จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร17089.8114659.072.7 %5.0831.79999451.6585145.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร13965.436073.056.5 %5.02071.1099247.9060188.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร15439.0619732.037.0 %5.02407.1001142.015594.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1183574.378865.60257.0 %5.015188.4493050.952479.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2139483.66109904.021.2 %5.016547.853710.414677.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 142513.1613571.1568.1 %5.01396.55495.8999964.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร22191.68916238.026.8 %5.05069.253314.692434.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร17295.31110620.038.6 %5.03548.04982921.838917.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร14009.25269.062.4 %5.01969.74571.2254671.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร14670.796598.055.0 %5.02178.89991289.254540.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร15958.918055.049.5 %5.02546.45680.6749973.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร8324.320310197.0-22.5 %0.01582.361264.915520.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร21760.93914226.93934.6 %5.05088.253638.975128.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร39452.21966393.031-68.3 %0.05709.83983006.288147.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร16347.348352.048.9 %5.02996.60011264.88757.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร17125.1894551.073.4 %5.03319.8999157.1395.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร13083.914117.068.5 %5.01665.481299.50522.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร13646.18911349.016.8 %5.01817.62991453.620.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร30909.51187911.0-507.9 %0.06365.236689.5786-5.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร17667.619883.0-12.5 %0.03453.01804.486947.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร15350.96919.054.9 %5.02181.8301318.34585.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร25521.6656989.078-123.3 %0.05680.4497363.1279993.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร51122.3835077.090.1 %5.02007.7899827.3834858.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร18010.12112462.030.8 %5.03453.01672.284951.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร19757.7614765.425.3 %5.03643.14991382.78262.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร20125.39118789.06.6 %3.02483.1699276.8395188.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร53802.44111859.078.0 %5.02823.37991067.57962.2 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 280720.69307019.63-9.4 %0.04610.66022840.073538.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร12510.494686.062.5 %5.01266.15613.997551.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร43990.60264196.871-45.9 %0.010146.643232.63568.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร18944.79115401.018.7 %5.04023.451552.670561.4 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร41481.539109096.44-163.0 %0.08704.83983206.373563.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร13142.454929.062.5 %5.01798.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร37157.67237658.109-1.3 %0.010942.869781.3370492.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร165737.8436453.39178.0 %5.01506.3501688.4599654.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร99601.35940612.07859.2 %5.03875.70022493.683635.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร77379.00816875.4278.2 %5.01265.36941.554525.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร334632.0332208.00.7 %0.55704.53140.60444.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว168257.1479900.052.5 %5.01917.62228.3296-16.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร51613.78132846.42236.4 %5.05321.87013234.920939.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 21048.1612666.5439.8 %5.03738.253571.08794.5 %2.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร13260.341700.087.2 %5.01228.11190.5699984.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร325507.59162792.050.0 %5.069539.48419153.78772.5 %5.0
รวม 2,583,185 1,982,466 23.25 % 5.0 241,818 91,234 62.27 % 5.0