จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร11204.423188.00171.5 %5.02772.6899662.4254876.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร64831.0227447.057.7 %5.0886.45001794.8743910.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร98935.492119751.01-21.0 %0.0550.40002338.46638.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร14955.8114859.067.5 %5.04446.0801557.9160287.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร14014.3112100.085.0 %5.02355.8501402.8760182.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร68738.48446624.032.2 %5.013859.05412.880960.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า1621.141617.00.3 %0.51737.700179.68599795.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน16098.811443.091.0 %5.01256.95348.01372.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร22212.1313298.085.2 %5.01601.2496.1609869.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน17047.5293939.076.9 %5.01869.2634.7194866.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน16999.5612151.087.3 %5.01680.65351.2244979.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม17290.7211569.090.9 %5.01498.75385.8024974.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ15983.051103.093.1 %5.0879.8399777.60699591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส22916.352062.091.0 %5.02073.0374.12982.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว3261.609927.099.2 %5.0709.8999679.74900188.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์2660.8799183.093.1 %5.01683.7778.83100195.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์15941.931146.092.8 %5.0861.0500565.34400292.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ16622.0511152.093.1 %5.01356.6001399.1699870.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง3263.21778.076.2 %5.01972.5432.9054978.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว2505.6499141.094.4 %5.01896.15290.0595184.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย2059.85011376.033.2 %5.01539.29314.7919979.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย23537.4757.096.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร15729.939949.299836.7 %5.04655.15044122.7711.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร17434.527545.056.7 %5.05606.06014573.993718.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร13656.556408.053.1 %5.03837.58012941.760523.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร14594.042147.085.3 %5.03199.72814.432112.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร14146.3119110.035.6 %5.04674.2714077.86-201.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร16723.587161.057.2 %5.03627.80982243.899938.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร22147.94914000.036.8 %5.07945.14997330.95567.7 %3.5
ส.ป.ก. สกลนคร19239.179108.900452.7 %5.05991.29981357.397977.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร34955.5239565.891-13.2 %0.05120.80032125.149958.5 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร215539.5230615.11-7.0 %0.02603.10012296.2511.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)42349.46164259.512-51.7 %0.018452.14136592.551-98.3 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร29506.0395571.081.1 %5.04183.5698.8389983.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)5028.20022844.043.4 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร17898.031037.0-73.4 %0.0402.60001565.51001-40.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร19364.3913028.084.4 %5.02637.5801274.0654989.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร12676.182165.082.9 %5.03286.06011717.362547.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร14757.7911062.025.0 %5.04370.02330.442946.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร39709.39820847.547.5 %5.07987.949711212.45-40.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร23412.56137164.0-58.7 %0.06919.37013441.090150.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร17329.1998119.053.1 %5.03448.81422.890558.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร20976.6534101.0-62.6 %0.05039.25579.5474988.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร65849.78958915.50810.5 %5.014601.47113229.59.4 %4.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร46743.276815.085.4 %5.03989.59991550.789461.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร15954.55111450.328.2 %5.05035.60011368.85572.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร15604.9614729.05.6 %2.55053.99021382.116972.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร24563.988792.480564.2 %5.06842.01458.96778.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร12640.8312789.0-1.2 %0.02764.98316.8114988.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร46917.096410.086.3 %5.04084.752094.018648.7 %5.0
รจจ.สกลนคร 268551.69334940.0-24.7 %0.05251.89993174.351139.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร11852.242138.082.0 %5.02848.751545.431545.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร19979.8699216.919953.9 %5.04560.10013505.864723.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร46670.983386.092.7 %5.03514.29981831.073547.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร21498.46114035.5934.7 %5.05434.89992380.728556.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร16015.0811261.029.7 %5.06445.39011151.619582.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร8581.799833182.621-286.7 %0.03784.17023580.29985.4 %2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1108181.8247868.055.8 %5.07586.04242.647544.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2215026.0870859.9367.0 %5.013181.9493983.133369.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3112749.0551440.96954.4 %5.01703.57013406.7002-100.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23318908.9719308.44993.9 %5.011974.152784.977176.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร18772.72112800.431.8 %5.01470.422688.9656-82.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร397074.25271814.031.5 %5.09198.29986601.279328.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร126033.1438037.10269.8 %5.04666.93993548.777824.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม56785.48873986.719-30.3 %0.04035.473961.51.8 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน540921.25129220.4776.1 %5.05816.295630.67433.2 %1.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร43519.3463373.0-45.6 %0.010532.5513350.899-26.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 14908.838118.045.5 %5.04522.14993578.49820.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร3748.40993889.0-3.8 %0.03747.721966.250547.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร192932.6642378.62178.0 %5.029118.44922205.58623.7 %5.0
รวม 3,870,863 2,143,675 44.62 % 5.0 333,241 231,817 30.44 % 5.0