จังหวัดขอนแก่น
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ15026.627798.509848.1 %5.010523.84539.0419994.9 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 131506.7539612.559-25.7 %0.06436.541447.38677.5 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น18035.04105.077.2 %5.03376.72797.2779576.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น116554.96107638.887.6 %3.5755.381262.968-67.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอชุมแพ 32104.3221404.933.3 %5.0263.10001531.82147-102.1 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น 764717.25303403.060.3 %5.01740.39996328.4106-263.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น24805.5253459.691-115.5 %0.08625.15041075.827587.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น14216.438374.041.1 %5.04118.3501383.885590.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น85306.781101844.0-19.4 %0.021955.348400.242261.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 119107.685654.070.4 %5.02149.1499644.5939970.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองขอนแก่น 220494.655681.072.3 %5.01572.35574.1514963.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฝาง20207.1091448.092.8 %5.0841.2999940.49999695.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระยืน20085.011275.093.7 %5.0838.043.19999794.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเรือ18878.9711239.093.4 %5.01479.9397.6319973.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมแพ18581.683711.080.0 %5.02452.25535.9824878.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีชมพู17944.449895.095.0 %5.02106.2545.097.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำพอง20699.412897.086.0 %5.01701.9501413.0999875.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุบลรัตน์18549.841775.090.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระนวน17236.6411556.091.0 %5.01494.8999380.074.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไผ่19883.9713877.080.5 %5.01859.2553.916570.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพล20077.983279.083.7 %5.02301.6001302.93686.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแวงน้อย18435.1311450.092.1 %5.01752.299939.59999897.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสองห้อง18655.91960.089.5 %5.02056.4539.59999898.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเวียง18635.491500.092.0 %5.01909.88380.080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามัญจาคีรี16938.1891445.091.5 %5.01668.75414.075.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนบท17271.3691551.091.0 %5.01297.845.096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาสวนกวาง17172.51050.093.9 %5.01277.145.096.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูผาม่าน17044.231426.091.6 %5.02012.939945.097.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแฮด17096.33727.095.7 %5.0900.29999380.057.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น17163.36913716.1520.1 %5.05354.69973695.433631.0 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นสาขาน้ำพอง10971.882152.080.4 %5.02140.3999809.6659562.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่12192.992807.077.0 %5.02338.0498609.0354674.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาชุมแพ11382.1191908.083.2 %5.02071.8999784.3009662.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล11709.853370.071.2 %5.02657.9001842.3934968.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น14532.438173.903343.8 %5.03357.71027.134569.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น20394.12113745.032.6 %5.06875.64993388.393650.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 616283.8597370.054.7 %5.08702.70022602.557970.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น17496.516153.064.8 %5.05856.982837.815451.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 689158.922204101.44-128.9 %0.038351.96132019.99816.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น13805.322739.080.2 %5.03738.0498ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น42945.30111453.073.3 %5.017125.30112988.81724.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 423737.14118254.14123.1 %5.08282.849614327.705-73.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 536539.39889366.766-144.6 %0.013447.879887.799826.5 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น120608.5169770.542.2 %5.04862.69972113.663156.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จ.ขอนแก่น 20355.0923293.32-14.4 %0.010316.51826.753482.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น8548.4805ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02621.3501ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น31425.12119755.85937.1 %5.011344.4494943.610456.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น (ส.ป.ก.ขอนแก่น)21025.60911367.6845.9 %5.06291.65971847.799970.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 416321.556981.057.2 %5.06764.509810989.059-62.5 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ116624.24ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2029.2001ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานขอนแก่น212677.7954176.0-348.6 %0.03078.953896.3174-26.5 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)65255.10250519.77722.6 %5.025073.97124347.42.9 %1.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)71808.68836191.66849.6 %5.011668.61028.8591.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ8617.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ193.47699ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ.ขอนแก่น)19025.7335548.0-86.8 %0.07686.91991709.230577.8 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่น)248725.7237423.60285.0 %5.0109271.757562.550893.