จังหวัดนนทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี17535.323314.081.1 %5.01191.72291.89775.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี16189.739495.041.4 %5.02053.74289.873585.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนนทบุรี16077.886536.059.3 %5.02560.8899274.920589.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 482099.844191000.0-132.6 %0.022107.991672.91192.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1214208.77136000.036.5 %5.016425.6024858.299870.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2186260.34124126.033.4 %5.012592.34189.566.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรน้อย21471.993139.085.4 %5.01298.65508.2560.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 124634.2798286.066.4 %5.01666.7999461.7000172.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนนทบุรี 235430.78914740.058.4 %5.01819.24342.081.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 128693.47093.075.3 %5.01527.09492.567.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากเกร็ด 232613.7716645.049.0 %5.01784.6001470.2573.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกรวย19752.424321.078.1 %5.01085.7411.264562.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบัวทอง31535.95916724.047.0 %5.01674.6799503.569.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางใหญ่25717.8599995.061.1 %5.01293.5370.571.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 132887.1662000.0-88.5 %0.07162.755538.034722.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี13927.7712351.011.3 %5.05364.60013730.47930.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี20942.87912724.039.2 %5.04576.70022309.48849.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี13484.835763.057.3 %5.01914.3301676.4094864.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี13614.935580.059.0 %5.01645.5601631.7404861.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี17871.43910232.042.7 %5.02903.39994185.1587-44.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี11032.6311887.0-7.7 %0.02039.24.7599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี21456.6216918.067.8 %5.04785.752703.28243.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี58484.551115968.0-98.3 %0.08360.9004328.9184996.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นนทบุรี20055.4234768.0-73.4 %0.05080.87992588.776949.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี16857.97418.056.0 %5.02467.951057.492457.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนนทบุรี17182.914325.074.8 %5.03128.070168.19100297.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี14093.582762.080.4 %5.01724.1799630.7144863.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี9154.259819294.0-110.8 %0.03579.35011281.483564.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนนทบุรี46996.352118001.0-151.1 %0.07638.30039930.6826-30.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี24472.06118618.023.9 %5.04139.33982676.62535.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี17719.28110124.042.9 %5.03150.511366.622456.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี31100.0972382.0-132.7 %0.06687.3496576.1845191.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี55793.3985513.090.1 %5.03051.10991164.1361.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี17448.3119950.043.0 %5.02602.3999978.5400462.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี24978.5711322.054.7 %5.03587.75857.2989576.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี28589.55123145.019.0 %5.06178.03032788.337954.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี33541.2750815.0-51.5 %0.05704.7998421.4104992.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี52926.60229747.043.8 %5.01795.89992691.5305-49.9 %0.0
รจก.บางขวาง 792113.56803935.0-1.5 %0.09635.712276.854576.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดนนทบุรี257117.2207687.019.2 %5.04145.81982740.196533.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี13199.583251.075.4 %5.01305.8201335.4735174.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี22718.8817469.067.1 %5.04880.85011959.79359.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี16837.1317385.056.1 %5.02465.81011133.36954.0 %5.0
สปส.จ.นนทบุรี45060.50870304.0-56.0 %0.08037.49022078.951474.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี16231.096426.060.4 %5.02503.95609.0749575.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนนทบุรี22057.8220196.08.4 %4.02732.23971382.2549.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา)161969.4775811.053.2 %5.07030.481694.35575.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1385229.7559821.084.5 %5.01719.531841.499-7.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2153680.7872029.053.1 %5.03087.06011619.327447.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี20196.02915641.022.6 %5.01537.661141.795425.7 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี32673.39158485.0-79.0 %0.01616.421266.8421.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี245381.34105396.057.0 %5.02122.23617.8201-70.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี70224.23476957.0-9.6 %0.010779.884616.621157.2 %5.0
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ1127417.0509000.054.9 %5.01743.32012895.0034-66.1 %0.0
สถาบันทันตกรรม476125.81287000.039.7 %5.01177.5795.4069832.4 %5.0
สถาบันโรคทรวงอก3509230.52730767.022.2 %5.058600.2195532.7990.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02552.3201250.562590.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี 17317.1613104.024.3 %5.03093.72615.378415.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี13560.353141.359976.8 %5.01362.8501642.5230152.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี54578.602126800.0-132.3 %0.025490.19957412.75-125.2 %0.0
รวม 8,819,755 6,473,627 26.60 % 5.0 325,973 162,782 50.06 % 5.0