จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ14966.55112812.2214.4 %5.010218.2375.3070196.3 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3260981.72187817.028.0 %5.01036.731475.6289-42.3 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่12814.289.099.3 %5.04297.25690.9254883.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่280163.16185069.033.9 %5.01356.851409.3125-3.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่266336.3130013.588.7 %5.0762.650021261.8469-65.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่36618.89837792.199-3.2 %0.0316.10001218.9200130.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่160742.19138350.3413.9 %5.0720.04999107.9959985.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่89145.01671280.03920.0 %5.010116.152126.477579.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 513634.6211394.5816.4 %5.07657.2402340.0809995.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่15759.987689.051.2 %5.05438.1899520.5714790.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 8116648.9975311.53135.4 %5.018001.9491371.799992.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 174734.77361010.85918.4 %5.022953.66779.200270.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 241719.03130142.027.8 %5.013583.783293.383875.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง20656.756137.399970.3 %5.01463.64483.46167.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย18887.1293391.082.0 %5.01313.47506.9580161.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด15506.883330.078.5 %5.01326.0499507.4995161.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม17437.3113606.079.3 %5.01138.46517.7554.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง17576.7112623.085.1 %5.01943.4601508.2573.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง20591.6294322.079.0 %5.03247.1699689.9500178.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว7024.56011616.077.0 %5.02584.2798517.7580.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว14967.85773.094.8 %5.02191.3536.7575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง16490.811405.097.5 %5.02730.8999688.7574.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ16867.84906.094.6 %5.02267.45627.072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย20602.1411201.094.2 %5.019987.74688.7596.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 130792.2514656.052.4 %5.02025.76356.21682.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 236204.60921828.3539.7 %5.01740.86536.1729769.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง16915.162136.087.4 %5.01498.91463.0800269.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภี18638.6896036.067.6 %5.01278.6266.3924979.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง3500.91023016.013.9 %5.01463.73444.0679969.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง17454.7111389.092.0 %5.01735.88421.0255175.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า16552.1991817.089.0 %5.02399.1001618.7700274.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด23412.8911862.092.0 %5.01882.01398.3419878.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย17682.92489.097.2 %5.03394.6499912.573.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ17927.23922.094.9 %5.01146.8457.5329960.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม16707.821057.093.7 %5.03541.25456.4899987.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง19284.67366.098.1 %5.01299.2999188.1485.5 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 328544.38113318.0453.3 %5.015349.43971.7930393.7 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่14256.17511.990247.3 %5.05125.9399254.61995.0 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาว14403.324668.067.6 %5.04015.751135.42171.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 530930.12925041.019.0 %5.012087.6893022.74875.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่36680.78937463.0-2.1 %0.013253.7515342.271-15.8 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่17497.6613194.224.6 %5.05882.30031469.700475.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่23090.7196640.071.2 %5.06245.87993972.738536.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1018993.6814062.026.0 %5.09787.01954009.237559.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่16538.2899323.043.6 %5.04413.43993715.715815.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1156555.34206697.81-32.0 %0.065640.39825394.061.3 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 716697.597166.7757.1 %5.05377.07034885.45129.1 %4.5
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่6097.70022052.066.3 %5.05362.15043325.170938.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่22586.39114530.035.7 %5.08409.200219800.0-135.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 524072.0212007.1250.1 %5.012316.166025.659251.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 627167.5842715.699-57.2 %0.012247.254388.737864.2 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 185247.6689848.75851.5 %5.011803.384090.049865.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่22399.9316233.9127.5 %5.013510.82289.328983.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่17858.3421735.84-21.7 %0.04020.55764.4287-43.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่45020.12126390.44941.4 %5.016866.8016561.649961.1 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่18849.7892737.085.5 %5.06788.35011820.559973.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 121047.02911206.3446.8 %5.011422.1210906.6594.5 %2.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่84006.789271798.13-223.5 %0.018102.853898.570878.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 67829.133111291.0-64.1 %0.028410.64839578.352-39.3 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)30776.30928975.985.8 %2.512162.3193572.070.