จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร12613.676872.045.5 %5.02552.1001911.6389864.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร42179.40218156.557.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร14879.67974.046.4 %5.03693.14991053.274471.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร17447.5518247.919952.7 %5.03788.2002ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร42205.52743948.0-4.1 %0.09683.15044165.7557.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร23897.7996024.074.8 %5.02030.9299288.6764885.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี19257.663379.350182.5 %5.02052.3300.18185.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง19152.8912526.086.8 %5.01646.2807.9749850.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย18080.171696.090.6 %5.01247.53176.652585.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ17713.9613396.080.8 %5.01477.23699.6085252.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน17856.4691689.390.5 %5.01897.4666.1209764.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม17786.8913223.081.9 %5.01192.62437.5224963.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี17835.741767.090.1 %5.01918.7528.3425372.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร20779.3328796.15-38.6 %0.06203.24025154.519516.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร19506.2119920.049.1 %5.05689.81983337.302541.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร15394.478079.047.5 %5.03902.25708.3389981.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 4157756.55137071.1613.1 %5.033922.020779.3538.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร4732.044448.06.0 %3.01128.552492.3726-120.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร25580.410151.060.3 %5.06575.80032658.745859.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร10855.1415212.0-40.1 %0.02874.794243.8398-47.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร24542.499241.562.3 %5.07724.4846774.797-505.5 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร20325.3513227.3634.9 %5.05860.94972716.9653.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร51535.39871636.031-39.0 %0.029040.51744.826994.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร18023.6612911.1228.4 %5.05493.8101194.23796.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร9724.04981753.082.0 %5.0344.59998224.3144834.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร16259.9394459.350172.6 %5.04358.7002394.0314991.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร14237.7212677.081.2 %5.03445.91022764.670919.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร18410.12912030.4634.7 %5.02627.02566.77642.3 %1.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร24674.14127428.5-11.2 %0.06317.31988667.2539-37.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร18760.4820877.0-11.3 %0.05216.37993867.307625.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร39652.1999728.075.5 %5.04244.60991781.89658.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร75082.74287196.258-16.1 %0.010443.82106.226179.8 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร58110.4160880.992-4.8 %0.011001.97913992.949-27.2 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร53037.6997789.085.3 %5.03902.30983153.049819.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร16057.5410512.034.5 %5.04073.51838.031554.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร18340.1299649.047.4 %5.04967.20021974.888460.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร20371.018536.190458.1 %5.05556.66022444.29356.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร29140.6713075.055.1 %5.03598.0498505.36286.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร51997.10910794.079.2 %5.03902.29982446.19937.3 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 257070.64249285.983.0 %1.55460.54983207.899941.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร12783.043615.071.7 %5.02685.29393.3379885.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร16132.437858.051.3 %5.04073.45483.8730288.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร14167.125366.062.1 %5.03065.60011654.434446.0 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร21212.8319525.768.0 %4.05746.80962208.693161.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร15234.587094.053.4 %5.03769.14991411.01662.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร21602.6818692.5213.5 %5.04739.0890.6649881.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 179041.03157997.5926.6 %5.08119.19972691.943466.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 258237.03948304.017.1 %5.08867.50985372.563539.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)50983.64832784.17235.7 %5.014048.137091.350149.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร3912.189917997.0-360.0 %0.01344.342578.3188-91.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร343740.0340615.00.9 %0.57553.04984235.600143.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร109525.2851536.052.9 %5.04530.45021617.064.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร149405.1661469.058.9 %5.04073.252873.52229.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี125397.925679.095.5 %5.04177.79981226.2570.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร86171.62564999.28924.6 %5.09381.758942.34964.7 %2.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 15203.3916246.38-6.9 %0.03883.29982412.752937.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 220370.60916354.0419.7 %5.04951.12013919.7520.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร13249.14583.065.4 %5.02932.51070.97363.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร130428.5835463.42272.8 %5.029276.5518906.2569.6 %5.0
รวม 2,657,663 1,782,443 32.93 % 5.0 344,487 212,757 38.24 % 5.0