จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย13502.343359.075.1 %5.02497.1101231.70590.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย39659.5921747.80145.2 %5.0273.04999506.0365-85.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย13989.6417480.046.5 %5.03115.78485.0700184.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย13823.798970.035.1 %5.03267.9001455.3539786.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย72993.96149694.031.9 %5.09771.37993904.452460.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย24808.427426.070.1 %5.01212.96432.924564.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก28069.45271.081.2 %5.01640.7001287.403582.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง20547.4612951.085.6 %5.01365.3101712.547.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย19055.233506.081.6 %5.02342.55278.8250188.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย19322.433300.082.9 %5.01480.0498.7566.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ19172.3593603.081.2 %5.01159.96349.6000169.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ18598.091172.093.7 %5.01219.45665.045.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร18871.9392525.086.6 %5.01448.9501549.0999862.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม18495.761644.091.1 %5.01729.7549.0999868.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย36622.531842.613.1 %5.06880.949710169.702-47.8 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย19117.12112186.036.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย18593.658445.054.6 %5.04956.92973900.783221.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย15336.296767.055.9 %5.03743.29982295.022938.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย14556.292831.080.6 %5.03229.86991999.26638.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย32363.515706.051.5 %5.011577.897718.721733.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย9909.379911812.801-19.2 %0.02635.054695.0234-78.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย19230.72113208.031.3 %5.05644.899992023.328-1,530.2 %0.0
ส.ป.ก. สุโขทัย15157.1211321.025.3 %5.02811.531041.39563.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย24422.36955404.0-126.9 %0.05930.15041133.190480.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย16101.666312.089860.8 %5.03838.3999380.1994990.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย9933.7002435.595.6 %5.0312.04.7598.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย15606.892827.081.9 %5.02091.75319.6274784.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย15606.891928.2487.6 %5.03743.2998811.9459878.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย15760.2811054.429.9 %5.03800.35992509.567434.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย27600.391146473.02-430.7 %0.06766.859914898.511-120.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย8914.950224886.0-179.1 %0.03826.93992050.092546.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย26025.679493.063.5 %5.04028.551727.38557.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย23470.21956468.398-140.6 %0.05568.8398454.00591.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย15904.02296.085.6 %5.03933.452420.88538.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย16827.7318489.92-9.9 %0.04313.79982228.034948.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย21631.0915553.028.1 %5.06310.461497.133576.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย21512.58034.062.7 %5.02824.051826.593535.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย14057.188169.041.9 %5.03077.75288.53490.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย51940.5397807.085.0 %5.03648.211862.294449.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย127430.2104552.4418.0 %5.03431.053325.24713.1 %1.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย12219.224152.066.0 %5.02507.25655.3900173.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย18661.37913216.0729.2 %5.03800.35992297.650139.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย14190.874050.899971.5 %5.03077.751447.4553.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย19380.2316739.913.6 %5.04579.98972990.191434.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย15310.52915604.0-1.9 %0.03191.84011029.0267.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย24105.80917899.8225.7 %5.08068.89995464.399932.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย16172.9518375.9-13.6 %0.03648.20021232.832566.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 187136.36766712.53123.4 %5.09990.65042952.951470.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2328771.7260772.38381.5 %5.010517.8513746.714464.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)39865.64834409.21913.7 %5.018315.265003.523472.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย8370.570322417.0-167.8 %0.01237.07011762.1405-42.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย272404.59235130.013.7 %5.05969.25984080.149931.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย324951.53146480.054.9 %5.03947.16993095.808821.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย97093.883104420.3-7.5 %0.04004.10996600.0-64.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย100908.1384534.3216.2 %5.03296.254828.8647-46.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย177158.2855654.19168.6 %5.04128.753664.463411.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง299653.1376584.074.4 %5.03670.32014848.0752-32.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย31012.5167431.797-117.4 %0.07054.88965458.992222.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 14147.8711798.7216.6 %5.03705.261979.258546.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย15383.134278.072.2 %5.02507.25956.9899961.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย135896.854716.559.7 %5.022410.64818329.02918.2 %5.0
รวม 3,027,339 1,832,329 39.47 % 5.0 271,080 253,911 6.33 % 3.0