จังหวัดชัยภูมิ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ18883.1992562.9686.4 %5.02964.25766.8875174.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิ53630.53135165.0234.4 %5.0392.40002418.24301-6.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ13715.2817442.0-27.2 %0.03686.8701548.4199885.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ16109.17978.7350.5 %5.03547.0901207.888594.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ71260.7546800.034.3 %5.013023.74763.043563.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชัยภูมิ20142.8916341.568.5 %5.01723.52306.05282.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจัตุรัส18850.8011253.093.4 %5.01734.6499527.8674969.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบำเหน็จณรงค์17596.571339.092.4 %5.01617.5699411.19874.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพสถิต17756.3011417.092.0 %5.02316.05273.12588.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเขียว18914.8591454.092.3 %5.02111.8501310.7924885.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งคร้อ17762.3811516.091.5 %5.01537.7001387.0489874.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเขว้า17715.2211920.089.2 %5.01019.9212.942579.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแท่น17307.1311172.093.2 %5.01906.4501223.433588.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรสมบูรณ์19262.9491741.091.0 %5.02309.7351.3479984.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวระเหว21381.8011478.093.1 %5.01673.8329.355580.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสาร18143.681452.092.0 %5.02537.1499476.985581.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคอนสวรรค์17149.3011189.093.1 %5.01265.03158.7639987.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบัวแดง21966.9981.095.5 %5.01940.99401.954579.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ18716.77917733.3115.3 %2.54200.29986727.2822-60.2 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาเมืองชัยภูมิ13343.835.0100.0 %5.02656.79982121.84420.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาจัตุรัส12667.5213863.069.5 %5.02453.81438.299941.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิสาขาภูเขียว12505.742995.076.1 %5.03193.251270.045560.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ20706.6615145.6826.9 %5.05208.14013804.73126.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ14463.172057.2485.8 %5.04200.29982083.903650.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ14410.595697.060.5 %5.03021.272221.783926.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ39141.2718225.053.4 %5.014963.346770.522554.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ10549.139505.83989.9 %4.53125.79983495.0024-11.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ23654.8214521.06138.6 %5.06776.59964910.302727.5 %5.0
ส.ป.ก.ชัยภูมิ17800.22115004.215.7 %5.05360.27761.6909885.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ33209.01243286.238-30.3 %0.06184.1104ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ20095.58679.519556.8 %5.05398.291148.806478.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยภูมิ7489.962150.071.3 %5.0379.15002292.6215222.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ15815.494549.890171.2 %5.04713.7002261.6489994.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ13131.342866.078.2 %5.03554.66023731.3149-5.0 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ16299.1913223.018.9 %5.02978.57012016.42232.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ23578.221148844.22-531.3 %0.06767.450211250.986-66.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยภูมิ22978.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07719.1499ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ16897.3815824.830165.5 %5.04676.24021169.48875.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ18498.545602.16-146.5 %0.05113.0601422.4744991.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ18416.18481.097.4 %5.04884.87012638.609946.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ23876.3014842.259879.7 %5.05702.54982412.106957.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ21486.112954.5239.7 %5.05493.213033.599944.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ18691.731610.580191.4 %5.03762.9099207.829594.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ15625.8513921.010.9 %5.04580.60012537.601644.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ162443.0911715.092.8 %5.05086.29983347.027334.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ11145.343011.873.0 %5.03958.3101592.1254985.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ16881.4812000.028.9 %5.04960.88962256.611154.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ13893.634071.370.7 %5.03629.81183.179967.4 %5.0
สปส.จ.ชัยภูมิ24476.7620673.6715.5 %5.06387.08982222.591665.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ30835.27112480.7359.5 %5.04865.85012082.913157.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ33378.64824030.028.0 %5.05721.5503475.0499991.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 11926679.163010.24296.7 %5.09233.84962607.012571.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 252048.39836292.61730.3 %5.08837.68955364.193839.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3145059.9150571.29765.1 %5.07783.6802196.097.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยภูมิ11663.588988.7922.9 %5.01210.66828.3309931.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ346073.06296420.014.3 %5.08334.36043770.422654.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ196136.8890012.99254.1 %5.05149.19978490.0-64.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ121845.3471680.041.2 %5.05027.27982196.029556.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ133203.097445.870194.4 %5.04755.70023614.12324.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์128360.0652976.6858.7 %5.04651.774360.86436.3 %3.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ27338.64144866.57-64.1 %0.011998.511647.0212.9 %1.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 14644.57836.046.5 %5.04181.25981833.556.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ13647.432290.083.2 %5.02065.70021555.178524.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ212564.05127059.540.2 %5.028712.027086.144575.3 %5.0
รวม 4,500,939 1,494,223 66.80 % 5.0 297,025 143,513 51.68 % 5.0