จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา10705.461624.084.8 %5.02227.1499436.7399980.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา34708.9324136.030.5 %5.0231.90001714.10596-207.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา13717.224125.069.9 %5.02350.5819.4320165.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา13388.525574.399958.4 %5.03368.1001ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา41617.9333917.99218.5 %5.09320.09963487.846462.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา18126.735543.069.4 %5.01681.48606.3374663.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ16679.42927.082.5 %5.02010.3501494.9879875.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้16321.682059.087.4 %5.01249.35363.6409970.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน15659.761557.090.1 %5.01419.14517.6739563.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง16328.371246.092.4 %5.02242.6499526.195576.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ14735.371613.089.1 %5.0942.94995446.4429952.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน15903.23673.095.8 %5.02431.7998401.4605183.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง15752.661037.093.4 %5.02395.25430.1694982.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�22670.3016960.080169.3 %5.05973.295706.35014.5 %2.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา16994.4615006.070.5 %5.05291.252514.276952.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา12732.555438.057.3 %5.03273.01424.192556.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา10739.814053.062.3 %5.02455.291729.351429.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา15035.466495.056.8 %5.04680.18027050.4438-50.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา9534.450212858.89-34.9 %0.02860.10015648.7002-97.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา38317.80124620.1535.7 %5.07247.35011117.54284.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา16215.489510.041.4 %5.04984.45021506.881569.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา34460.10932839.434.7 %2.05935.25701.8934988.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา17469.9114857.18915.0 %5.05441.10992331.660957.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา6710.47023549.047.1 %5.0288.79999268.771486.9 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา14273.722354.083.5 %5.04147.73199.4145195.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา12727.763771.070.4 %5.03082.85012018.97834.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา14930.237775.399947.9 %5.04223.81011058.2574.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา19457.301123195.08-533.2 %0.06886.049810774.539-56.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา17666.03928838.43-63.2 %0.05554.95021340.478575.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา13967.234599.067.1 %5.03748.39991406.9562.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา27300.6725668.516.0 %3.06011.3203682.4299988.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา12935.113531.072.7 %5.01983.57011495.075424.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา15562.247999.089848.6 %5.04794.29982596.651945.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา14209.217613.046.4 %5.03463.14991055.953569.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา15948.627825.050.9 %5.04547.0498621.3474786.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา11837.6099869.016.6 %5.02608.99397.2429884.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา46451.0316990.085.0 %5.03347.222078.75237.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา122417.423979.096.7 %5.03810.70021466.24961.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา10922.112651.075.7 %5.02439.26890.8159863.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา13168.799847.980525.2 %5.03368.06011380.596959.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา11935.631921.083.9 %5.02892.7872.7619669.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา19734.113970.4329.2 %5.05935.253450.2141.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา13104.055230.060.1 %5.03558.251123.226668.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา14231.310044.029.4 %5.03710.37991571.71357.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 187958.75832169.3263.4 %5.05970.252761.991953.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2876233.136726.799899.2 %5.010509.3991138.63289.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา15345.1517956.0-17.0 %0.01400.3501230.083.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา123611.15137056.97-10.9 %0.04346.91021631.32362.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ106817.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04291.8999ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้105508.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03151.8501ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา11998.254007.066.6 %5.05797.34962587.419955.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 13350.265646.057.7 %5.03653.34993126.687514.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา10819.683107.071.3 %5.02417.31313.427545.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา64833.758ไม่ครบประเมินไม่ได้0.019845.051ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 2,026,623 706,560 65.14 % 5.0 191,142 88,516 53.69 % 5.0