จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี13973.772397.082.8 %5.02131.45411.3500180.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี65462.31333979.19948.1 %5.0268.01999331.3125-23.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี30170.71127064.47110.3 %5.04128.1001914.0999877.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี15508.089634.037.9 %5.03462.55447.0604987.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี140007.2107009.023.6 %5.012442.8515372.2556.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี22191.0615961.073.1 %5.01638.86388.597576.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง19451.5315671.070.8 %5.02120.95522.575.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม27502.6214020.085.4 %5.01829.49293.5499984.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก19605.922666.086.4 %5.01571.15329.8114979.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ18972.582315.087.8 %5.01329.04285.078.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ22741.981785.092.2 %5.01117.1499190.083.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง18584.421936.089.6 %5.02383.0480.1379.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง20464.591873.090.8 %5.01345.49247.579581.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง18112.151678.090.7 %5.04434.2002228.9594.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี38901.14819276.2550.4 %5.07646.04013.08547.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี21819.48700.060.1 %5.04641.54982668.5142.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี15185.162835.081.3 %5.03058.721614.66747.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี16622.05265.068.3 %5.01998.33011468.726.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี25185.4317924.028.8 %5.07265.74026133.049815.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1029796.2634882.0-17.1 %0.09602.89943236.522966.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี12950.9513424.0-3.7 %0.02641.522125.149919.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี23090.70915280.4833.8 %5.06697.70025.099.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี23927.8598525.089864.4 %5.06771.33983279.846451.6 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี16733.1897140.057.3 %5.03976.01689.157.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 43350.6665384.93-50.8 %0.07210.53031051.7585.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 826182.0929334.539-12.0 %0.07408.68023840.444348.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี18670.6611838.5336.6 %5.04565.49021948.4557.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)72374.60261316.78915.3 %5.025265.9498226.961967.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 754063.23840948.7324.3 %5.021841.2214460.629979.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี18559.775417.070.8 %5.03918.88011003.285574.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี16299.9714894.418.6 %4.03082.252470.20919.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี22800.2315567.731.7 %5.05068.64992500.94850.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี26944.49100745.66-273.9 %0.07817.240211641.781-48.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี19780.87122807.59-15.3 %0.03842.81470.761561.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี48807.20353897.961-10.4 %0.09435.4004273.8374997.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี53740.7388461.084.3 %5.03424.461776.414648.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี17552.97112880.026.6 %5.04242.22021409.799966.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี21867.235482.074.9 %5.04755.66022622.684144.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี27846.5915463.044.5 %5.07132.66021964.4172.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี19295.8215460.9519.9 %5.03785.8201172.8999995.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี761677.6326409.096.5 %5.03763.24457.04-18.4 %0.0
สพ.ราชบุรี245860.7132177.5646.2 %5.05284.89011124.578.7 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจก.เขาบิน 611479.44977254.0-59.8 %0.07508.28033674.029851.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี12457.913698.070.3 %5.02226.5840.0219762.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี131325.47139158.56-6.0 %0.09194.99021753.080.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี29355.6512089.7758.8 %5.03367.51630.3551.6 %5.0
สปส.จ.ราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี16755.15444.067.5 %5.03918.94021429.805563.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี18917.9212186.035.6 %5.05163.64991829.1664.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี179891.9478599.92256.3 %5.023873.7813501.122885.3 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง18588.44918668.17-0.4 %0.05405.85011358.278474.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1357936.3843946.64887.7 %5.07988.90043845.2251.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2281020.8838878.3286.2 %5.04920.39995646.1152-14.7 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)36893.7533952.08.0 %4.018970.1991755.335490.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี25213.12118439.026.9 %5.01637.8101294.036582.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม222001.67242609.5-9.3 %0.05168.79983565.031.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง146438.81120619.517.6 %5.0508.755939.415-1,067.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี50850.1664205.0-26.3 %0.08711.09966203.528.8 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จ. ราชบุรี266134.2538054.32885.7 %5.0111653.79377.7900199.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 514253.755338.062.6 %5.05829.7798493.5914991.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี908391.19435439.2552.1 %5.07439.01128.61984.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 19782.9914627.026.1 %5.05582.35013040.456145.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี13869.813020.078.2 %5.02606.85011121.70357.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี115624.1377628.53932.9 %5.022416.29928460.07-27.0 %0.0
รวม 5,669,819 3,363,583 40.68 % 5.0 490,442 166,979 65.95 % 5.0