จังหวัดหนองบัวลำภู
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู10715.011918.082.1 %5.01776.67342.9500180.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู65413.03948997.78925.1 %5.01141.1536.5504853.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองบัวลำภู11932.354285.064.1 %5.02309.1101642.760572.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองบัวลำภู13169.864328.879967.1 %5.02860.5801419.6814985.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภ�30218.47127461.0499.1 %4.57348.35013183.734956.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองหนองบัวลำภู17233.344627.2973.1 %5.01258.96288.942577.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบุญเรือ�16208.661413.091.3 %5.01385.8371.3549873.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสัง16071.361339.091.7 %5.01402.7001354.90174.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานากลาง16310.781129.093.1 %5.01247.39436.1994965.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาวั�15759.41518.096.7 %5.01186.2001111.5819990.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณคูหา16210.68956.094.1 %5.01684.96666.6149960.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภ�16693.1997800.053.3 %5.04553.01033410.090125.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดหนองบัวลำภู137022.526059.095.6 %5.066526.1333570.93694.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู13107.973228.075.4 %5.02898.61991608.055544.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองบัวลำภู13026.632642.599979.7 %5.02803.531637.353541.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู19383.238175.057.8 %5.05827.05033898.619433.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู8148.88966071.219725.5 %5.02254.85013344.0972-48.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู23067.158826.570361.7 %5.04283.99023116.151927.3 %5.0
�.�.�. หนองบัวลำภ�19098.7217636.560160.0 %5.05636.8999708.4500187.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองบัวลำภ�23039.4330822.391-33.8 %0.04952.33011108.241577.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู13562.4395502.059.4 %5.03164.8499339.2924889.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาหนองบัวลำภู6954.66021061.084.7 %5.0237.70001123.57348.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู13505.152940.078.2 %5.02396.01420.8499882.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู12009.781329.088.9 %5.02359.21916.94818.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู14234.337466.047.5 %5.03335.98842.2509874.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู21403.68188888.63-782.5 %0.06777.849628382.479-318.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองบัวลำภู14438.7626695.0-84.9 %0.03450.053104.732910.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู35009.0825503.084.3 %5.04249.46600.4475185.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลำภู26170.69947044.02-79.8 %0.08990.2002611.2299893.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู45860.8285296.088.5 %5.02860.58012410.96715.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู14625.018196.044.0 %5.03640.222912.41520.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู16262.87892.051.5 %5.04305.79982324.535946.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู19382.3115790.070.1 %5.02844.32011199.319557.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู12504.1419842.021.3 %5.02442.23207.8884991.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู134795.989390.093.0 %5.03131.79981369.19756.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภ�177177.0103280.641.7 %5.03732.493814.3923-2.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู10420.042865.072.5 %5.01928.8201472.3209875.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภู14086.885241.062.8 %5.03259.8999860.9849973.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู12125.572696.077.8 %5.02404.21222.754549.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู18016.28913201.026.7 %5.03773.33012506.679433.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู13831.116451.053.4 %5.03164.8499665.8264879.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองบัวลำภู14798.5915159.561-2.4 %0.03507.12013361.25954.2 %2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภ� เข� 1 40955.78978976.0-92.8 %0.05262.03566.546432.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 292240.9340613.12956.0 %5.05358.40043850.92828.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู8937.059612201.73-36.5 %0.01475.591235.016.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู160027.45149165.06.8 %3.04484.14993290.872126.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง211141.2542377.21979.9 %5.03110.752008.115535.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภ�31075.6858843.961-89.4 %0.07399.255646.647923.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู 14803.075211.064.8 %5.03240.88992253.53330.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู11330.2792728.075.9 %5.01928.81058.708545.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู76548.06314882.4180.6 %5.020311.55124447.594-20.4 %0.0
รวม 1,810,065 1,064,962 41.16 % 5.0 251,867 136,786 45.69 % 5.0