จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี15683.344057.890174.1 %5.01465.8501446.2055169.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี21579.44911481.0946.8 %5.04610.25926.1740179.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี15178.16912.410254.5 %5.02518.5433.92282.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 170444.71966190.4536.0 %3.012920.243329.227574.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2165173.11152198.917.9 %3.524482.5515665.799876.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี25943.2119761.062.4 %5.01711.75566.817566.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว25306.237472.070.5 %5.01242.8501343.2634972.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก21528.426086.071.7 %5.0927.25508.601545.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 129798.39119732.133.8 %5.01878.9299475.074.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 222657.6997953.064.9 %5.01389.2441.7568.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี24259.68910636.156.2 %5.01822.72475.073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา23367.6316893.070.5 %5.01936.4199494.074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ22438.822498.088.9 %5.01104.76380.065.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 123634.2433256.031-40.7 %0.04895.52585.42547.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 224402.3595944.430275.6 %5.06380.39992928.69854.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี23064.46910600.0754.0 %5.04325.04983914.86459.5 %4.5
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 131164.0813406.557.0 %5.04663.16993050.335934.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี17743.164425.439975.1 %5.02518.783127.6375-24.2 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี13155.912751.079.1 %5.01662.83076.6226-85.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี18515.6619910.5-7.5 %0.03526.33013429.31932.8 %1.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์70461.10230460.056.8 %5.09528.45024788.552249.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 126895.78122704.55915.6 %5.08995.87015074.733443.6 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 89249.516781780.0-775.9 %0.032835.4886629.223679.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 128208.4836643.992-29.9 %0.031940.2610635.83466.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี8593.07038173.31984.9 %2.01848.39992307.5498-24.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี24579.12921587.2612.2 %5.04877.04984159.404314.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี17585.4617684.056.3 %5.03315.531923.768942.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี40227.82885701.969-113.0 %0.05408.9199542.1834790.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)33501.90218446.544.9 %5.011149.3511171.7389.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี19017.10911925.937.3 %5.04039.82066.55448.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี17132.0614553.9873.4 %5.03488.2430.34299999.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี14684.578263.019543.7 %5.02404.951743.2527.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี17888.6824501.42-37.0 %0.03469.291094.922568.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี24792.24145586.98-487.2 %0.05587.50985238.00546.3 %3.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี33850.4366548.031-96.6 %0.08793.52052574.319370.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี16107.119826.039.0 %5.02518.24753.5114770.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี31628.71176569.336-142.1 %0.07428.9502411.7700294.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี61128.7349241.019.4 %5.06769.33987634.25-12.8 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี53213.5121959.096.3 %5.02708.42991857.34531.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี18050.14113351.026.0 %5.03467.01170.64766.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี23827.689669.610459.4 %5.03811.57981178.940469.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี23108.7119494.450258.9 %5.03450.231797.20847.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี18122.5215439.014.8 %5.02765.71298.3949989.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี67262.78930460.054.7 %5.02960.17992448.85317.3 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 247981.92222264.8810.4 %5.03585.79982888.42519.4 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 588131.0444345.1924.4 %5.05565.89012413.410956.6 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี90061.28168264.00824.2 %5.01907.41992151.2144-12.8 %0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง209620.28167145.9820.3 %5.03996.61012378.9540.5 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 124005.661518.098.8 %5.05028.61043763.329825.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี17427.2115035.089871.1 %5.01721.161393.38419.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี31578.96129629.3596.2 %3.06416.79982267.668964.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี24146.64127153.49-12.5 %0.03773.292445.632635.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี67779.00866933.01.2 %0.511170.7893202.772971.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี26448.43911787.555.4 %5.02746.68991453.699547.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต163391.27528480.0-223.4 %0.09740.86042789.876571.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี16233.8814774.09.0 %4.52328.3501548.8404576.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)241583.4179256.00867.2 %5.08848.20023687.569358.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1219098.8852100.076.2 %5.03479.34011311.89962.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 291828.96952948.20342.3 %5.04228.75983073.533427.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี11862.921554.0-81.7 %0.0920.37946.22998-2.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี387512.78106020.072.6 %5.06439.09963444.462646.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 377979.31272860.027.8 %5.07096.89996428.51379.4 %4.5
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี80111.25274158.78-242.2 %0.02167.41021795.517.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี17044.59102928.0-503.9 %0.05926.04985810.02.0 %1.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี1669271.5730680.056.2 %5.045901.6335725.891187.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 19509.613499.0930.8 %5.03583.37011756.084551.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี11610.082151.890181.5 %5.01567.7001941.6304939.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี83394.85238980.3253.3 %5.019606.9314451.19126.3 %5.0
รวม 6,231,770 5,227,203 16.12 % 5.0 427,294 181,200 57.59 % 5.0