จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม18390.6313976.078.4 %5.01750.15722.2700258.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม17712.95898.009866.7 %5.03634.54981281.18964.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม15722.5619644.038.7 %5.02778.8401593.4555178.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 6133012.5132946.270.0 %0.526259.152045.99192.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2113273.7106760.05.8 %2.511444.324043.154864.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม1112762.8664765.0942.6 %5.012381.93249.073.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 122715.5595506.075.8 %5.0986.29999319.6749967.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน227076.62912718.053.0 %5.01997.33632.5194768.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล19107.085279.072.4 %5.0939.59998473.32849.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม85844.7668557.090.0 %5.02292.01223.4019990.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี82165.9615255.093.6 %5.01376.3173.8975187.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน19943.2793762.081.1 %5.01578.65456.9500171.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน28663.166767.076.4 %5.01557.3099413.2573.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม19143.332921.084.7 %5.01816.15237.586.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 765490.4331680.1551.6 %5.011655.076353.960945.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 117132.3918140.052.5 %5.03890.79981287.382966.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 218023.52920517.0-13.8 %0.03916.22663.258532.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม22297.1997750.065.2 %5.04224.04984366.4468-3.4 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 416981.02910496.038.2 %5.03106.0711.2935277.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม15031.966120.059.3 %5.02797.8401779.9500172.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม15202.8114646.069.4 %5.02968.9001815.2044772.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม55860.37132072.3242.6 %5.08312.47956537.825721.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 728051.62119509.030.5 %5.011674.05504.299852.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม14761.7813452.168.9 %4.02189.81011168.6746.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม23367.2414600.037.5 %5.05574.12992105.56162.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม17105.0617696.055.0 %5.03172.0798289.5329990.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม78134.77371093.1889.0 %4.59301.25983460.708562.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)74414.79733112.0255.5 %5.03400.09011760.69248.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม16685.55585.066.5 %5.03501.35993054.392612.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม16303.855298.067.5 %5.03368.3398386.61288.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม14497.625656.061.0 %5.02113.25214.07389.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม8432.820315193.0-80.2 %0.03258.481590.022951.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม30674.0720951.5131.7 %5.06181.792541.973658.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม29103.425133.013.6 %5.07913.14993256.140158.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม27883.767895.071.7 %5.05536.14011172.727478.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม60465.10253920.92210.8 %5.015215.29496.3655196.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม53988.74213014.875.9 %5.03539.45021371.09761.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม18148.2510374.4342.8 %5.03919.81360.086465.3 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม19659.52911822.039.9 %5.04642.3198ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม36900.50814433.3360.9 %5.08782.37993007.110865.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม24448.4826940.0-10.2 %0.03919.7556.9470285.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก86793.688253585.27-192.2 %0.03873.88013481.190210.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา118720.6968280.042.5 %5.04637.62011843.133160.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา102340.2272946.028.7 %5.05155.91992254.492456.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร62601.879143996.63-130.0 %0.04577.00982100.896554.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี87622.2566746.38323.8 %5.05165.57031610.582568.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม57963.14131862.10945.0 %5.05617.24023509.4537.5 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม724969.13773029.0-6.6 %0.08185.72026273.799823.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม2051.39994073.0-98.5 %0.0595.90002762.17548-27.9 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม52644.8525394.089.8 %5.06163.6699803.8994887.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม17932.098733.051.3 %5.03368.33012064.207538.7 %5.0
สปส.จ.นครปฐม65163.89162869.53.5 %1.510708.5114501.93658.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม16347.6711049.032.4 %5.03254.251020.429568.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม35520.86743378.48-22.1 %0.03011.752741.52839.0 %4.5
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)15878.4414960.05.8 %2.54939.6797596.7575187.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1118772.5959723.75849.7 %5.05776.35013163.880445.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2230546.540582.14182.4 %5.04684.20023111.617933.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม337394.5357190.4183.0 %5.01864.632468.936-32.4 %0.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง147337.69121531.3917.5 %5.03314.71455.11456.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม463447.53242306.047.7 %5.04912.10992781.799643.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม510448.75273457.046.4 %5.03311.09993784.2397-14.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม78041.39842024.6646.2 %5.01822.43863.7163-112.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม178809.17154194.013.8 %5.02882.09991748.72839.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)255715.5280387.20368.6 %5.02360.35011693.370528.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล130158.0275136.042.3 %5.02373.89991676.949529.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม34435.609100320.53-191.3 %0.05896.20029768.9922-65.7 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)1288080.11641769.0-27.5 %0.07670.430210535.1-37.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 21005.2315294.1327.2 %5.02965.61014927.9824-66.2 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม13162.4394574.065.2 %5.01923.04991158.632439.8 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 7324436.16180598.3444.3 %5.094542.32850983.65646.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม450520.97100383.8477.7 %5.028133.423770.015.5 %5.0
รวม 7,563,444 5,622,230 25.67 % 5.0 457,912 232,135 49.31 % 5.0