จังหวัดมหาสารคาม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม11865.023031.074.5 %5.02335.0824.4574664.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคาม104560.7757012.30145.5 %5.0667.20001537.8424719.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม12868.55576.056.7 %5.02772.32011089.583560.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม14243.347508.047.3 %5.03323.79333.5199990.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม75345.7552879.029.8 %5.016121.474390.413672.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมหาสารคาม21282.666167.071.0 %5.01905.7001485.45274.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบรบือ17033.62265.086.7 %5.01336.6499427.4499868.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงยืน17025.262514.085.2 %5.01581.9394.7260175.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาปีปทุม20896.742073.090.1 %5.01389.1001397.6074871.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาเชือก16659.8011354.091.9 %5.01394.319950.46299796.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดูน18001.351462.091.9 %5.01134.4947.87999795.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันทรวิชัย17840.6991058.094.1 %5.01164.89403.911565.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพยัคฆภูมิพิสัย17721.5611637.090.8 %5.01921.3466.0044675.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย19491.1212231.088.6 %5.01586.73403.9139774.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกดำ16720.0511038.093.8 %5.0794.1000448.80699993.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางสีสุราช16817.26642.096.2 %5.01599.11399.7250175.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุดรัง16699.529984.094.1 %5.0923.0999849.93799694.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม19232.68912194.6536.6 %5.04065.43021824.055.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาเมืองมหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม สาขาบรบือ11725.3112942.399974.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมหาสารคาม16157.254215.073.9 %5.04122.47022337.085443.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม14428.814733.067.2 %5.03323.68992175.024934.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม13721.753322.075.8 %5.03095.60014.7599.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม36721.21114027.1761.8 %5.013307.216564.305750.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม11753.6715188.36-29.2 %0.02872.37994131.873-43.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม24573.4399152.580162.8 %5.07925.66996380.057619.5 %5.0
ส.ป.ก. มหาสารคาม17316.8017337.057.6 %5.04634.4102853.1949581.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม24568.21949956.199-103.3 %0.05757.84961367.799476.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม15864.7910001.037.0 %5.03932.31012895.134526.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม7170.54981250.082.6 %5.0290.84998291.298-0.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมหาสารคาม13439.612970.077.9 %5.02319.8349.5335184.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม13235.972043.084.6 %5.02810.35012286.222418.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม16637.7512360.41925.7 %5.04084.43991269.820468.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม23077.58138238.25-499.0 %0.06898.799810999.494-59.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมหาสารคาม19466.4833906.0-74.2 %0.04380.70023703.907515.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม11479.429572.7516.6 %5.02049.751168.889443.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมหาสารคาม37231.60239781.551-6.8 %0.010426.19880.3554791.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคาม6255.75984402.029.6 %5.02379.35012491.3274-4.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม17977.4618590.052.2 %5.03726.732164.907541.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม21494.19917110.020.4 %5.04807.0698637.2600186.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม26475.3119608.063.7 %5.06442.31981552.033975.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม30534.4311007.1364.0 %5.04903.2798239.64795.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม51094.328150.084.0 %5.04312.62992078.198551.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม 173555.86137065.821.0 %5.04185.14015023.1079-20.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมหาสารคาม13888.5611295.018.7 %5.03000.5498ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม19045.44917492.08.2 %4.03314.232373.631828.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม12956.526563.049.3 %5.02772.38011090.408460.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดมหาสารคาม17828.5126712.0-49.8 %0.04445.64012106.017152.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม15752.945799.063.2 %5.03742.14992021.400446.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมหาสารคาม7243.240215419.0-112.9 %0.02445.43022260.76257.6 %3.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1159187.3869410.53956.4 %5.06761.75981866.80772.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2235237.6361319.073.9 %5.093520.71918770.1579.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3ไม่ครบ41042.352ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5878.1616ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 (จังหวัดมหาสารคาม)113901.741524.62963.5 %5.08992.25591.6469793.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมหาสารคาม48175.0911821.075.5 %5.01766.06991226.62130.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม360374.63235833.034.6 %5.07728.255703.448226.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคามไม่ครบ205800.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม77607.93697.6399.1 %5.03461.053542.7019-2.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย272642.9477343.071.6 %5.03996.59013499.255412.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม340205.9767608.080.1 %5.03662.32771.125524.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม36373.6887636.0-140.9 %0.08781.20029705.5225-10.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม 14519.576151.057.6 %5.03513.992023.699542.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคาม13888.422926.078.9 %5.03038.551897.273437.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม183899.3861259.38366.7 %5.029702.516870.05143.2 %5.0
รวม 3,052,993 1,525,365 50.04 % 5.0 350,651 152,741 56.44 % 5.0