จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร14866.964442.109970.1 %5.02332.3737.92268.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร14968.157985.350146.7 %5.02718.64991406.190148.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร14543.19756.032.9 %5.01950.8101332.8134882.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร104021.2764162.00838.3 %5.013551.753893.071.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01080.89278.3500174.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน22743.4714608.079.7 %5.01366.55490.7115264.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก20422.6894193.079.5 %5.01957.9399521.4074773.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ18098.1312457.086.4 %5.01111.9437.997560.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล17914.263483.080.6 %5.01609.27516.5529867.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก17449.1411827.089.5 %5.01237.6440.2299864.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน17701.184098.076.8 %5.01006.65438.6149956.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง18760.4712468.086.8 %5.0893.30005446.8850.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม23611.262142.090.9 %5.01105.85385.1499965.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร19631.46112448.9836.6 %5.05089.64994050.45820.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร18412.2311697.2236.5 %5.03165.54982892.4278.6 %4.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร15425.9398192.280346.9 %5.03283.10011416.136556.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร14557.95056.065.3 %5.01566.60012506.1379-60.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร24103.2389507.060.6 %5.07101.24025606.696821.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร10718.8115160.0-41.4 %0.02576.14994028.9509-56.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร21709.343942.5281.8 %5.05755.20024265.670925.9 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร16466.3918703.047.1 %5.03783.77574.7020384.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร30893.2647216.91-52.8 %0.05880.3003881.2139985.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร15744.344617.5470.7 %5.02208.6501341.2495184.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร5878.61042023.065.6 %5.0231.25264.366-14.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร15761.955302.629966.4 %5.03625.4099311.9704991.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร13752.7792998.409978.2 %5.02693.60992577.0844.3 %2.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร17097.5812991.024.0 %5.03853.59992244.40741.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร77028.7818062.089.5 %5.06420.7510285.514-60.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร31618.1625023.5220.9 %5.06230.60013818.619938.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร16488.3798864.240246.2 %5.03663.451811.336450.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร23031.31187515.758-280.0 %0.05279.7998358.9004893.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร15820.4511530.927.1 %5.03092.95021721.07744.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร17231.768710.110449.5 %5.04138.85011627.060.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร21957.3513857.3336.9 %5.05089.64013608.897729.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร20754.336047.070.9 %5.04519.14992475.776645.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร13999.3216044.0-14.6 %0.02617.55467.0769782.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร51698.528921.082.7 %5.03492.272493.7528.6 %5.0
รจจ.พิจิตร 169898.77110918.5834.7 %5.03665.14992154.899941.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร13414.824550.066.1 %5.02237.25714.8399768.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร16243.326498.2360.0 %5.03378.2002679.627579.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร50701.03353.399993.4 %5.02522.451199.697552.4 %5.0
สปส.จ.พิจิตร19167.03920677.34-7.9 %0.04424.04982686.67639.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร18982.8413258.9830.2 %5.03967.82011015.594574.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร22318.29122062.41.1 %0.53948.6499808.2294979.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 189086.03963485.63328.7 %5.05989.79981739.451471.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2141262.1653338.062.2 %5.06506.33982653.29359.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร2428.7416843.119-593.5 %0.0961.969971226.525-27.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร693828.56229417.566.9 %5.04438.79986167.9688-39.0 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร107394.1448635.10254.7 %5.03692.64016370.4824-72.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร155132.9170413.73454.6 %5.02990.985933.0576-98.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร27741.025952.176.4 %3.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 14329.3711869.0117.2 %5.03055.0601894.5294870.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)22988.72128593.99-24.4 %0.07704.523320.097956.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร12960.243303.074.5 %5.02481.12011347.014445.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร82558.18881739.7891.0 %0.517496.7519701.154-12.6 %0.0
รวม 2,495,319 1,270,964 49.07 % 5.0 206,744 129,568 37.33 % 5.0