จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน11545.62045.082.3 %5.03297.8101641.9719880.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน55896.32834374.62138.5 %5.0364.06546.70599-50.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน58817.4343968.025.2 %5.0455.31372.3284918.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน57249.129102342.22-78.8 %0.0841.251858.2285-120.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน9493.9297ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0356.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน12048.183925.067.4 %5.01356.35440.9614967.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน15251.216708.056.0 %5.03868.2844.56449998.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน84591.14830854.6663.5 %5.05573.252459.199555.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง16457.351920.088.3 %5.03498.2998505.903585.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย16293.841769.089.1 %5.01483.0599245.508583.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม17705.531889.095.0 %5.01974.5174.182591.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย16731.939825.095.1 %5.02763.8444.12583.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย15432.54893.094.2 %5.03488.9001539.1724984.5 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง22443.29111588.048.4 %5.05962.76032889.976151.5 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน19615.10911553.041.1 %5.02553.61012117.730517.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน47448.12914667.5769.1 %5.04952.18994109.196317.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง11023.632994.299872.8 %5.04346.4004409.1649890.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน11857.5614685.060.5 %5.01869.05238.782587.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน19935.6297339.063.2 %5.05332.51333.996575.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน16273.834859.070.1 %5.04476.7998355.6345292.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน12106.341883.084.4 %5.03564.021991.065944.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน18741.57725.058.8 %5.06910.795108.786126.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน7508.529939.0-32.4 %0.01913.9399726.5219762.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน17890.3113368.580181.2 %5.04816.51644.630565.9 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน16417.575529.066.3 %5.03183.71613.3769580.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน14803.521194.221-43.2 %0.02447.45460.2464981.2 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 293307.09160800.9845.2 %5.02237.252431.6514-8.7 %0.0
ท่าอากาศยานปาย 61690.46914626.076.3 %5.03186.1499998.6999568.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน6346.39016075.04.3 %2.05066.291053.5579.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน13408.296955.200248.1 %5.0293.39999179.2460238.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน13869.472015.085.5 %5.04381.7002127.397.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน11725.012137.081.8 %5.03297.791117.399566.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน14392.3919707.032.6 %5.02621.0258.1499990.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน20355.929595.0-45.4 %0.04548.080112.34999999.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน11574.142287.080.2 %5.01964.028.550000299.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน15713.63572.077.3 %5.04666.9502889.2000180.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน15689.2413558.97113.6 %5.04571.8701456.9499890.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน5920.33018251.0-39.4 %0.02639.54982570.9472.6 %1.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน14505.4910058.030.7 %5.05047.251308.387574.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน14351.557487.047.8 %5.04381.7002515.92788.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน14664.3915101.065.2 %5.04704.99021493.751568.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน11752.6894491.061.8 %5.02755.28380.7554986.2 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน16389.4395405.067.0 %5.01596.28541.9199866.1 %5.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 90151.48461088.12932.2 %5.04062.10992693.866533.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2396.16992528.0-5.5 %0.03145.64991222.212961.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน15879.915558.065.0 %5.04248.60991404.470566.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน10897.322131.080.4 %5.03183.6899523.333583.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน22906.10211940.1247.9 %5.04724.01819.07361.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน13420.854678.065.1 %5.04229.5801499.0729788.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน14939.3721234.09-42.1 %0.02808.231116.152560.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1122627.8738333.62168.7 %5.010507.25716.3010393.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2126785.5749791.69160.7 %5.011212.8112394.817178.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน4779.257677.9902-60.7 %0.01275.951197.28496.2 %3.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน175861.3649900.21171.6 %5.04168.67971121.320173.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง157631.3439415.03175.0 %5.06012.41993105.129448.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน14102.9137428.102-165.4 %0.05995.60016323.7827-5.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 13707.7216177.054.9 %5.04324.64011204.17272.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน10731.012925.072.7 %5.01583.8396.5385175.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน105606.1831190.0170.5 %5.020902.05119664.8635.9 %2.5
รวม 2,072,166 1,001,956 51.65 % 5.0 231,639 90,019 61.14 % 5.0