จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์11636.853848.299866.9 %5.02420.8301670.6334872.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์177740.9527486.13184.5 %5.01371.04569.7434758.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์18031.05113948.022.6 %5.03653.40011061.74870.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์15053.8115824.061.3 %5.03463.3801422.9487.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์81523.86746617.042.8 %5.025845.175030.791580.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์20181.0394284.078.8 %5.01564.25198.3219987.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ18049.0592244.087.6 %5.01521.4346.5219777.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด18160.8013788.079.1 %5.01166.4399347.5764870.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย17909.162479.086.2 %5.0880.48999349.799560.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์17552.6991122.093.6 %5.01936.9332.3479982.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี17641.2791532.091.3 %5.02102.7348.8969783.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง17768.711331.4798.1 %5.02010.45349.932582.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก17483.539925.094.7 %5.01241.95260.73779.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง16947.0391793.089.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์17976.241645.090.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง17955.342014.088.8 %5.01411.47260.50981.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์21563.6821152.071.9 %0.56543.86045338.477518.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์21443.184378.079.6 %5.05403.03751.13430.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 749163.49214316.8470.9 %5.07192.39992356.078667.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์15797.3310787.8331.7 %5.04167.34963462.872616.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์12363.662334.081.1 %5.02740.64991673.31938.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์23133.667332.439968.3 %5.06449.255207.629419.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์7731.9819935.9-157.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์24085.6098995.7962.7 %5.07876.17972755.31365.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์19577.9311058.043.5 %5.05708.4502308.208594.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์28753.94944645.352-55.3 %0.06449.2598837.6514987.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์16346.897368.054.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์4958.51222.075.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์14773.3592499.649983.1 %5.03596.3501431.5659888.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์13498.3592067.2684.7 %5.03178.51778.6674875.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์15934.5311226.529.5 %5.04071.89991781.639456.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์24787.461169888.38-585.4 %0.07825.600111377.97-45.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์19815.95603.071.7 %5.05973.44973465.438542.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์21405.94912201.643.0 %5.04261.95022332.648945.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์27700.87130999.189-11.9 %0.06791.54982071.009569.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์18676.344745.660274.6 %5.04376.022672.10538.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์18672.739342.550.0 %5.04528.24022230.981450.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์24575.10912787.2348.0 %5.05402.94972175.794259.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์26431.9698744.066.9 %5.06193.06012090.588966.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์14588.7213991.04.1 %2.03276.1299357.2569989.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์157299.669577.093.9 %5.04192.10012624.612337.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 214605.75167160.4122.1 %5.04482.14995076.29-13.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์12248.9396944.399943.3 %5.02455.5529.7009978.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์23314.3510741.553.9 %5.03826.84011672.08956.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์13367.323136.276.5 %5.02905.52981754.778939.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์26425.96115245.4342.3 %5.06332.82033805.593339.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์16633.22161.59999899.6 %5.04052.8799814.5279579.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์26455.21130649.449-15.9 %0.04547.3003767.7899883.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1205413.2368523.60266.6 %5.010381.464079.499560.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2306751.3137791.087.7 %5.04953.29984753.79984.0 %2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3255342.5241447.46983.8 %5.06519.54983445.345947.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)129220.4235769.2372.3 %5.010287.43914.419961.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์14002.4528477.0-103.4 %0.01825.761506.717.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์361992.31192640.046.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง112703.566811.040.7 %5.04726.64014750.0-0.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์140983.16107208.4224.0 %5.04444.05591.0635-25.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง167038.4590908.1845.6 %5.04329.04963.1724-14.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี185392.574415.559.9 %5.04130.39995059.0464-22.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง177731.5258405.99267.1 %5.04091.79981828.773955.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์80798.18887374.297-8.1 %0.010105.213970.42-38.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 15004.43911185.025.5 %5.03786.60012751.9827.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์12537.086596.047.4 %5.02702.62011902.232429.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์208696.559661.74271.4 %5.029478.4322741.33222.9 %5.0
รวม 3,851,351 1,768,234 54.09 % 5.0 297,153 166,310 44.03 % 5.0