จังหวัดร้อยเอ็ด
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด13358.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02518.04981218.184951.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด62876.85924396.30161.2 %5.0729.59998827.57349-13.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด201260.2823818.69988.2 %5.0590.15002421.4199828.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด15896.43912626.020.6 %5.02253.8678.4559969.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด14172.517821.044.8 %5.02356.3254.8375189.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด105716.0933850.9368.0 %5.016647.05018.156369.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมยวดีไม่ครบ246.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองร้อยเอ็ด20870.1317649.063.3 %5.01176.36186.532584.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกษตรวิสัย18966.162059.089.1 %5.01580.4199343.57778.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจตุรพักตรพิมาน17395.171397.092.0 %5.01175.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจังหาร16659.161017.093.9 %5.0893.4000279.16399491.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธวัชบุรี17509.039860.095.1 %5.0619.04999225.5204963.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมรัตต์17330.411543.091.1 %5.01730.05334.6755180.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมไพร21316.911314.093.8 %5.01748.65180.84289.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ชัย15119.71931.093.8 %5.01196.05260.8889878.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทราย8613.4199275.096.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนทอง17874.8912232.087.5 %5.01309.8199363.3179972.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสรวง16114.25512.096.8 %5.0824.2099680.68499890.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสมเด็จ19985.6411246.093.8 %5.0928.30005306.7454867.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุวรรณภูมิ21513.6993352.084.4 %5.01156.4349.7424969.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสลภูมิ17086.981461.091.4 %5.01454.35374.3380174.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองพอก16997.84703.095.9 %5.01328.1280.3250178.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอาจสามารถ5589.83011191.078.7 %5.01074.62212.562580.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด18795.31120616.859-9.7 %0.04990.15048352.6348-67.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาเมืองร้อยเอ็ด11261.820630.859-83.2 %0.01252.4315.03974.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาโพนทอง11868.23161.399973.4 %5.01602.951528.554.6 %2.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ดสาขาสุวรรณภูมิ12026.82108.082.5 %5.02621.95021121.057.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นทึ่ร้อยเอ็ดสาขาอาจสามารถ12032.242708.077.5 %5.02585.7998997.561.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดร้อยเอ็ด18883.255960.068.4 %5.04038.763620.584510.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด14839.095949.059.9 %5.03697.10993538.93994.3 %2.0
สำนักงานประมงจังหวัดร้อยเอ็ด19325.6192801.085.5 %5.04649.66991970.167557.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด17979.749749.045.8 %5.07816.89994806.829138.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด10099.1721670.17-114.6 %0.02927.14994625.8618-58.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด26023.21116657.036.0 %5.05500.70026006.2246-9.2 %0.0
ส.ป.ก. ร้อยเอ็ด19502.12112336.036.7 %5.05290.0498550.0689789.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(รวมสาขา)42603.5791079.719-113.8 %0.08336.1699684.247591.8 %5.0
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด124180.1211919.02-70.7 %0.0581.650024264.7002-633.2 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด15571.87413.052.4 %5.04286.89991225.256571.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด(กลุ่มงานอากาศเกษตร)5639.32032354.058.3 %5.0195.3178.95058.4 %4.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาร้อยเอ็ด9344.48056836.026.8 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ด15351.1992827.081.6 %5.03982.29229.9664994.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด14397.5611582.089.0 %5.03373.81625.621151.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด13199.610947.017.1 %5.03183.64992281.454628.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด32645.57133472.2-308.9 %0.014262.07741.710945.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด23881.96113280.044.4 %5.06131.14992313.962462.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด42255.8529692.077.1 %5.015639.1016319.380959.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด27014.3312336.054.3 %5.05641.1499742.5864986.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด52169.4925757.089.0 %5.05275.39992260.0557.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด18688.8211827.036.7 %5.05427.56014808.149411.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด17778.30114059.020.9 %5.03520.33474.60551.3 %0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด22663.7613161.441.9 %5.06796.55034389.675335.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด16295.6815882.02.5 %1.02709.8999166.851593.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด45461.03943144.05.1 %2.51374.45011578.6815-14.9 %0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด12406.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01932.8999ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจจ.ร้อยเอ็ด 231836.0153889.333.6 %5.04988.0498688.9320186.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด2775.08011636.041.0 %5.01194.8812.3165332.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด13821.274499.259867.4 %5.03754.15011724.202454.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด13784.3598253.040.1 %5.03468.90011305.945962.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ด21594.30125477.051-18.0 %0.05845.90041489.28774.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด18892.9396447.065.9 %5.05370.51707.664168.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด46048.359ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04598.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 249721.0257728.0-16.1 %0.05853.64994257.880927.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3112283.3333821.37169.9 %5.07229.45021865.05974.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1376176.8470652.081.2 %5.05900.82031787.61569.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 (จังหวัดร้อยเอ็ด)16757.21141174.66-145.7 %0.011363.32886.049674.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด41679.26255847.039-34.0 %0.0942.600042326.2754-146.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด10479.8819868.5-89.6 %0.0866.53027.623-249.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด642527.5335000.047.9 %5.07836.299811589.128-47.9 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด623843.31238031.061.8 %5.04384.7002ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด184832.22222433.02-20.3 %0.05669.012057.5-112.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย104497.2454960.047.4 %5.04526.53758.838117.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมไพร131816.5530528.076.8 %5.04042.84349.1353-7.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง859042.3189276.00889.6 %5.04583.35014449.51032.9 %1.0
วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด390119.19106865.0172.6 %5.03800.8999ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด40050.621ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010036.08443.311515.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 15081.25363.064.4 %5.03659.02633.722928.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด14650.573565.075.7 %5.03278.75999.5899769.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด211161.3652370.07875.2 %5.041169.14834840.73815.4 %5.0
รวม 5,488,018 2,479,855 54.81 % 5.0 321,385 200,717 37.55 % 5.0