จังหวัดอุดรธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี10958.815.0100.0 %5.02677.8659.2319975.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี50178.71934853.030.5 %5.0398.61002843.24799-111.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุดรธานี58436.85259831.68-2.4 %0.0428.2598.11599777.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี502387.1621289.10995.8 %5.023052.61138.394595.1 %5.0
สำนักงานคลังเขต 4384691.567665.739798.0 %5.023208.949142.1864999.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี15616.996071.560161.1 %5.04389.25629.24285.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1059267.621133460.0-125.2 %0.018198.523570.489580.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี82235.20384080.273-2.2 %0.024356.0515018.992279.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุดรธานี27043.0814897.7344.9 %5.02840.6499301.30289.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดจับ16788.431250.092.6 %5.01255.0404.4149867.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุมภวาปี3627.84013436.05.3 %2.51601.3446.572.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยวาน16880.681537.090.9 %5.01085.98373.8534965.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งฝน25029.681282.2494.9 %5.04395.7550.098.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายูง1225.15.099.6 %5.01754.354.7599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำโสม24865.85311.5224998.7 %5.04967.25558.6569888.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสะอาด16809.859670.096.0 %5.01377.8380.072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านดุง17336.2892147.087.6 %5.02065.6001570.072.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านผือ16868.4611708.089.9 %5.01814.4380.079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเพ็ญ24692.4391112.095.5 %5.04116.0380.090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสามหมอ16386.1991381.091.6 %5.02210.05399.081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีธาตุ16687.651647.090.1 %5.01418.5499427.569.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสร้างคอม18203.26767.095.8 %5.01493.847.04000196.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองวัวซอ19748.17700.096.5 %5.01414.95380.073.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแสง16804.23733.095.6 %5.01251.95380.069.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหาน17735.571974.088.9 %5.01566.29380.075.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 423601.9929472.32-24.9 %0.011816.8516415.701245.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี15543.419740.52-27.0 %0.04807.58012525.119947.5 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเมืองอุดรธานี10075.546441.036.1 %5.01718.45791.71153.9 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขากุมภวาปี11243.311684.585.0 %5.02166.251076.14150.3 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาบ้านผือ11155.6992527.077.3 %5.02387.85011182.86450.5 %5.0
สนง.สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาพ็ญ11157.841402.087.4 %5.02235.3999750.1959866.4 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี14576.035982.059.0 %5.04103.96971764.3457.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี22076.9219662.4310.9 %5.06120.255549.57719.3 %4.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี12811.8115625.850156.1 %5.03552.524191.6104-18.0 %0.0
สำนักชลประทานที่ 5186773.53108969.041.7 %5.035042.85276672.047-118.8 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 516457.1897033.057.3 %5.07988.542696.394566.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี2811.042599.93997.5 %3.53153.20022114.538332.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี41075.92217096.058.4 %5.016350.3210170.98537.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี10093.5316922.83-67.7 %0.02923.85014839.7275-65.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี24480.63115660.036.0 %5.08686.83015361.647938.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี11682.7417330.0-48.3 %0.07051.5502.1129892.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 318233.0297888.056.7 %5.08553.7910965.11-28.2 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี62448.87172387.367-15.9 %0.010328.433021.237570.7 %5.0
ท่าอากาศยานอุดรธานี852819.442216512.5-159.9 %0.03580.14992743.600123.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี15536.4494079.073.7 %5.04769.54984487.74325.9 %2.5
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (อุดรธานี)47306.71117437.9263.1 %5.05758.01179.70579.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี)42775.39846918.98-9.7 %0.018522.699479.3414997.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 350406.1836931.66826.7 %5.022248.94927055.609-21.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี11048.7218215.025.6 %5.0400.78003249.832537.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุดรธานี6255.482149.639965.6 %5.04427.29292.4290293.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี13309.961786.086.6 %5.03799.74437.9500188.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี20049.8216942.2515.5 %5.05704.41022844.059850.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุดรธานี40552.53987718.789-116.3 %0.07907.19971870.810976.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุดรธานี13184.5933173.77-151.6 %0.06265.52655.762957.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี16754.676774.059.6 %5.05244.95021262.79775.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี48698.2576200.117-56.5 %0.011082.491033.029990.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี19881.167957.830160.0 %5.06005.60012167.899963.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี18082.0712245.032.3 %5.05644.25981749.016569.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี27473.93915041.4845.3 %5.09523.54981246.770586.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี21704.43910940.049.6 %5.07108.52052528.670964.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี7317.030319968.0-172.9 %0.02719.28257.6684990.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี96405.89836664.062.0 %5.02672.12991773.38433.6 %5.0
เรือนจำกลางอุดรธานี 373002.56175216.253.0 %5.08333.84962892.058165.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี12011.34799.069860.0 %5.03153.2002424.2034986.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี20048.0912662.2836.8 %5.06005.62012999.439950.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี66261.0315894.091.1 %5.025723.51926.715992.5 %5.0
สปจ.อุดรธานี37942.05930623.0219.3 %5.07852.94973099.878960.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี19925.9498806.980555.8 %5.04522.35991358.898970.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี25056.439178316.69-611.7 %0.05849.95022842.314551.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 150392.37949169.0982.4 %1.07013.56310.451210.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2148182.5223222.4884.3 %5.07216.09964875.137732.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 345482.56354478.039-19.8 %0.06770.36043282.743951.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4209561.3338901.21181.4 %5.07588.292739.185563.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี)27528.449653.8200197.6 %5.013267.85129687.865-123.8 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี56857.78159258.301-4.2 %0.02248.64991899.67715.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุดรธานี37690.9819002.10949.6 %5.01789.0444.6474975.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี376972.564126.9898.9 %5.09105.90041511.436583.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี352942.84135154.9861.7 %5.05478.78032660.00151.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี296254.69132723.1755.2 %5.05118.10013319.235835.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี153888.1993594.98439.2 %5.05113.022958.592542.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี309716.38107304.665.4 %5.05023.93995358.7065-6.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านผือ322519.1968031.078.9 %5.05089.04506.519511.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน423875.69219135.5248.3 %5.05126.59614.2168-87.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี123247.77110694.010.2 %5.020998.89831983.973-52.3 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๘ อุดรธานี210446.13122515.1941.8 %5.06686.62991814.832472.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 811599.162791.075.9 %5.06027.44041824.674669.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี 20564.68910743.047.8 %5.05309.753671.711930.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (จ.อุดรธานี)21527.31125103.971-16.6 %0.08456.42971251.54985.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 2 อุดรธานี14409.625457.062.1 %5.06192.41021880.94369.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 446713.21917352.8262.9 %5.013466.26820.408749.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุดรธานี14883.212891.600180.6 %5.04275.14011443.03166.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี145834.0357863.10260.3 %5.015680.457386.763752.9 %5.0
รวม 7,311,706 5,175,381 29.22 % 5.0 640,197 367,660 42.57 % 5.0