จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์12039.113437.360171.4 %5.02389.8701668.942572.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์49283.35930928.8237.2 %5.0347.779974.7598.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์15538.4310382.033.2 %5.03511.8501709.3689679.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์15516.295592.064.0 %5.03644.8799283.84192.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์125760.3157791.60254.0 %5.020816.3113589.755482.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย17784.42396.086.5 %5.01529.1499259.8630183.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน23995.571664.093.1 %5.01058.85432.411559.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล18741.3592956.084.2 %5.0912.51001423.7189953.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน17327.671921.088.9 %5.01431.11336.2430176.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด19090.189768.096.0 %5.01322.0354.264573.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา19203.5391845.090.4 %5.01684.33510.81569.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า17837.74974.094.5 %5.02276.5601501.8754978.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก17589.4491417.091.9 %5.02978.8521.4644882.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์64425.64821139.89167.2 %5.07467.18028124.3335-8.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด12332.252402.580.5 %5.03087.01097.2564.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์20581.848774.057.4 %5.05147.20022471.558152.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 16858.586657.060.5 %5.07624.79981917.474.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์14915.35533.062.9 %5.03682.981554.085957.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์11540.844684.059.4 %5.02180.71574.98627.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์28251.80110065.2964.4 %5.03993.85000.3438-25.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์14553.2310784.025.9 %5.02548.521816.53328.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์32931.64116109.051.1 %5.011517.536125.647546.8 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์30070.6199265.639669.2 %5.05139.62011341.346473.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์45279.42250187.0-10.8 %0.07797.0884.4499588.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)51748.30128754.5944.4 %5.09548.41996325.100133.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์11440.918004.030.0 %5.02275.70022522.25-10.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์8085.37011813.077.6 %5.0311.10001147.99852.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์14378.363989.072.3 %5.04125.0244.0549994.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์13913.852874.079.3 %5.03132.791572.2549.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์54267.94911163.7979.4 %5.02876.92992449.915514.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์58932.3415655.073.4 %5.06364.14994947.609422.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์31516.43922854.027.5 %5.05584.58982463.40755.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์53571.39813224.075.3 %5.04690.85991971.354558.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์63375.7536617.48842.2 %5.08227.8203313.4525196.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์18735.2793145.083.2 %5.05204.16992296.64655.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์17183.749424.045.2 %5.07685.772090.731472.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์23935.110212.057.3 %5.06193.07031828.797570.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์16680.7894320.074.1 %5.04272.39991417.15366.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์23646.94117800.024.7 %5.01352.05274.5379.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์51329.8717400.085.6 %5.03778.08012153.04243.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 179222.09142663.2720.4 %5.04340.14991356.970968.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์12324.134125.066.5 %5.02560.985765.6763-125.1 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์26660.6198794.067.0 %5.03987.2618032.168-352.2 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์13287.735144.561.3 %5.02941.40011145.966161.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์21309.8517200.2619.3 %5.05020.64992659.737347.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์14785.284571.069.1 %5.03898.34991210.310569.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์32518.8219753.89139.3 %5.04938.04982037.484558.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์64073.7714261.077.7 %5.01795.051143.434436.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1706821.3872544.64189.7 %5.06975.60012116.0569.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2106508.4833738.89168.3 %5.09417.76952723.858971.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์7136.129919264.08-170.0 %0.01409.361176.21416.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์288819.34298087.63-3.2 %0.06596.04973.639624.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์446203.0156729.064.9 %5.04441.89993132.814529.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์1319113.587018.85993.4 %5.03682.95024679.3857-27.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย175779.2850080.071.5 %5.03867.02939.92724.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์136352.2264344.84852.8 %5.011425.18121.591828.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 20479.44911273.045.0 %5.03892.22048.665547.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์14427.463127.078.3 %5.03131.55823.8779973.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์198370.8957449.0271.0 %5.030599.29117582.44142.5 %5.0
รวม 4,958,385 1,535,094 69.04 % 5.0 294,634 157,194 46.65 % 5.0