จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง11354.0613098.072.7 %5.02942.1499733.8654875.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5323.04999733.87-127.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง105530.7293595.22711.3 %5.0492.0246.4299949.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง13026.983647.072.0 %5.03702.8818.8430277.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง14049.86515.053.6 %5.04140.1699289.5693.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง51099.10937089.027.4 %5.016044.186648.727158.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง21030.8118703.058.6 %5.01811.2329.6499981.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ19503.63931.079.8 %5.01579.95172.6245189.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา19562.351665.091.5 %5.01308.27287.2610278.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร17110.491813.089.4 %5.01115.7444.44860.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ16611.8591455.091.2 %5.01302.2999279.3284978.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน16666.322303.086.2 %5.02422.25587.0524975.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ16144.87566.096.5 %5.01197.7540.55400196.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว16765.3692116.087.4 %5.02206.05433.152580.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม16327.121362.091.7 %5.01127.61332.6044970.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก16295.491306.092.0 %5.02250.350144.74200198.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ15491.571621.089.5 %5.02317.6799336.3569985.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง29681.4823720.28920.1 %5.08019.440410466.15-30.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง18624.278675.053.4 %5.06269.95024010.5236.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง14100.795261.062.7 %5.04197.232470.275441.1 %5.0
สำนักชลประทานที่ 259093.10262801.0-6.3 %0.026702.35216323.538.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง12385.952066.083.3 %5.03037.252187.574728.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง26781.074677.082.5 %5.07886.255345.649932.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง10666.889370.012.2 %5.02741.14995513.6006-101.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง21519.3794850.077.5 %5.07620.11962940.819861.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง15901.8597088.700255.4 %5.04976.87991175.476.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง35202.2339565.0-12.4 %0.09502.70021091.993588.5 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง157191.38412160.0-162.2 %0.0722.79999646.7510.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง18254.56115723.7613.9 %5.07499.1899651.0969891.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง18440.7799787.046.9 %5.06060.793171.118947.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง39695.24240785.0-2.7 %0.018807.8325509.5-35.6 %0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง19808.8411433.5742.3 %5.010636.63104.599.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง10410.737310.029.8 %5.0410.9114.2596.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง14249.644378.570369.3 %5.04330.3301460.4079989.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง12370.862076.560183.2 %5.03493.63012731.145521.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง15577.1714767.05.2 %2.54653.59961827.68660.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง26790.811159540.69-495.5 %0.08361.757567.19879.5 %4.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง25395.3216489.035.1 %5.09260.54981903.771579.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง13632.86411.053.0 %5.03892.9502693.2910282.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง23933.8439639.68-65.6 %0.05919.02790.200586.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง68438.31334430.049.7 %5.011233.37893.092.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง17552.8716285.064.2 %5.05604.39991190.078.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง17784.358713.051.0 %5.05699.52155.160462.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปางไม่ครบ10253.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1045.8455ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง25482.8213920.1245.4 %5.08099.82032370.284470.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง16286.1712990.020.2 %5.04729.6602271.5954994.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง103727.4224337.9976.5 %5.02991.39991287.2557.0 %5.0
รจก.ลำปาง 314930.41121929.2361.3 %5.06227.37013358.341146.1 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 124238.6298805.9320.5 %5.04479.47021423.018468.2 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง28041.1722870.018.4 %5.02532.39992449.07153.3 %1.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง12643.523225.074.5 %5.01642.3601568.0999865.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง15889.546422.059.6 %5.02817.33011235.921556.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง92674.85972656.98421.6 %5.07828.74023448.319356.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง12930.324860.062.4 %5.03702.71081.49970.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง21885.80119624.010.3 %5.07429.88962092.992471.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง16562.178797.046.9 %5.05129.0917.8709782.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง16738.93912856.023.2 %5.05224.09963046.91841.7 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ18174.13126001.0-43.1 %0.011759.521440.096.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง165315.022501.35286.4 %5.07653.8501694.9450190.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1148947.4462082.00858.3 %5.08525.92973382.265960.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2309380.9429828.090.4 %5.03412.515656.5942-65.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 354017.0260289.469-11.6 %0.07725.90044159.809146.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง938.7799718310.641-1,850.5 %0.01245.9199ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง383728.13306421.8820.1 %5.09690.758120.099616.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง245289.03192498.9121.5 %5.05256.023433.149934.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง88392.96152624.040.5 %5.04509.14994704.001-4.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา250857.7862720.075.0 %5.04554.35013198.085429.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน105698.6286056.37518.6 %5.05204.45025036.84723.2 %1.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง34398.7372099.0-109.6 %0.011224.5297861.7530.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 25860.12114320.044.6 %5.05604.39992534.381354.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง12586.7714099.067.4 %5.03512.65011061.41669.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง113024.8336500.39867.7 %5.035615.10249829.051-39.9 %0.0
รวม 3,888,697 2,598,435 33.18 % 5.0 420,907 238,257 43.39 % 5.0