จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์14733.5110486.2928.8 %5.02669.1001888.5349766.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์96044.09459801.10237.7 %5.0409.75551.0-34.5 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์86544.78177010.68811.0 %5.0721.84998357.5874950.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์19392.6028606.440455.6 %5.04475.6499893.1519880.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์14786.58567.042.1 %5.04002.0466.0889988.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์52883.57835944.032.0 %5.014249.8116073.207557.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02169.2498.1229977.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก20693.023358.083.8 %5.01926.22445.8729976.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า17899.083392.081.0 %5.01429.6001407.179571.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี18050.582567.085.8 %5.02081.75359.299582.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน20790.8912221.089.3 %5.01688.63259.5115184.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่19793.0292236.088.7 %5.01898.8101240.7489987.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ18452.2792419.086.9 %5.02616.8501526.0150179.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน22078.0514447.079.9 %5.01634.1001525.3024967.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว19384.609549.097.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ23791.201453.098.1 %5.01722.95602.195565.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง19151.42527.086.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์25669.55919223.88125.1 %5.07137.84963502.887550.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์22460.3512163.545.8 %5.06092.04408.927727.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์14487.355018.065.4 %5.04076.291756.03756.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์16997.3013740.078.0 %5.03524.84991888.001546.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์41925.03111610.072.3 %5.010351.598071.010322.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์8800.780313335.83-51.5 %0.02585.56443.6597-149.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์26175.2512461.89952.4 %5.07518.20027046.91316.3 %3.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์22094.78113720.037.9 %5.06776.02316.425565.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์60355.14862819.0-4.1 %0.06733.041359.254579.8 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์334994.0992098.60272.5 %5.03381.76796.1499676.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 59185.81362936.0-6.3 %0.023176.3526895.148-16.0 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์14189.8994744.799866.6 %5.04076.31676.550558.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์7785.31013917.049.7 %5.0377.94998352.3366.8 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์16292.785030.069.1 %5.04874.9702353.3865192.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์17436.9613194.081.7 %5.03848.09011799.176553.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์18344.5118371.52-0.1 %0.04817.89014559.16265.4 %2.5
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์39500.94117380.80156.0 %5.08223.58986957.543515.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์23735.55116229.031.6 %5.04456.35011847.854558.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์28225.157984.600171.7 %5.05769.79981208.295479.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์39974.80951371.281-28.5 %0.05934.4102988.9500183.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์49673.8137944.084.0 %5.03734.011234.382466.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์20309.9813490.033.6 %5.04951.05032220.311555.2 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์30521.0720869.031.6 %5.09514.84963952.85558.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์28798.5615120.399982.2 %5.04760.83981497.25768.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์19885.71113032.034.5 %5.02991.25604.7984679.8 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์52105.08213947.073.2 %5.011930.252791.076.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์204746.89137523.6732.8 %5.06140.85016456.5322-5.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์12387.713832.069.1 %5.03049.4502913.8145170.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์22700.359104.719759.9 %5.04645.79982121.340354.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์15077.999533.036.8 %5.03463.81012230.305435.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์22273.56115361.231.0 %5.03525.33012774.731421.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์17318.4394928.071.5 %5.04970.04981547.720968.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์68671.17243553.39836.6 %5.026819.4512694.784990.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1100008.84106453.0-6.4 %0.07981.64992949.913363.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2124910.2959649.19952.2 %5.08938.03666.69659.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3177908.0847390.7373.4 %5.09178.41025907.783735.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)118655.9134892.070.6 %5.013617.33049.179977.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์20309.62115223.525.0 %5.01708.293070.7039-79.8 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์159877.2364277.6659.8 %5.01846.831939.3674-5.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์947837.06247324.0873.9 %5.09123.35067567.151917.1 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์117320.4968874.10241.3 %5.05579.259474.3877-69.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์180171.5582545.054.2 %5.04117.41022768.176532.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน209127.5687931.058.0 %5.04723.35014261.24419.8 %4.5
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี104696.269316.79733.8 %5.05502.56877.4302-25.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์42049.80188918.359-111.5 %0.013095.015117.027-15.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 17918.112499.0830.2 %5.04477.39995316.0005-18.7 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์13043.03630.072.2 %5.03277.61991114.10366.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์114780.138365.009892.7 %5.030115.3220263.84232.7 %5.0
รวม 4,336,185 1,957,462 54.86 % 5.0 381,208 221,704 41.84 % 5.0