จังหวัดเลย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย11004.662964.073.1 %5.02832.78924.7014867.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลย99596.95350890.39848.9 %5.0391.621190.4575-204.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย45567.21148838.391-7.2 %0.0258.64999404.3295-56.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย58687.21125930.9155.8 %5.0610.60999498.6644918.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย11577.736123.047.1 %5.03137.04981107.434464.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเลย13399.086720.049.8 %5.01810.6478.8760173.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย67447.14153652.020.5 %5.015106.424361.649471.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าลี่16987.522130.087.5 %5.01462.03285.080.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคาน20176.591517.092.5 %5.01695.3285.083.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากชม15943.921867.088.3 %5.02006.96285.085.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูเรือ16399.9392068.087.4 %5.01225.6285.076.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านซ้าย16293.531149.092.9 %5.02306.4399451.2580.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแห้ว2889.890144.098.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังสะพุง18101.9713988.078.0 %5.01888.3999451.2576.1 %5.0
สำนักงานสรรากรพื้นที่สาขาเอราวัณ16223.412681.083.5 %5.01172.4501285.075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผาขาว4369.3599317.092.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูกระดึง18794.921914.089.8 %5.01435.5285.080.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าลี่40583.5240120.8981.1 %0.57357.86044189.385743.1 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงคาน15261.016761.0-9.8 %0.04177.752210.659447.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย19845.19916638.4216.2 %5.07035.34965926.25215.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย11723.233223.072.5 %5.07684.66991046.84386.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเลย17622.995707.067.6 %5.05285.87992586.483951.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเลย15100.422623.082.6 %5.03840.62012096.830645.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเลย12173.651379.180188.7 %5.07969.91992332.316470.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย18936.426788.064.2 %5.04849.54982429.28349.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย8662.00987399.014.6 %5.02737.532010.226.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย22512.7797585.660266.3 %5.08233.32033541.419457.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย18056.5517478.058.6 %5.05856.3203ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย23780.31137868.211-59.2 %0.06747.99021028.8584.8 %5.0
ท่าอากาศยานเลย241328.22147045.039.1 %5.02838.543254.9478-14.7 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย15965.9398301.7148.0 %5.05038.56981897.551562.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเลย13729.033403.075.2 %5.04180.5498349.44891.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย12297.521684.086.3 %5.03422.271315.617161.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย14660.928898.539.3 %5.02841.65011267.316455.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดเลย24035.56110290.057.2 %5.07127.514963.35-109.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเลย16996.769218.045.8 %5.05513.95024393.864320.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย16098.124588.071.5 %5.04658.29981197.22874.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเลย19720.4329470.801-49.4 %0.06179.5898555.8735491.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย13866.047003.549.5 %5.04068.79727.2440282.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย18563.659462.049.0 %5.064284.0311867.22597.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย18513.077004.850162.2 %5.05989.56013337.801544.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย12790.678052.037.0 %5.03422.3238.20393.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย47692.90210470.078.0 %5.04525.18992077.067954.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดเลย159420.4186286.00845.9 %5.04986.95021697.830466.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเลย12785.511353.5189.4 %5.07544.1401740.1544890.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย15162.3913822.074.8 %5.04563.231481.477567.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย3245.66021951.039.9 %5.03422.251475.967556.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเลย (สปส.จ.เลย)17735.68915410.013.1 %5.04943.59961716.27865.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย15334.247951.548.1 %5.04696.33981158.021575.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย19625.235852.549870.2 %5.02753.63015624.8672-104.3 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1120985.2359150.82851.1 %5.08471.76952878.623566.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 371539.46127405.87161.7 %5.08146.215910.473627.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (จังหวัดเลย และหนองบัวลำภู)631026.528197.4995.5 %5.01711.83013134.9204-83.1 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย136372.729617.570392.9 %5.01705.531721.838-1.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย342492.44257028.4125.0 %5.04993.04983328.758133.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย47391.152150690.0-218.0 %0.04379.8101ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย36908.75851985.859-40.8 %0.010813.68399.677722.3 %5.0
โรงพยาบาลเลยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเลย 15252.8918020.047.4 %5.04753.39992194.832553.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย11730.545277.055.0 %5.03232.0498972.7144869.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเลย ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 2,820,987 1,351,256 52.10 % 5.0 304,089 120,856 60.26 % 5.0