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 426548.9352371.461-97.3 %0.011641.078224.669929.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น34855.53917456.9949.9 %5.015294.68031.16847.5 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.95216.44548376.05149.2 %5.01615.3999765.489552.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น(กลุ่มงานอากาศเกษตร)7126.06012882.059.6 %5.0355.0283.3850120.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดขอนแก่น17741.165870.066.9 %5.05221.2803582.416588.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น14765.493813.074.2 %5.04023.252741.357931.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น17268.3416531.074.3 %2.05126.20021986.97961.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดขอนแก่น37408.488162234.0-333.7 %0.011040.1713112.805-18.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น26935.62919084.029.1 %5.09252.65046745.161127.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น37191.44176996.992-107.0 %0.09614.2598517.8640194.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น20818.69914228.031.7 %5.06761.560121260.35-214.4 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นไม่ครบ12480.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น19876.424107.07-21.3 %0.06400.251600.721475.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น23661.7412869.7545.6 %5.06752.31982605.79361.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น17998.8519568.0-8.7 %0.061133.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 4 จังหวัดขอนแก่น71747.93828778.19959.9 %5.03837.95022346.106938.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น76146.13359088.022.4 %5.02646.511574.781540.5 %5.0
รจก.ขอนแก่น 382082.06191976.1949.8 %5.07955.25556.2439693.0 %5.0
ทสบ.ขอนแก่น 153700.026802.082.6 %5.04605.89991949.903457.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 457265.3430989.2345.9 %5.016129.128342.546948.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดขอนแก่น12339.14719.061.8 %5.03186.1802504.687584.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น129090.4890970.029.5 %5.09335.57031583.386583.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น15597.56110286.034.1 %5.04593.752366.995448.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น38559.60926628.030.9 %5.09252.65043167.784465.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น18517.19910713.042.1 %5.05924.84961941.534967.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น19952.70112337.038.2 %5.08480.99021418.188583.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดขอนแก่น18398.9326784.49-45.6 %0.05544.52982498.670954.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น123671.7428231.13977.2 %5.08377.712165.14474.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1229138.6368831.070.0 %5.05015.253781.01924.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2ไม่ครบ48513.648ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3558.7949ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3144255.9543913.55169.6 %5.06836.52968.968356.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4132106.5963926.21151.6 %5.08448.40047436.694812.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5168107.5540804.87175.7 %5.04106.92974708.0859-14.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 (จังหวัดขอนแก่น)96886.28127130.25272.0 %5.012841.9495724.067455.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น28751.94971920.07-150.1 %0.02134.64992685.3655-25.8 %0.0
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น181239.6667201.88362.9 %5.01807.653734.5986-106.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่219580.7574568.066.0 %5.04711.04040.151414.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพล171189.5687096.049.1 %5.05041.54569.41419.4 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น393270.19338600.013.9 %5.09731.20024803.446850.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง132054.56101040.023.5 %5.05417.34964121.398923.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น722513.31262901.1363.6 %5.05759.69973138.426545.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น134444.63140677.98-4.6 %0.05356.149910852.627-102.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น136843.34148988.86-8.9 %0.04879.80033306.266132.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกระนวนไม่ครบ82340.992ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8001.4604ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ470345.75137059.070.9 %5.05861.33013198.203645.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น39778.082119968.0-201.6 %0.07702.05039614.6934-24.8 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น82422.984628952.25-663.1 %0.024027.88111894.34850.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๗ ขอนแก่น96576.477166415.0-72.3 %0.05267.31011868.80364.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 713631.42131.084.4 %5.05129.95021198.991976.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น564036.5269061.052.3 %5.010798.92504.304476.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 16139.27910419.035.4 %5.04384.62011388.168568.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (จ.ขอนแก่น)24177.61940517.0-67.6 %0.010805.24592.7999994.5 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)11965.04081.065.9 %5.06893.649991.21499698.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น14018.345015.064.2 %5.03928.20021248.8768.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 4439679.66197971.3155.0 %5.0158209.318171.4988.5 %5.0
รวม 8,818,448 6,466,254 26.67 % 5.0 910,457 388,689 57.31 % 5.0