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่32698.752989.090.9 %5.05076.8999965.2094781.0 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 25154.30113015.048.3 %5.08481.01299.229584.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)51484.6889521.797-73.9 %0.020176.61774.19491.2 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ105811.8549855.55152.9 %5.02097.961078.966948.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)13542.0297457.100144.9 %5.0184.014.2592.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่17054.983910.077.1 %5.03205.05344.0140189.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่22011.179832.055.3 %5.02854.83506.605-22.8 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่15354.22961.093.7 %5.04411.3501615.609586.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่79453.25329514.38-314.7 %0.011447.258519.060525.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่15949.2626394.65-65.5 %0.09165.34961956.163978.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่30094.4697540.074.9 %5.06274.91022102.401966.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่63886.10261889.03.1 %1.515869.7355.3569997.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่70542.5088253.088.3 %5.07263.7516580.539-128.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่21480.4916954.9921.1 %5.06503.10011788.224472.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่24266.10910602.056.3 %5.09283.61041542.30683.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่30440.9114570.18952.1 %5.010439.423478.72966.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่18700.7327732.0-48.3 %0.06864.4004735.6135389.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่185504.3875813.64859.1 %5.06014.523620.922439.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่78609.89847831.039.2 %5.04222.962644.71837.4 %5.0
รจก.เชียงใหม่ 625497.75603557.03.5 %1.512906.5511280.37612.6 %5.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 227749.63182472.5919.9 %5.07690.252418.515168.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 567554.61762247.8987.9 %3.516113.05859.762763.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่12435.013925.160268.4 %5.04126.09961353.075667.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่23929.525805.160275.7 %5.06712.272669.091660.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่16662.7112361.085.8 %5.06217.87012244.545963.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่37413.3224150.035.5 %5.014052.4397704.879945.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่17549.6995228.070.2 %5.06260.3999545.8129991.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่22586.6841080.77-81.9 %0.08404.69923364.841660.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่19026.7434717.129-82.5 %0.06446.044548.893629.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1106764.9125605.076.0 %5.013411.672061.262584.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2153480.3135246.3277.0 %5.08089.60016839.419415.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 359231.96927893.61752.9 %5.022737.0615532.89675.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4336913.5963796.4181.1 %5.05192.06012602.024449.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5276027.7847551.7582.8 %5.014645.166409.91656.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)22728.416560.027.1 %5.022005.572518.936588.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6399253.1330123.44992.5 %5.08635.82033524.777659.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 817657.35939367.93-123.0 %0.02481.92991234.990550.2 %5.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร77941.34485927.0-10.2 %0.02486.011562.132437.2 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่148284.23114332.022.9 %5.02374.751765.811525.6 %5.0
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์52226.71957847.5-10.8 %0.02157.86012235.0176-3.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่412013.94309900.024.8 %5.010482.623506.47966.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง100314.6319064.081.0 %5.05190.752091.41859.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่786000.88113232.085.6 %5.06982.251212.59982.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่278806.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07319.95028400.25-14.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่149644.8369396.053.6 %5.06118.9004442.557592.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง222507.5653657.075.9 %5.05742.80034100.692428.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ12647.437875.037.7 %5.04107.06011043.68774.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่160429.31105292.034.4 %5.014676.9496293.700257.1 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จ. เชียงใหม่159112.91187085.25-17.6 %0.053377.54737146.5730.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่166064.67137864.017.0 %5.010111.531846.94381.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 13865.214160.070.0 %5.07790.2197643.221591.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่429835.19268855.9137.5 %5.021000.87113566.87935.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 25194.9323637.06.2 %3.06997.50983663.289647.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)29311.19970859.313-141.7 %0.012981.722380.091881.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่30355.0922537.025.8 %5.09533.50981461.178584.7 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)12791.683349.073.8 %5.08781.5996247.883597.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่14568.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04639.522955.5236.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 5292341.13102223.9165.0 %5.0105171.4642725.059.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่391791.8868703.7582.5 %5.085992.042712.2350.3 %5.0
รวม 9,770,274 5,811,387 40.52 % 5.0 1,188,643 515,597 56.62 % 5.0