จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย10390.22217.078.7 %5.04820.7598397.74691.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย138304.384542.99238.9 %5.0387.64999841.06348-117.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย97853.77397337.3910.5 %0.5520.7000180.132584.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย17433.06112075.030.7 %5.05030.87991507.830470.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย10522.556826.035.1 %5.03148.5598.9465381.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย97755.46939333.80159.8 %5.014082.55415.22861.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย18543.8598103.600156.3 %5.01945.15743.2814961.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน21071.073980.081.1 %5.01618.52480.9500170.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย20638.843616.082.5 %5.01999.4501462.963576.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน16549.8593756.077.3 %5.02090.5498450.807578.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า18637.931729.090.7 %5.02721.25402.6629985.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ16233.181638.089.9 %5.02798.04475.8129983.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย15392.91370.091.1 %5.01724.9390.7680177.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน16861.181212.092.8 %5.02096.6499388.8754981.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง18306.342540.086.1 %5.02194.45404.7189981.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด14960.971738.088.4 %5.01317.1499251.1514980.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย19249.732341.087.8 %5.01335.3383.502571.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย4690.021519.067.6 %5.01344.37407.9969869.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่นไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล14533.541244.091.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง16861.18603.096.4 %5.02196.5576.596.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว17505.8811212.093.1 %5.0885.54999362.1690159.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย251730.05175764.330.2 %5.012663.752430.51180.8 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน52819.2324952.052.8 %5.06470.85992431.013462.4 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของ11509.5598183.289-753.1 %0.06062.43992176.402364.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย25682.4223645.07.9 %3.510184.2513355.356-31.1 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย19871.679604.051.7 %5.03661.761367.382462.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย11220.237666.410231.7 %5.03053.255846.7178-91.5 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย14735.4796025.059.1 %5.04555.481278.240571.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงรายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย17765.5395564.068.7 %5.06324.009811517.964-82.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย12060.8516990.279-40.9 %0.03618.64993167.366512.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย23620.06025.879974.5 %5.09153.87997304.781720.2 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย20573.64111130.1445.9 %5.07426.89991546.07779.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 20259.93947613.0-135.0 %0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย14184.919084.036.0 %5.04498.43994428.83011.5 %0.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)40638.28143536.52-7.1 %0.018151.245683.850168.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย16045.9223060.0-43.7 %0.0369.35001505.64499-36.9 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)40941.341534.096.3 %5.02387.6499286.1909888.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย13690.672117.084.5 %5.04441.4102432.8200190.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย13420.73060.077.2 %5.03775.87012519.89433.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย16794.3412717.024.3 %5.05525.34961181.657578.6 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงราย29943.641179778.91-500.4 %0.011705.5518897.661124.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย21224.47123862.0-12.4 %0.06509.06147.81155.5 %2.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย72497.03139094.5946.1 %5.014092.16714.8499894.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย4889.8599124742.0-2,451.0 %0.03908.952826.420927.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย18370.3017396.559.7 %5.03746.14013834.5444-2.4 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย15813.848672.045.2 %5.05335.20021721.732567.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย31049.1516128.748.1 %5.08367.04983128.637962.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย13832.4711533.27116.6 %5.04099.1299558.9499586.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย58613.03136556.037.6 %5.02778.68992266.160218.4 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย1.1126351E+7440389.096.0 %5.0121120.555676.195395.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย15183.793178.879.1 %5.03110.271200.575461.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย39637.96121906.96144.7 %5.011323.713323.765170.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย14264.65545.561.1 %5.04061.06011724.738557.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย25791.7533454.391-29.7 %0.08035.45023455.566457.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย12210.054580.799862.5 %5.03623.752108.866941.8 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย37642.85920938.944.4 %5.06438.10992581.014659.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย37674.10911222.470.2 %5.07836.79981150.66585.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)334394.0615960.0195.2 %5.016312.1493464.811878.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1203022.5246317.21977.2 %5.013372.257578.014643.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2120467.4743586.64163.8 %5.08450.84964003.690452.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 350178.10236077.14828.1 %5.06607.046087.85217.9 %3.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4137215.1736207.64873.6 %5.07778.30036685.43614.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย5537.570316141.45-191.5 %0.01528.424506.876-194.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย66887.438224893.0-236.2 %0.04044.54983610.269810.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย120163.3471160.040.8 %5.04755.754824.7271-1.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย527428.94212960.059.6 %5.05493.89016475.9038-17.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย123649.1356689.054.2 %5.04159.89995154.7002-23.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง92394.19568250.526.1 %5.04255.89993423.549819.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง399136.2835292.091.2 %5.03893.10013617.81817.1 %3.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย69909.09445350.35235.1 %5.011540.3412861.724-11.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 13991.6511839.015.4 %5.04574.54173.39998.8 %4.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย11563.34350.0462.4 %5.03281.45021044.24668.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 209692.1643699.24279.2 %5.024402.05120488.60216.0 %5.0
รวม 15,320,481 2,764,960 81.95 % 5.0 517,125 231,304 55.27 % 5.0