จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี12038.963889.067.7 %5.02264.1499823.127563.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี15467.16888.530355.5 %5.03214.951017.20368.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี14559.555800.060.2 %5.03291.03192.0329994.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี107523.4851893.051.7 %5.011784.954737.890159.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี28186.2892737.090.3 %5.01202.7245.907579.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน26802.181045.096.1 %5.0797.3999662.48792.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์21650.751733.092.0 %5.0985.1500217.45000198.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง17979.0391311.092.7 %5.0692.9499530.91499995.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่18623.3692625.085.9 %5.02620.4502454.5369982.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก20711.172695.087.0 %5.01734.6499290.804583.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง18512.0512071.088.8 %5.01149.52122.5589.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต17771.6211484.091.6 %5.0924.550054.900000199.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี23058.62122108.4614.1 %2.05002.43994570.48788.6 %4.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี30103.2711773.060.9 %5.04698.16023232.460431.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี14896.293357.077.5 %5.04897.91994257.472713.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี13575.483447.074.6 %5.02834.45022725.12263.9 %1.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี33597.7427792.179776.8 %5.09090.83987529.994617.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี25546.8218646.30127.0 %5.03449.29983965.0298-15.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี21018.7710038.1452.2 %5.05972.19973530.437340.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี22081.52910523.7752.3 %5.04185.29558.1879986.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี40720.038611.0635.2 %2.56556.8501925.8319785.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี21051.998720.019558.6 %5.03978.02891.191927.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี17462.9616467.063.0 %5.03690.3397.6604989.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี18860.1893193.083.1 %5.02910.67991742.75640.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี15678.0713845.93911.7 %5.03766.241391.23163.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี35627.4816880.052.6 %5.06378.010775.643-69.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี24615.80916560.032.7 %5.05591.95023370.362339.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี16393.6097804.052.4 %5.03785.4001708.2249881.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี43528.03935936.89817.4 %5.08213.9795519.0230193.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี53382.0787690.085.6 %5.03785.40011815.117452.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี19384.5711331.1141.5 %5.04070.64991595.382460.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี18262.996892.062.3 %5.03576.18991514.71857.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี17563.097392.969757.9 %5.04316.29981863.638456.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี12097.97219.040.3 %5.02682.48183.598593.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี52138.7427866.084.9 %5.05087.14991355.573.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี110874.988148.34420.5 %5.03430.31012374.465130.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี17935.4692441.086.4 %5.03669.1501353.4475190.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี70886.8985813.091.8 %5.026395.43708.4624697.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี24825.89119983.119.5 %5.04184.72021700.452559.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี17373.519569.044.9 %5.03405.06011032.637969.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี32706.37924826.85924.1 %5.06447.6401967.0169785.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1138252.3453437.49261.3 %5.010208.44586.122155.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 249185.43859976.0-21.9 %0.07980.64999189.7715-15.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี24589.97115038.438.8 %5.01522.6899629.6505158.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี282746.0231852.318.0 %5.06150.04984639.850124.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี166911.48185399.66-11.1 %0.04168.850112443.694-198.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานีไม่ครบ42695.879ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี57189.79763897.84-11.7 %0.09190.94927246.37321.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 20454.2116944.600166.0 %5.04206.66991588.238462.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี23588.335027.078.7 %5.02454.29982170.7511.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี83006.85261525.025.9 %5.021888.357906.063.9 %5.0
รวม 2,030,999 1,202,146 40.81 % 5.0 254,486 126,956 50.11 % 5.0