จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี12847.592506.2480.5 %5.02261.8501731.0725167.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี94465.35951347.06345.6 %5.0450.95001906.29999-101.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี16032.2310456.034.8 %5.03764.1001330.6000191.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี15157.156689.055.9 %5.03402.8557.9630183.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี47994.11723717.78150.6 %5.012432.64932.817960.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี23987.4396392.073.4 %5.01531.5382.1279975.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเดิมบางนางบวช19211.771928.090.0 %5.01639.16432.2573.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง19225.0413690.080.8 %5.02156.25299.1739886.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า19219.515887.069.4 %5.01048.45475.054.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์18746.8692680.085.7 %5.0964.28003362.4534962.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์19513.8713515.082.0 %5.01155.7179.6259984.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง19141.855528.071.1 %5.02016.85459.077.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก19940.253776.081.1 %5.01526.24159.400589.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง25475.8813052.088.0 %5.01487.55323.078.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาหนองหญ้าไซ17979.242857.084.1 %5.01615.3194.5314988.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี34889.9816474.052.8 %5.05874.84966084.9209-3.6 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี14783.435.0100.0 %5.03117.551048.619566.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี19742.31112085.038.8 %5.04924.04984335.799811.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี20721.155508.073.4 %5.03704.61992815.372624.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี14008.088299.040.8 %5.02832.32057.757127.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี20296.4815085.3325.7 %5.05209.29988481.6641-62.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี61438.4815488.074.8 %5.03014.87993958.0015-31.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี21785.4695.0100.0 %5.06160.11045247.149914.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)19347.0913648.3829.5 %5.05038.16991684.34466.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี73937.43835938.051.4 %5.07586.2998498.873593.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง55403.58245239.05918.3 %5.023621.1631324.199-32.6 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี17371.5619147.047.3 %5.04258.53163.525.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 2 สุพรรณบุรี38735.09827656.0228.6 %5.013119.9714653.0264.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี15400.135055.067.2 %5.03764.0898212.0115194.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี16938.2912643.084.4 %5.02625.58011937.27826.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี16972.4814514.8914.5 %5.02970.32752.04547.3 %3.5
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี47329.871214748.94-353.7 %0.08442.049825412.938-201.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี44820.87931528.029.7 %5.06445.34966203.54983.8 %1.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี20240.6898540.057.8 %5.04410.62991786.721959.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี25533.6840901.039-60.2 %0.07320.0898707.7590.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี67015.35940576.62939.5 %5.010564.833557.349966.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี28528.6317320.074.3 %5.04239.50983246.824523.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี22330.1613352.5940.2 %5.04068.34992927.158928.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี24026.53913740.042.8 %5.05779.79981169.335979.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี22789.186275.072.5 %5.06274.20023355.780846.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี14815.3213139.011.3 %5.03022.45460.88384.8 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี37848.42239512.0-4.4 %0.02195.41022728.05-24.3 %0.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 389132.88275608.7529.2 %5.06638.60013622.80445.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี12364.6093128.074.7 %5.02166.75390.9915282.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี20506.611355.044.6 %5.03502.41992127.0539.3 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี148472.4289484.039.7 %5.09885.09963411.54165.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี16926.935134.069.7 %5.02870.34011776.699538.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี21615.70918455.014.6 %5.04638.85013834.629417.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี17867.856865.061.6 %5.02384.64991168.551.0 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี16142.2813657.1815.4 %5.04353.59964321.87010.7 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี21972.72115579.129.1 %5.02741.24022502.96198.7 %4.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1884037.0101708.6988.5 %5.04759.81983318.207330.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2136215.3931963.5776.5 %5.05539.52471.168555.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3143316.8842934.2570.0 %5.07034.38964519.341335.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)34853.2537483.0-7.5 %0.010659.1014054.562.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี34705.39138915.0-12.1 %0.01749.78993471.8225-98.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี339028.91428221.0-26.3 %0.06707.34966591.53321.7 %0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี473665.06169724.7864.2 %5.04127.30035334.4116-29.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี130491.81228942.0-75.4 %0.04732.85013930.017.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส113351.85102107.019.9 %4.53735.54984213.8198-12.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง155612.7855959.28164.0 %5.03830.79986405.1084-67.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง296008.6668224.11777.0 %5.03491.95022526.058627.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี88246.59486143.8832.4 %1.09032.45027881.7512.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 20404.12116614.2618.6 %5.03756.513286.01212.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี)26811.1743638.0-62.8 %0.010744.301640.9884694.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี26590.344514.083.0 %5.08327.92971389.859583.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี177998.2852825.070.3 %5.019203.12124645.459-28.3 %0.0
รวม 4,952,328 2,739,629 44.68 % 5.0 344,652 250,373 27.35 % 5.0