จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 43272852.525502.9999.2 %5.018173.571716.61590.6 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก17242.8013530.079.5 %5.0708.70001501.001529.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก1047890.076509.13392.7 %5.01433.65979.3169631.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก114616.23121938.69-6.4 %0.0337.39001719.81396-113.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลก111086.11103827.996.5 %3.0547.3499814.2597.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก15690.7323572.709-50.2 %0.04225.60011127.04673.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖13848.3919972.339828.0 %5.03255.79636.528580.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก15729.759063.042.4 %5.02472.2654.2269973.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 7117866.07125848.0-6.8 %0.019097.3691952.962489.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก212079.27128321.039.5 %5.018088.2997505.379958.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 625016.4134646.039-38.5 %0.011594.36726.975642.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก24682.7433056.602-33.9 %0.07838.64996612.87415.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก20328.4718325.320359.0 %5.01540.31011071.134530.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก19639.517010.080164.3 %5.05632.70023652.34335.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก15684.536386.5259.3 %5.02482.40011457.108541.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 384402.266384515.41-355.6 %0.033727.2524044.028.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 622608.1995176.077.1 %5.09413.00983580.20862.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก14486.983628.075.0 %5.03807.17991786.348553.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก24558.6815278.037.8 %5.08028.799080.6504-13.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 623761.71933788.289-42.2 %0.010811.454400.618259.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 822935.3412695.044.6 %5.07287.1699903.4174887.6 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 164985.34332509.47-101.5 %0.011176.6913446.785-20.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก8360.759814905.0-78.3 %0.01883.043399.0337-80.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก30489.2521247.030.3 %5.07819.60013822.191951.1 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก17413.016763.061.2 %5.04872.14013122.050335.9 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 219619.5713466.031.4 %5.08751.410211106.914-26.9 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก55484.9193545.219-68.6 %0.09613.84962818.003970.7 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก1555883.4857551.0644.9 %5.04326.27984087.04255.5 %2.5
สำนักงานทางหลวงที่ 5 56922.78170246.0-23.4 %0.022810.60221730.8014.7 %2.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)32643.05123812.9327.1 %5.07345.20022645.5564.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก16495.77917166.09-4.1 %0.04491.7998ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)76990.07856901.026.1 %5.031647.54913466.76357.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 950183.46947080.06.2 %3.019779.152076.789.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก22898.1313830.083.3 %5.0462.64999214.614553.6 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก3345136.822227.099.3 %5.01246.014.2598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก15840.962750.082.6 %5.04301.6299287.6124993.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก13222.1092914.370178.0 %5.03255.70021181.647963.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก18474.939ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03576.3501ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ187545.78ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ11020.269ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก20030.30118869.175.8 %2.54336.89014241.19922.2 %1.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก24121.5615661.0276.5 %5.02665.521585.711440.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก31257.5975489.984-141.5 %0.08276.0802.2844890.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก62300.85936379.71941.6 %5.011249.9395870.049847.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก51394.8837756.589884.9 %5.04016.451581.48460.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก19149.38113654.728.7 %5.05651.72023197.633543.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก18925.429977.330147.3 %5.05556.70021063.933580.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก21510.9810881.35949.4 %5.05632.80031826.308567.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก21642.5224670.52-14.0 %0.04605.8398626.7949886.4 %5.0
สพ.พิษณุโลก130901.1625204.080.7 %5.02813.06012027.373527.9 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 310274.5459418.0-48.1 %0.07537.35016145.2518.5 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 280137.34226016.9719.3 %5.06515.08984202.074735.5 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก111322.3887208.11721.7 %5.04215.79982711.7735.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 669999.5769152.0311.2 %0.515902.558302.952147.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก13715.1411703.0487.6 %5.03274.781020.13168.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก17241.919997.820342.0 %5.04662.87991833.642660.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก100345.1877278.99223.0 %5.010513.124293.799859.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก22450.754330.069880.7 %5.06374.31011315.379579.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก31108.4817440.43943.9 %5.07439.19972883.012761.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก15598.85911442.6326.6 %5.04897.1802880.4409882.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก18433.89111430.1338.0 %5.04396.64991453.706566.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)71129.21140958.10242.4 %5.016617.935129.200269.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1290730.0658055.43880.0 %5.05853.02387.025959.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 296390.35962396.60935.3 %5.012886.13556.912872.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3157993.0946586.39870.5 %5.010047.1892138.459578.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7320347.5623556.2392.6 %5.02115.58013283.7405-55.2 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล143014.4587547.59438.8 %5.02554.988076.7236-216.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก354563.53346133.222.4 %1.08807.34961079.54287.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว104324.0580749.022.6 %5.04438.55032843.535.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก574233.5309393.5946.1 %5.05163.23869.5169783.2 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก879327.5138030.084.3 %5.012974.484391.311566.2 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก134749.9714106.4889.5 %5.04819.54985525.7158-14.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย267765.22763.2399999.7 %5.05219.95023882.451925.6 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก85411.117159023.0-86.2 %0.012228.0110102.20417.4 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก41678.5290498.008-117.1 %0.015045.699960.8654893.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก84428.17285280.086-1.0 %0.012062.2792793.231476.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)15235.225086.066.6 %5.06667.05031495.565977.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก143003.6155554.061.2 %5.010093.052124.45979.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 16038.0412807.020.1 %5.04301.64993065.320128.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)21395.72125220.25-17.9 %0.05701.3301819.6409985.6 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)11163.913329.070.2 %5.06171.5996123.47498.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก13368.493469.370174.0 %5.02037.65645.7624568.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 6253957.64168619.4133.6 %5.057463.94940886.59428.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก264299.8488823.066.4 %5.061107.10220535.20166.4 %5.0
รวม 16,455,987 5,869,453 64.33 % 5.0 724,706 347,124 52.10 % 5.0