จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม11661.112460.078.9 %5.02310.724.7599.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม1276269.990300.092.9 %5.09945.91021365.857586.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม14623.078470.042.1 %5.01914.7999424.2889777.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม15940.184700.070.5 %5.03411.45588.3825182.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม91312.87550831.044.3 %5.011208.014700.571358.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน31960.771268.096.0 %5.02713.1499420.7454884.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม22748.321251.094.5 %5.01425.6457.6245167.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก7799.3999751.090.4 %5.02574.3501620.5194775.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า16525.709829.095.0 %5.01511.439999.92699493.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก17813.301885.095.0 %5.01408.1118.4291.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง27444.5612180.092.1 %5.01995.8999590.4099770.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร21498.7811641.092.4 %5.01295.3201494.3609961.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม19084.411390.092.7 %5.01758.7446.2624874.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์15974.85635.096.0 %5.01307.1001112.7791.4 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม59450.50847264.020.5 %5.06741.29981627.549475.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 16439.416103.12.0 %1.02993.10995056.3086-68.9 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม11707.995.0100.0 %5.01985.11192.57339.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม13082.3916113.2153.3 %5.02008.15484.575.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม11914.832549.939978.6 %5.02702.0898869.2567.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม18084.7114597.074.6 %5.04818.60014556.19045.4 %2.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม27734.65348.080.7 %5.01800.482376.2175-32.0 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม12381.054833.061.0 %5.01713.8770.3499855.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม33577.99215526.7153.8 %5.09211.34966043.880934.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม14194.7411641.018.0 %5.03164.214072.9729-28.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม25490.419485.1823.6 %5.08336.47955888.537129.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม17505.5515832.066.7 %5.03255.2002722.9404977.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม30884.19952427.031-69.8 %0.05122.84961193.855576.7 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม303729.53388065.59-27.8 %0.01852.14993165.3284-70.9 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม15406.985370.065.1 %5.04191.14015039.25-20.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)4521.07035.099.9 %5.0124.55423.909-240.4 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม8263.41023429.058.5 %5.0284.419981142.386-301.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม15181.713248.078.6 %5.03810.8101559.0180185.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม15634.964041.189974.2 %5.02764.91992096.345924.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม15123.039933.034.3 %5.03411.453722.0999-9.1 %0.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม214507.38173874.018.9 %5.090124.35911720.40987.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม16635.19913285.9520.1 %5.04837.6299977.5499979.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม14705.778410.042.8 %5.03716.252456.519533.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม41881.55933098.10221.0 %5.09401.5984.7795489.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม47283.8594000.091.5 %5.03031.14992596.340614.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม16502.7510226.038.0 %5.04248.18021567.243463.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม20991.757940.062.2 %5.04309.29981330.617669.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม22089.257271.010367.1 %5.04837.65041613.647966.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม13812.5413272.923.9 %1.52726.8899417.6284.7 %5.0
สพ.นครพนม189454.8134767.9381.6 %5.03471.16993136.7319.6 %4.5
รจก.นครพนม 364024.78240477.033.9 %5.06675.92976322.57325.3 %2.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม16575.913842.3716.5 %5.03981.9502625.8839784.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม19089.62914558.023.7 %5.04286.18992729.95836.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม13432.014769.064.5 %5.02745.84991335.709551.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม19498.88124520.68-25.8 %0.04058.02983496.717513.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม15681.317416.052.7 %5.03582.6301573.5324784.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม15816.81123552.449-48.9 %0.03115.15012759.778311.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 155323.48839012.67629.5 %5.04765.70022450.800348.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2301033.6634445.39888.6 %5.07599.65044544.999540.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)109711.1453230.76251.5 %5.06883.754440.115235.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม8850.339816789.25-89.7 %0.01106.411029.84746.9 %3.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม237923.3150177.03978.9 %5.05738.40043511.029338.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง424034.9190886.078.6 %5.04073.85014195.5039-3.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม365237.5953225.085.4 %5.03605.64991757.551.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม32922.10961362.0-86.4 %0.07552.29987710.8291-2.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 13331.3922598.961-69.5 %0.03126.22351.221724.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม16121.15205.067.7 %5.06596.752538.067461.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม128830.0897755.1824.1 %5.019845.60214350.69827.7 %5.0
รวม 5,016,270 1,933,377 61.46 % 5.0 345,117 154,975 55.10 % 5.0