จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง12458.074254.065.9 %5.01315.9601737.3614544.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง15426.345867.062.0 %5.01616.35852.4710147.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง13448.597585.043.6 %5.02026.7999494.9784975.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง61251.39882322.0-34.4 %0.08144.09964700.600142.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง20557.8796734.067.2 %5.0968.20001237.575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ18974.6892793.085.3 %5.01002.63418.9500158.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง18352.8111108.094.0 %5.0821.29999582.0269829.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย18964.151590.091.6 %5.0638.5304.052.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก16205.421057.093.5 %5.0704.22998475.032.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา7791.9297666.091.5 %5.0607.400024.7599.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้7623.6396562.092.6 %5.0725.650024.7599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง14334.367122.050.3 %5.01459.461799.1956-23.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง17737.027473.057.9 %5.03390.10013199.97055.6 %2.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง5091.771797.064.7 %5.02329.35011340.18442.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง18099.993467.080.8 %5.03485.21455.38158.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง15473.1417235.053.2 %5.03104.755379.4492-73.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง7021.939919268.359-174.4 %0.01460.242725.0845-86.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง9027.76959704.0-7.5 %0.03717.522767.559125.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง57569.46954649.845.1 %2.54283.8599876.9639979.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง18645.1897952.057.4 %5.02781.60991098.48560.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง21315.354286.079.9 %5.02766.7002223.6774991.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง14155.632346.919983.4 %5.01811.791244.034431.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง16406.913351.018.6 %5.02933.72819.8784872.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง28730.175410.0-162.5 %0.05576.95027224.7363-29.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง22684.31122854.0-0.7 %0.03337.2835.971574.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง29155.2743989.07-50.9 %0.05101.4502425.3339891.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4469.089810941.0-144.8 %0.02154.10011986.28857.8 %3.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง16550.528218.050.3 %5.03066.8599889.1334871.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง15773.675712.063.8 %5.02534.39994.7599.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง20868.5516685.068.0 %5.03409.13991162.971165.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง4747.529712.0-104.6 %0.01808.85281.8460184.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง6053.94046200.0-2.4 %0.03049.84991237.868959.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 194727.06182577.446.2 %3.03143.52491.261220.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง12650.984973.060.7 %5.0904.45001797.7055111.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง13742.655217.062.0 %5.01367.06991178.075913.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง18408.9814184.8322.9 %5.02759.64991918.591430.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง15215.68910563.030.6 %5.02249.1499764.588566.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง15497.9319533.75-26.0 %0.02769.251167.18957.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง229977.0859433.53174.2 %5.05086.732171.956557.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง9375.7512073.66-28.8 %0.0857.90002600.4284730.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง82623.8525.0100.0 %5.02142.10014.7599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง81404.3525.0100.0 %5.01469.254.7599.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ144827.0258296.39159.7 %5.01814.29991434.520.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง28431.3468088.563-139.5 %0.04887.30038485.2842-73.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 16459.929031.045.1 %5.02534.39991719.872932.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง18151.9392764.084.8 %5.01435.6655.1010154.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง127240.2641391.60267.5 %5.057537.597528.850686.9 %5.0
รวม 1,583,701 931,049 41.21 % 5.0 173,092 76,714 55.68 % 5.0