-5.4 %0.05925.22022243.350162.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี120060.2865505.60945.4 %5.050091.602ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ23011.4944677.328-94.2 %0.08821.0773.7099691.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี59844.39125000.058.2 %5.03614.8462.587.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1540187.19150000.072.2 %5.015500.854750.069.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธาน� เข� 2215549.1379075.21163.3 %5.07372.24028355.2021-13.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 31453216.862656.05195.7 %5.08714.549873598.398-744.5 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4539689.2555609.64889.7 %5.015432.752540.383.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5217614.2527352.087.4 %5.09243.44926355.27231.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม254599.19200000.021.4 %5.06406.40042375.062.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี254599.19150000.041.1 %5.06056.55032375.060.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี466624.81150000.067.9 %5.05086.44972375.053.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี284225.75125000.056.0 %5.06056.55032375.060.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี245345.77200000.018.5 %5.06056.55032375.060.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ345792.25100000.071.1 %5.05651.59962375.058.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล398960.63125000.068.7 %5.05394.05032375.056.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ345792.25100000.071.1 %5.04380.70022375.045.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี131472.0150000.0-14.1 %0.010818.1999500.012.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี43795.172123376.8-181.7 %0.018894.2017652.91759.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ อุบลราชธานี84595.9396154.313-13.7 %0.05555.30031807.69367.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 (จังหวัดอุบลราชธานี)14809.958432.043.1 %5.03029.8501598.580.2 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี141894.58136397.03.9 %1.514678.6093773.408474.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี 16646.89111989.028.0 %5.05156.81013928.55423.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 (จ.อุบลราชธานี) 15576.7637595.0-141.4 %0.04453.2002796.7269982.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี15576.765000.067.9 %5.04453.20023325.025.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี314553.6388317.21971.9 %5.032248.434845.949-8.1 %0.0
รวม 12,958,171 5,791,177 55.31 % 5.0 656,327 422,534 35.62 % 5.0