จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน1808.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02786.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน54254.648107157.54-97.5 %0.0418.77002191.7339954.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน106435.5116951.04-9.9 %0.0381.85001328.8329813.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน17757.277410.890158.3 %5.04155.6899912.32378.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน13668.596622.110451.6 %5.04003.5698487.5874987.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน76269.15646857.99238.6 %5.012753.9393438.97873.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน18384.6894027.078.1 %5.01537.86449.5399870.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา48779.7812493.094.9 %5.01678.2001308.88381.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย16652.689736.095.6 %5.01715.5499201.4449988.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น1596.83864.045.9 %5.01802.8999573.5944868.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม14256.931502.089.5 %5.01346.75146.0979989.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง16529.801971.094.1 %5.0883.90002146.24383.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา16918.5312037.088.0 %5.01628.4399347.7855278.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว16611.2211054.093.7 %5.01875.65431.9364977.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง16547.3691669.089.9 %5.01684.4568.5200266.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง18795.91234.093.4 %5.02162.5233.0234889.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ14088.59739.0999894.8 %5.02472.1001187.11692.4 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง23790.1620507.5213.8 %5.05001.46973392.516632.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน20169.4918778.66.9 %3.06932.05038012.0054-15.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน8488.62018354.11041.6 %0.53766.87014932.4883-30.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน13491.114766.740264.7 %5.04079.64992882.972429.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน12159.292895.076.2 %5.03242.92022305.051528.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน25321.8511754.053.6 %5.07325.03039268.084-26.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 722895.64112270.5146.4 %5.06894.73877.5379687.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน11812.8611754.960.5 %0.53074.29988984.0742-192.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน24204.60910183.5857.9 %5.08060.37018306.1348-3.0 %0.0
ส.ป.ก. น่าน15321.627506.669951.0 %5.07359.00985119.116230.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน23458.3236726.879-56.6 %0.06456.6499748.8375288.4 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร299581.34336970.28-12.5 %0.04410.52554.742.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน20060.927180.310164.2 %5.06475.65041534.278476.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน9146.57034335.052.6 %5.0384.39999787.92999-105.0 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน14645.212855.830180.5 %5.04497.9902502.4264888.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน12431.322590.079.2 %5.03414.10012363.86630.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน14723.89269.037.0 %5.04749.10011847.91561.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดน่าน26098.539295256.41-1,031.3 %0.08548.33015953.527830.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน39088.3414700.7562.4 %5.014538.35715.6539995.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน15531.545378.780365.4 %5.04840.29981324.43372.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน13664.0527798.0-103.4 %0.04234.4399474.0594888.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน45896.9696696.969785.4 %5.03395.06011563.6453.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน17314.22110251.8640.8 %5.03693.810121945.588-494.1 %0.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน26522.2116897.990274.0 %5.04554.95021974.926556.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน16871.0297501.055.5 %5.05315.64991753.150567.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน12415.025711.054.0 %5.03319.0367.9294788.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน47646.346381.086.6 %5.05329.87991946.293563.5 %5.0
รจจ.น่าน 99847.35280170.89819.7 %5.04181.69975124.8413-22.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน14505.042970.939979.5 %5.03033.75991.2839467.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน17352.936323.399963.6 %5.02482.471084.85656.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน12230.62409.9880.3 %5.01535.42972.5960136.7 %5.0
สปส.จ.น่าน24684.47120323.60917.7 %5.06418.51031379.105578.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน17996.358628.052.1 %5.05981.25762.4260387.3 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน12819.3112730.078.7 %5.06109.39012344.70861.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน17153.3221078.939-22.9 %0.05125.51110.730578.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1199330.1663827.63368.0 %5.013272.413704.486172.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 23584697.542444.17298.8 %5.010834.863193.886570.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน19185.8517622.08.2 %4.01919.151882.2661.9 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคน่าน372253.94319507.014.2 %5.08869.09966005.937532.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน112186.5265900.041.3 %5.05236.899920981.52-300.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปัว258537.45186957.1127.7 %5.05377.05429.3164-1.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา220931.0844861.94179.7 %5.04198.45022837.006332.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน36803.99248953.508-33.0 %0.010859.158846.816418.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 13753.166220.054.8 %5.04009.952224.350144.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน12965.867477.042.3 %5.03509.051258.433564.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 93170.12571398.023.4 %5.023563.46297.858473.3 %5.0
รวม 6,440,704 2,217,403 65.57 % 5.0 310,914 187,825 39.59 % 5.0