จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา13216.352312.082.5 %5.01820.62946.8029848.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา21552.9223237.061-7.8 %0.04216.8599601.3499885.7 %5.0
สำนักงานคลังเขต 115779.6318023.32-14.2 %0.04700.169952.05049998.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา15922.949067.043.1 %5.02885.3398345.7999988.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา181196.70390090.0-11.0 %0.013682.04369.923868.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา294677.15676734.93819.0 %5.020949.913540.028883.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย28471.7311727.058.8 %5.01438.3101ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา23959.0319256.061.4 %5.01332.95238.9059982.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา20829.663934.081.1 %5.01852.8501178.2294990.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ19100.242183.088.6 %5.01564.13351.8609977.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย20746.2218054.061.2 %5.01078.12417.7339861.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี19850.7112104.089.4 %5.01032.8501281.3615172.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่17977.039951.094.7 %5.0933.25276.7699970.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง23205.232915.087.4 %5.01054.34387.8469863.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง18068.3591237.093.2 %5.01297.1001366.6619971.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช18068.2791702.090.6 %5.0730.7000124.096.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก18324.7211539.091.6 %5.0990.551.094.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล19055.853210.083.2 %5.0686.83997365.360546.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร19821.0612208.088.9 %5.01253.45246.0119980.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย19182.1892246.088.3 %5.0966.95001306.441568.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน20211.4492035.089.9 %5.0770.0318.6774958.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน21992.156320.071.3 %5.01595.27531.0784966.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 121334.9133540.98-57.2 %0.04816.03033845.837420.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 217655.515954.09.6 %4.53245.45027328.1196-125.8 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา15823.64110556.033.3 %5.02752.39991404.926549.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา20422.0618379.059.0 %5.04463.85012877.483435.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15607.828643.044.6 %5.02847.31890.091633.6 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 117983.928659.051.9 %5.04278.79983876.58899.4 %4.5
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา14852.635785.061.1 %5.02372.10011939.805118.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา24260.7714871.038.7 %5.06638.20024911.338426.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา43224.5760201.0-39.3 %0.09956.550838127.02-282.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22135.1810880.8550.8 %5.06080.04512.120125.8 %5.0
ส.ป.ก. พระนครศรีอยุธยา17509.358376.052.2 %5.03874.3701972.5244874.9 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒20022.80195.1899.5 %5.06497.3398954.4934785.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา26262.461119949.96-356.7 %0.06840.85011997.469570.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา19070.4312520.034.3 %5.04425.75982257.969549.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา16314.25337.067.3 %5.03288.8901344.6694989.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา17511.766839.560.9 %5.02524.992053.95718.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา18719.62115328.018.1 %5.04152.68991443.44965.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา24697.03112768.048.3 %5.06650.70021447.277578.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา29540.03923112.22121.8 %5.05224.56357.1338-21.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา29346.5113998.8452.3 %5.05319.3999973.6074881.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา37373.8445230.879-21.0 %0.09009.6504386.583595.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา53975.62115734.070.8 %5.03513.03976.7664-13.2 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา19381.1523441.0-20.9 %0.03988.39991834.20354.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา33384.06319299.042.2 %5.06042.1201954.0090384.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา24551.079985.059.3 %5.06327.23051658.310573.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา22503.87120285.09.9 %4.53437.21477.8119886.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา36424.44128173.622.7 %5.01798.81011416.84921.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา51387.96149956.02.8 %1.02214.42991148.445648.1 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 190482.59267078.97-40.2 %0.03285.533232.27341.6 %0.5
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 348196.16419482.0-20.5 %0.05738.60013900.969732.0 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 200388.86140660.1629.8 %5.02963.971099.997462.9 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 154972.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03016.721065.27164.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา14247.374450.068.8 %5.01317.41000.06524.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา21338.6093055.085.7 %5.04385.3701275.6044993.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา25512.9912146.052.4 %5.03607.95022140.853540.7 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา29079.5733770.0-16.1 %0.07981.79982961.006862.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา17323.3818452.051.2 %5.03893.951119.30971.3 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา119305.7227803.77976.7 %5.06630.33013734.990543.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา95266.61715940.5583.3 %5.03785.21704.233555.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา79579.25892284.016-16.0 %0.025951.9512012.061992.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑85508.35981488.074.7 %2.011206.8114480.949260.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2248745.2361523.3475.3 %5.028879.6094898.10583.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา26829.469ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01260.964373.7759-246.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา339273.34358536.0-5.7 %0.07089.011200.794-58.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์113080.71105648.06.6 %3.03006.85013756.426-24.9 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา50232.07854674.328-8.8 %0.02237.59993325.0-48.6 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ไม่ครบ369323.38ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2167.4346ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 71810.46980085.102-11.5 %0.03026.747275.1001-140.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา686653.56108415.0284.2 %5.02619.25957.8944763.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 116841.0259070.28949.4 %5.02359.64991641.986530.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 320626.7599028.00869.1 %5.02632.484728.7124-79.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา234593.2590532.46961.4 %5.048751.2117743.049884.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 17048.6418380.050.8 %5.03513.04985491.9497-56.3 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา16698.3914965.070.3 %5.02181.95021234.667543.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา175754.8138432.1921.2 %5.013140.8229147.428-121.8 %0.0
รวม 4,900,075 3,164,885 35.41 % 5.0 402,440 230,069 42.83 % 5.0