จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร14205.925957.058.1 %5.02195.3501492.622577.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร125736.7329822.3476.3 %5.0405.251947.4619-380.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร16378.4717909.051.7 %5.02575.6499605.0455376.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร16065.147842.051.2 %5.03431.3701410.8559988.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร64329.96962368.03.0 %1.511094.8012342.778.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหาร26623.1295.0100.0 %5.01632.4301623.4600261.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย17336.571254.092.8 %5.01073.9399394.4045163.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล17216.91553.096.8 %5.01164.15346.911570.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี17545.539869.095.0 %5.01611.74518.557567.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง17140.391510.097.0 %5.01332.5348.1084973.9 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร103876.55158851.22-52.9 %0.08601.41992083.302575.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร18424.6810304.044.1 %5.05218.88964663.64510.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร11956.387314.038.8 %5.02290.3999232.0564989.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร18163.6897325.059.7 %5.05009.71971952.382961.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร13349.646154.053.9 %5.03051.051544.158449.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร13214.473424.074.1 %5.02765.79981015.464563.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร15298.389017.041.1 %5.03906.65997730.4541-97.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหารไม่ครบ22930.68ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3041.5864ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร53790.4498644.759883.9 %5.04932.5098809.4000283.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 21602.6917690.064.4 %5.04477.251243.874572.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร54221.5927575.30149.1 %5.05713.30031694.590970.3 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร13656.674465.067.3 %5.03165.022003.483436.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร6833.85993020.055.8 %5.0249.55138.7189944.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร14346.932367.083.5 %5.03431.3501342.7219890.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร12303.31789.085.5 %5.02575.6499853.9644866.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร16262.4313968.014.1 %5.04287.10012128.68750.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร23396.0150973.33-545.3 %0.06302.778596.6924-36.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร25443.85911733.053.9 %5.06569.01799.07272.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03811.551149.10169.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร20025.10945639.742-127.9 %0.05523.1499325.0044994.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร6132.95024317.029.6 %5.03578.68992773.0522.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร14456.796780.053.1 %5.03811.552194.542.4 %5.0
lสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร12729.439210.027.6 %5.02480.3801221.3499991.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร17690.262984.083.1 %5.04648.27981827.32560.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร12074.887734.035.9 %5.02385.3501503.6139878.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร133269.557039.094.7 %5.03320.52982090.037.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร168462.7289629.96946.8 %5.03837.93994015.6499-4.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร11889.06387.490246.3 %5.02195.3501992.0565254.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร17683.2798505.051.9 %5.04115.81982337.9543.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร12151.282864.076.4 %5.02613.68991213.843553.6 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร20046.3695483.950272.6 %5.04192.04982133.18749.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร13928.223360.075.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร41306.94196540.984-133.7 %0.014758.4491333.904591.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร47576.48810777.7577.3 %5.06734.13961845.695472.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร99101.4336776.7762.9 %5.08359.83983644.10556.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร5719.890119149.379-234.8 %0.01185.4301ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร22125.5121965.3-451.2 %0.01657.26969.6569841.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร564001.25151106.2573.2 %5.03801.551864.2551.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย81717.21156720.030.6 %5.02826.62014530.6997-60.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร28178.5746299.0-64.3 %0.08118.08208.666-1.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 14118.068778.037.8 %5.03146.02319.50126.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร13456.083327.075.3 %5.02290.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร90543.76656272.1637.9 %5.020317.04917700.69912.9 %5.0
รวม 2,237,105 1,359,351 39.24 % 5.0 215,298 111,057 48.42 % 5.0