จังหวัดหนองคาย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย14988.95680.0999895.5 %5.02050.5701510.7294975.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย115171.59118219.38-2.6 %0.0474.91753.85797-58.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย13890.3119243.033.5 %5.02399.43021508.88537.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดหนองคาย13576.114969.063.4 %5.02768.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย82453.03147028.043.0 %5.012585.452963.505976.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าบ่อ21478.671826.091.5 %5.01532.2489.4468.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเชียงใหม่20283.913095.084.7 %5.01717.25495.06471.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังคม19258.3112062.100189.3 %5.02153.3999569.7435373.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนพิสัย21729.2792643.087.8 %5.01518.14512.5440166.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฝ้าไร่18984.8592032.089.3 %5.01781.0399477.79373.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนวาปี19387.01153.094.1 %5.02211.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 220457.71118809.1198.1 %4.05283.2998931.7999982.4 %5.0
ด่านศุลกากรหนองคาย250885.98197964.4721.1 %5.010278.72053.117480.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย24342.63121561.3511.4 %5.06095.80034595.339824.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย20053.6510803.1846.1 %5.03590.84991009.29971.9 %5.0
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย17568.53913030.1725.8 %5.04085.294179.6055-2.3 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคาย14177.393405.076.0 %5.03650.37012255.182938.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดหนองคาย22087.853022.086.3 %5.02652.99682.1285474.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย32432.8598494.073.8 %5.08344.95025926.25229.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย11888.647515.036.8 %5.03006.764241.75-41.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย16481.6610633.93935.5 %5.03946.963256.12517.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย21205.3313098.6438.2 %5.04209.1201499.74588.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดหนองคาย27306.80914601.046.5 %5.06158.04981459.44676.3 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย15805.685419.065.7 %5.03495.7998ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดหนองคาย7034.83012220.068.4 %5.0303.054.15000282.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองคาย14826.264591.069.0 %5.03362.49409.2600187.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย14503.7292383.083.6 %5.02640.052167.899917.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคาย18142.52918403.199-1.4 %0.04332.48971913.948555.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดหนองคาย21653.061ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06158.04989015.9053-46.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดหนองคาย19263.8335488.711-84.2 %0.04731.87992510.849946.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย25960.80110877.058.1 %5.07356.03031880.63974.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย23222.5834964.281-50.6 %0.05397.3999339.9385193.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองคาย15514.9113588.012.4 %5.02735.15012174.11320.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย16712.913891.6416.9 %5.03590.84991818.32349.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย22025.71113149.040.3 %5.04237.41021147.846972.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย25356.258713.219765.6 %5.03457.771339.129561.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย14913.568705.129941.6 %5.02449.9001360.4119985.3 %5.0
สถานพินิจฯหนองคาย50080.21911519.077.0 %5.03338.451148.084565.6 %5.0
รจจ.หนองคาย 264416.81120168.1954.6 %5.03385.95022292.525432.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดหนองคาย11854.953474.070.7 %5.01936.41514.72973.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย17038.80111624.0331.8 %5.04498.59962828.501537.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย13605.873158.076.8 %5.02373.86011695.688528.6 %5.0
สปส.จ.หนองคาย20176.3417277.6814.4 %5.04358.06982489.825942.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย16378.288345.049.0 %5.03495.7998831.50576.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย18412.89110300.044.1 %5.03876.09992414.899937.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 169064.062689.1999.2 %4.57192.714975.985830.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2309488.7567308.578.3 %5.07508.71976910.4998.0 %4.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย)61640.532052.30148.0 %5.07606.38962856.004962.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย13900.8513080.45.9 %2.51366.49233.44682.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย354059.25265873.024.9 %5.06367.94974911.907222.9 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมและการต่อเรือหนองคาย124364.0262412.049.8 %5.03497.752347.350132.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย306662.4177988.38374.6 %5.02962.29981835.511538.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย45433.96159263.742-30.4 %0.07965.58017908.66210.7 %0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย 15523.896436.370158.5 %5.02925.31685.188542.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย14412.822759.080.9 %5.02449.90011903.533922.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย176823.5975080.057.5 %5.014322.519683.953-37.4 %0.0
รวม 2,976,713 1,599,090 46.28 % 5.0 229,697 133,972 41.67 % 5.0