จังหวัดยโสธร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร20200.4612777.086.3 %5.02452.81164.73852.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร59411.21953676.8019.7 %4.5845.0366.3009956.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยโสธร13688.454988.063.6 %5.02547.89991303.593548.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยโสธร15728.8994504.071.4 %5.02833.1001278.7299890.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร63266.53143984.030.5 %5.07967.34962763.217565.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยโสธร21640.2215528.074.5 %5.01829.25535.851570.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำเขื่อนแก้ว23324.2891074.095.4 %5.01284.05513.4559960.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลิงนกทา5969.08981827.069.4 %5.01718.0432.27674.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาชนะชัย24102.9611182.095.1 %5.01512.75426.7004771.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดชุม21190.991832.091.4 %5.01254.39431.40565.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าติ้ว17956.3011079.094.0 %5.01092.95389.0059864.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค้อวัง1698.881464.913.8 %5.01533.960153.5796.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร15315.3513382.412.6 %5.03384.491278.762.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธร สาขาเมืองยโสธรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01395.9199420.8500169.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ3232.751770.045.2 %5.02334.8701986.0999857.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขามหาชนะชัย12373.192253.581.8 %5.01903.61207.4536.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยโสธร19181.423828.080.0 %5.04259.253420.684119.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร14153.925607.060.4 %5.03023.29984752.5649-57.2 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร15270.663614.076.3 %5.02775.992301.709517.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร18020.5517668.057.4 %5.04297.295082.4526-18.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร10136.3615444.84-52.4 %0.02039.664245.9395-108.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร22148.2917925.870164.2 %5.06065.753258.119946.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร21677.3215142.4130.1 %5.05057.91991140.161577.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร19908.0844304.5-122.5 %0.04582.521150.022574.9 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร18626.755127.100172.5 %5.03783.900194.18299997.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยโสธร14946.193136.079.0 %5.03365.53386.8589888.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร16323.743873.076.3 %5.02737.95022408.582512.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร16498.71111411.030.8 %5.03593.72674.202625.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดยโสธร23865.685060.078.8 %5.06541.14998190.3311-25.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยโสธร10571.47254.031.4 %5.05590.34961961.037564.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรไม่ครบ17551.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1291.525ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยโสธร20132.18928362.0-40.9 %0.04825.8701270.88394.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธร17937.8116589.063.3 %5.03403.59991316.41561.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร17558.276459.063.2 %5.04164.14991226.668570.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร19240.14113803.028.3 %5.04353.9897294.21593.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร28650.46110860.2462.1 %5.04848.731925.022960.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร13759.9210788.021.6 %5.02471.8201268.7074989.1 %5.0
สพ.ยโสธร50697.5397812.084.6 %5.03327.452173.181934.7 %5.0
รจจ.ยโสธร 154728.2384158.39845.6 %5.03603.782471.263931.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยโสธร12570.543166.074.8 %5.02167.55299.4499886.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยโสธร16833.486010.064.3 %5.03308.52039.735538.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร13106.23205.075.5 %5.02281.62011014.723555.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธร18184.10917144.3595.7 %2.54107.12011665.967559.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร15495.574321.072.1 %5.03270.3999426.3314887.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจ.ยโสธร22894.39135619.309-55.6 %0.06303.3501ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 124405.5158602.09-140.1 %0.07994.20022420.75269.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 237061.629446.7399998.8 %5.06539.89993390.549848.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธร14398.2316873.0-17.2 %0.01344.911132.7815.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร402419.22146570.8963.6 %5.08335.756177.903325.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร220262.9876452.065.3 %5.05936.69976376.3999-7.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทาไม่ครบ78464.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5975.2056ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร35034.94174608.0-113.0 %0.07760.23057151.80967.8 %3.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร 15782.41531.0999896.6 %5.03270.37993511.3521-7.4 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร12516.2291692.086.5 %5.02205.53681.4539269.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร146980.8163283.056.9 %5.020024.2613322.54933.5 %5.0
รวม 1,891,080 958,074 49.34 % 5.0 203,151 113,177 44.29 % 5.0