จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0922.45001386.0229858.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน256607.31259671.0-1.2 %0.0489.44608.85498-24.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูน19256.9312317.5236.0 %5.03767.3385.5294889.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน15017.179059.039.7 %5.03558.24108.58596.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน56322.5743006.99223.6 %5.015062.953194.118478.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน23233.087178.069.1 %5.01782.9301248.9854986.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา14230.731378.090.3 %5.01069.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ32413.921065.096.7 %5.0927.20001192.7454879.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง17812.232307.087.0 %5.0948.29004469.5184950.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง18251.982466.086.5 %5.01346.9299248.5959981.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้21004.661918.090.9 %5.02458.2002413.7250183.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง20050.301714.096.4 %5.0904.80005232.54174.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง19027.439701.096.3 %5.01972.55361.5595181.7 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 213385.5410854.4118.9 %5.02030.1699194.2015190.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน21966.88918228.7617.0 %5.05098.543853.42824.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน17385.5618080.053.5 %5.04832.1899337.8294793.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน19194.665128.073.3 %5.03482.04981064.156569.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน12998.232496.080.8 %5.01682.131355.53619.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน17765.2119278.047.8 %5.02683.528306.4102-209.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน9939.03039080.08.6 %4.02215.952289.282-3.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน19533.737532.589861.4 %5.05668.90042693.354552.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน20560.235375.073.9 %5.04718.251002.69378.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน39491.9336546.6917.5 %3.58046.0627.1455192.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน14370.017240.049.6 %5.03501.18992074.140940.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูน8474.560517006.0-100.7 %0.0253.3235.88956.9 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน14543.422392.083.6 %5.03465.75315.3999990.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน13109.723902.4570.2 %5.02816.60011429.949549.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน19162.8211693.039.0 %5.03170.60011779.036543.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูน24864.7610793.5156.6 %5.06619.79987645.0205-15.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน22973.8916197.073.0 %5.05324.75981622.362569.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน19052.4910228.046.3 %5.03482.2813.2284576.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน20931.141446.141-98.0 %0.06391.6001309.6334895.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน18906.0516387.066.2 %5.03482.04982996.898413.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน15930.68913974.812.3 %5.04242.85011400.07267.0 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน16436.03112154.026.1 %5.03843.482024.69747.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน18648.0516046.049867.6 %5.04869.461991.418659.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน15704.35914563.07.3 %3.53311.04325.0360190.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน46988.53110428.077.8 %5.02196.7998989.8999654.9 %5.0
รจจ.ลำพูน 896106.88168722.9881.2 %5.050247.8013104.370693.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูน12950.151368.089.4 %5.01534.2906.252540.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน7884.509814478.0-83.6 %0.02924.84991268.962556.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน6486.53037454.0-14.9 %0.02014.51333.353433.8 %5.0
สปส.จ.ลำพูน26340.9824706.06.2 %3.05954.251826.761569.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน14544.06769.2353.5 %5.03577.2598570.084.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน15835.3511015.030.4 %5.03862.51244.961467.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1242253.2555185.14877.2 %5.05348.35012405.32455.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2157539.4543435.2772.4 %5.07219.37994018.861144.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน14462.0915287.0-5.7 %0.01626.59131.23391.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน294537.75182948.4237.9 %5.06610.99023331.390949.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนไม่ครบ54938.75ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5464.043ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 78410.86738494.00850.9 %5.03059.12993377.1841-10.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง72594.71156194.022.6 %5.03009.17024307.5566-43.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน39683.1851799.992-30.5 %0.07098.096.07099998.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน 14706.6512242.016.8 %5.03520.212181.408938.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน13221.173408.074.2 %5.02188.93991063.12651.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน69108.31346791.032.3 %5.018515.5114291.47822.8 %5.0
รวม 2,972,212 1,369,130 53.94 % 5.0 259,882 99,986 61.53 % 5.0