จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่12086.631524.087.4 %5.02214.8430.7299880.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่48459.96114442.670.2 %5.0308.39999625.45001-102.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่58251.2764817.16-11.3 %0.0467.25416.394510.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่13610.355348.060.7 %5.02159.3999336.6990184.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่15914.8114557.071.4 %5.03469.8599157.006595.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่71674.6841092.99242.7 %5.09745.13962805.672971.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่19892.04427.077.7 %5.01440.15153.8999989.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น17566.083417.2880.5 %5.0997.20001152.9584.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย17277.9611679.090.3 %5.01111.75237.578.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง24120.592891.088.0 %5.01809.75165.390.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง17316.1091739.090.0 %5.01757.149969.34999896.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง18191.1091834.089.9 %5.01392.8501144.3999989.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น17115.751568.090.8 %5.02552.3209.091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่16187.911232.092.4 %5.0746.549995.099.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่52424.0717897.94965.9 %5.04801.030311572.899-141.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่8041.89017638.05.0 %2.54991.14012908.558341.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่13763.712911.078.9 %5.03450.751788.393948.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่11968.284521.2562.2 %5.02595.051785.03131.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่36761.0088011.030378.2 %5.05663.10015895.2998-4.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่9693.169910975.0-13.2 %0.02547.24368.8027-71.5 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่510863.758146.598.4 %5.023052.63446.2485.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่55949.3434421.85938.5 %5.06854.68992944.00157.1 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่207031.2289848.00856.6 %5.02384.771377.395542.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)50513.35973677.57-45.9 %0.019459.12928070.6-44.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่15827.957052.259855.4 %5.03029.72614.580313.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)52624.9164127.0-21.9 %0.019648.262105.715189.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่10318.421043.089.9 %5.0315.85999368.42798-16.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่13112.592481.081.1 %5.03641.05207.0239994.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่13034.221626.9787.5 %5.02899.37011001.365.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่15730.4213714.43112.8 %5.04211.5654.5879584.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดแพร่58537.14188198.453-50.7 %0.06968.79986025.232413.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่21553.78911560.046.4 %5.05237.80031475.3571.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่20639.6312929.085.8 %5.04306.5498448.4760189.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่32537.94926233.9219.4 %5.011456.38280.8104997.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่51510.3673573.093.1 %5.04306.54984206.65672.3 %1.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่21071.668389.560.2 %5.05257.29981521.326471.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่17807.6093494.080.4 %5.04046.752475.111138.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่18390.62112142.034.0 %5.04686.89991664.298564.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่13453.2911620.013.6 %5.01667.59209.08687.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่49817.6888218.083.5 %5.04116.44971514.799963.2 %5.0
รจจ.แพร่ 156954.7376575.76651.2 %5.04226.14992107.078650.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่11220.911853.083.5 %5.01326.0701770.6134641.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่15155.43847.074.6 %5.02640.49927.8269764.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่15208.233008.080.2 %5.02861.3401987.8089665.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่58205.2725085.81156.9 %5.06854.68993377.2550.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่14782.0810284.6630.4 %5.03826.31241.96767.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่15706.4868112.68-333.7 %0.04021.261666.77558.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)42076.0738114.419.4 %4.516223.512499.82384.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 160940.2549468.36769.3 %5.07286.44972442.535666.5 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2172835.1329329.64183.0 %5.07845.62013459.859955.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่10662.918105.41-69.8 %0.01527.251352.167511.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่458761.34293777.036.0 %5.07777.94972670.116565.7 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่504892.0130282.074.2 %5.04307.65042236.651448.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่122977.49106969.1913.0 %5.04459.35016475.9854-45.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่135312.757365.057.6 %5.03951.85013657.9697.4 %3.5
วิทยาลัยการอาชีพลอง159173.5848934.069.3 %5.03648.83820.98-4.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสอง150512.9747819.39868.2 %5.03773.953035.754919.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่66403.22710663.083.9 %5.09383.08229.29112.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 15526.3810844.93930.2 %5.04211.54981943.766553.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่32939.252155.093.5 %5.01309.45011228.9056.2 %3.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่174979.062976.064.0 %5.021018.7530957.9-47.3 %0.0
รวม 4,245,869 1,770,590 58.30 % 5.0 314,250 181,930 42.11 % 5.0