จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์13914.43185.7877.1 %5.01091.77833.5109923.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์44800.1815800.6264.7 %5.0351.79999434.21649-23.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์148492.45128941.0613.2 %5.0422.44998206.2165151.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์24436.2555801.008-128.4 %0.06118.751973.880467.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์15704.736465.610458.8 %5.03931.8999127.594596.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์292274.66160216.1145.2 %5.022111.1815981.30927.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์15449.0710756.6530.4 %5.02804.64992318.522517.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์14080.7810684.6524.1 %5.01638.0499570.065.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว13792.591449.089.5 %5.02479.01425.042.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี12271.12850.576.8 %5.02160.0997.553.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก12334.182065.083.3 %5.01797.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์20838.5599393.179754.9 %5.05814.46975455.466.2 %3.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์14694.276312.0257.0 %5.01793.66449.2454875.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์14592.113295.909977.4 %5.03779.771923.854549.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์28011.35914634.447.8 %5.09237.339810144.119-9.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 925601.87921949.47114.3 %5.010519.1214273.664-35.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์13159.81123187.0-76.2 %0.02589.64994373.8472-68.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์23629.30116702.029.3 %5.07464.65045304.115728.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์22224.39819754.011.1 %5.05184.0303489.997590.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์48715.89198720.0-102.6 %0.08876.04981636.8981.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)34486.89134294.430.6 %0.513175.03317.399974.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์17708.27911847.02133.1 %5.04654.42971296.73172.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)399421.6630048.092.5 %5.023099.57135.570369.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)59624.5942941.39128.0 %5.023514.578895.403362.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์18090.8694723.470273.9 %5.023040.449335.7964898.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์17564.433072.082.5 %5.03862.71229.442568.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์17237.55115428.510.5 %5.04787.60012634.096945.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์34930.73156795.59-348.9 %0.09541.59967099.450225.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์55959.31326407.952.8 %5.019380.082145.147588.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์37792.94934339.8529.1 %4.512527.1096678.101146.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์31564.7455303.559-75.2 %0.07988.5498736.9719890.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์20406.3595326.073.9 %5.05262.94972576.770551.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์7982.009810999.78-37.8 %0.04977.69972356.986352.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์27719.7514865.9846.4 %5.011282.052872.961474.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์23236.7615555.033.1 %5.06537.12013755.331142.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์17353.3519895.0-14.6 %0.04464.3599326.0164892.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์1881847.090031.10995.2 %5.04484.31983511.884521.7 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์300710.0960758.079.8 %5.03976.721236.682568.9 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 374364.81355338.05.1 %2.57434.64994775.01935.8 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 59074.2352431.011.2 %5.03103.17993281.8635-5.8 %0.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์10856.5919418.77-78.9 %0.01748.814.2599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์13091.474142.200268.4 %5.01748.11692.8919760.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์18533.4211987.035.3 %5.04692.5498972.3060379.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์124711.0888491.029.0 %5.08733.01951771.73179.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์15752.718466.046.3 %5.05399.9897543.4385489.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์15882.6636683.281-131.0 %0.06906.95024105.530340.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์16497.47114411.3512.6 %5.04407.20021424.686567.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์16304.6419304.9-18.4 %0.02347.18992468.4609-5.2 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์168438.3425790.5184.7 %5.06005.04982270.224662.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1104697.2117044.33-11.8 %0.06600.01956371.08013.5 %1.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)146554.9253265.2563.7 %5.019852.182216.109988.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 267699.797131293.58-93.9 %0.07381.54836.316934.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3479253.0970225.65685.3 %5.08511.70024277.213449.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์32410.016915.6847.8 %5.01367.01218.745510.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์347326.81476966.38-37.3 %0.08687.04984867.710944.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์106438.4577899.00826.8 %5.05253.35013085.910941.3 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์561551.25317916.043.4 %5.05629.10014654.096217.3 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์127815.6232227.42-81.7 %0.04750.049814500.861-205.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์360108.5393352.72774.1 %5.04327.252289.653647.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย150066.4187376.041.8 %5.04109.81013106.986324.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์165672.5688821.59446.4 %5.011146.31112242.869-9.8 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์47336.92297150.141-105.2 %0.018789.857528.870159.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 130153.02100740.022.6 %5.06104.77983155.719548.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 14490.254055.072.0 %5.04052.531250.866969.1 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์785145.5387574.050.6 %5.010652.997917.328125.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 17812.6612849.027.9 %5.04920.71973043.723938.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์14445.436690.169953.7 %5.03456.52983.427513.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์201267.34174520.6313.3 %5.024321.3918007.900967.1 %5.0
รวม 8,516,408 4,428,143 48.00 % 5.0 497,366 246,935 50.35 % 5.0