จังหวัดอำนาจเจริญ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ17234.991045.840193.9 %5.01903.9501687.6195163.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอำนาจเจริญ70556.67262363.78111.6 %5.0302.739991250.5609-313.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ14082.033938.160272.0 %5.02664.5498903.9914666.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ14518.3412047.017.0 %5.02930.8301579.6699880.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ33791.0223169.0131.4 %5.08464.52834.76266.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอำนาจเจริญ24066.12608.089.2 %5.01068.1255.6734976.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวตะพาน17441.081333.092.4 %5.01199.4348.773570.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนางคนิคม16907.3111028.093.9 %5.01704.66253.5740185.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมราชวงศา17185.231203.093.0 %5.01060.45373.7015164.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลืออำนาจ22165.2791020.095.4 %5.0984.84998349.1915364.5 %5.0
หน่วยจัดเก็บย่อยชานุมานไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
หน่วยจัดเก็บย่อยพนาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ19036.177511.070360.5 %5.04566.20023486.376523.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ16704.0294230.074.7 %5.03843.58983409.730511.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ14858.723594.359975.8 %5.03044.952197.283427.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ12954.982876.577.8 %5.02094.14991061.320949.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ19251.4811572.539.9 %5.04946.54985864.6445-18.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ8235.950212974.34-57.5 %0.02074.954423.2002-113.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ15669.314835.069.1 %5.03330.15013130.256.0 %3.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ17466.6299975.042.9 %5.02892.46986.00565.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ24373.4129860.949-22.5 %0.04280.9502835.8674980.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ16074.166495.059.6 %5.03387.22383.7999988.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอำนาจเจริญ16164.654325.160273.2 %5.03349.1702314.4689990.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ13334.142293.7782.8 %5.02436.41021375.33443.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ15229.336758.055.6 %5.03235.10011391.76957.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ22837.74555.8599997.6 %5.06562.899910326.852-57.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอำนาจเจริญ31032.8013225.5589.6 %5.04181.39012988.462428.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ14592.819688.033.6 %5.02987.87991793.48640.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ34060.64847609.531-39.8 %0.07989.0996179.3504997.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ21093.1213613.2682.9 %5.02379.35011341.713543.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ17003.2510182.7840.1 %5.03995.84993098.206522.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ15507.136276.160259.5 %5.03368.21663.5274780.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ15860.437366.299853.6 %5.04242.93022084.625550.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ12717.939063.719728.7 %5.02113.1499338.7414984.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ51840.1175561.089.3 %5.03352.38012029.787139.5 %5.0
รจจ.อำนาจเจริญ 152801.48125053.3318.2 %5.03495.59993017.690413.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ12045.912617.100178.3 %5.01903.9501538.6499671.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ13894.05896.799857.6 %5.02493.471103.187555.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ12263.112359.7480.8 %5.02037.09596.2960270.7 %5.0
สปส.จ.อำนาจเจริญ17484.99258.020547.1 %5.04090.79982523.247338.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ22188.5493090.086.1 %5.02949.8499487.9104983.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอำนาจเจริญ15398.3814295.07.2 %3.53425.251230.211964.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ308221.4459032.080.8 %5.07184.58015351.141125.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ12543.4126239.459-109.2 %0.01514.1899781.048.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญไม่ครบ205804.03ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ131.48999ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน213615.5835016.083.6 %5.02873.83015935.7139-106.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ54724.28155748.789-1.9 %0.07220.700210746.467-48.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 14546.355064.065.2 %5.02854.752315.140618.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ12951.832760.859978.7 %5.02094.251903.56249.1 %4.5
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ78178.32844932.7542.5 %5.022605.8512588.85144.3 %5.0
รวม 1,634,705 711,563 56.47 % 5.0 173,683 110,661 36.29 % 5.0