จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก11639.331467.7287.4 %5.03175.1501587.6984981.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก91120.28139864.0256.3 %5.0317.29999379.8385-19.7 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด91195.367101323.91-11.1 %0.0431.25929.09998-115.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) จ.ตาก107918.67117388.06-8.8 %0.0432.70001189.959556.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก14616.4499180.037.2 %5.04506.252470.81345.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก14894.788971.039.8 %5.04601.35014.7599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก94539.14146675.050.6 %5.016391.258153.317950.3 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด65994.57872957.938-10.6 %0.012561.8195625.347755.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก24286.4719170.062.2 %5.05932.45028275.2881-39.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก18278.85911977.034.5 %5.06065.58014442.940926.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก14577.775431.062.7 %5.04430.20021099.30275.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก14336.174723.067.1 %5.04316.06982748.060136.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก16596.7510010.039.7 %5.05837.39997245.6499-24.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก9705.20029507.792.0 %1.02934.82129.61527.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก24112.0718677.022.5 %5.08214.37995519.528332.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)16684.6711095.56133.5 %5.05362.01551.093571.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก53965.12934208.87936.6 %5.04481.75946.5849678.9 %5.0
ท่าอากาศยานตาก96096.73418466.580.8 %5.0881.599.088.8 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด252803.42171909.8132.0 %5.05747.29982330.2559.5 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก17513.0295440.068.9 %5.05704.273539.225138.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)69105.07833871.78151.0 %5.026571.4492618.186590.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก14399.592089.085.5 %5.0486.15002372.3430223.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)7302.10012100.071.2 %5.0186.5141.122524.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)7302.1001888.087.8 %5.0430.1500280.91149981.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก14001.13760.073.1 %5.04810.5698650.721586.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก13499.3992353.082.6 %5.04030.8499986.5274775.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก17175.28913539.3621.2 %5.05552.15042845.452448.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก55614.438110384.88-98.5 %0.08841.910212774.979-44.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก28072.95926790.994.6 %2.010096.982076.642879.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก15514.656046.910261.0 %5.04658.41021709.378963.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก584334.7533178.12194.3 %5.023162.051788.5665396.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก15495.018410.045.7 %5.04791.44972664.876544.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก22148.8215039.39132.1 %5.05495.09032465.810555.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก15138.726227.169958.9 %5.04601.29981396.123469.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก14653.36297.4857.0 %5.03340.79981542.828553.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก18067.1099758.099646.0 %5.03878.75189.34295.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก29264.6418219.071.9 %5.02036.90993161.334-55.2 %0.0
เรือนจำกลางตาก 143023.13145984.22-2.1 %0.05214.252788.34246.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก13062.093019.570176.9 %5.03460.3501988.6099971.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก28187.87116399.30141.8 %5.09450.292696.783971.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก14200.353082.359978.3 %5.02765.782227.922419.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก22687.1518981.1816.3 %5.05076.752213.929456.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก14977.745978.060.1 %5.04620.35991468.37768.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก106253.0918115.19983.0 %5.043489.10211729.21373.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1137504.2580611.71941.4 %5.09289.74023579.9561.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 112351.2946769.96158.4 %5.013828.936072.276456.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดตาก38594.35245319.25-17.4 %0.01911.392436.531-27.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก31006.55122319.0728.0 %5.02234.973459.9338-54.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก143366.2126025.3312.1 %5.05854.89997155.062-22.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก188064.94125899.033.1 %5.06383.64993838.959539.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด402617.56100992.074.9 %5.05915.7402201.9060196.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก75096.9370225.326.5 %3.06575.569810194.217-55.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 18467.2712053.634.7 %5.06065.54985124.033715.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก12534.781997.084.1 %5.03460.40011043.169.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก195175.0676036.061.0 %5.032168.6522238.26230.9 %5.0
รวม 3,689,135 1,917,206 48.03 % 5.0 383,063 184,190 51.92 % 5.0