จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม12750.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01080.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม12952.794914.062.1 %5.01422.96363.0974.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม15261.958691.599643.1 %5.02126.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม138532.9490238.034.9 %5.011657.251320.588.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01405.3501332.576.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา19360.173724.080.8 %5.0969.01001380.060.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที18667.2891434.092.3 %5.0808.15002285.064.7 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง17606.3321925.309-24.5 %0.04680.19971425.674469.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม17359.10921353.84-23.0 %0.02887.21425.050.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม14824.857782.047.5 %5.01727.21913.3855-10.8 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม15218.93980.073.8 %5.01917.36012238.4565-16.7 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม13662.0294117.069.9 %5.01006.84918.944468.7 %4.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม13699.533248.076.3 %5.01365.89991257.69567.9 %3.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม14363.3313479.96.2 %3.03018.34993666.0435-21.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม18348.3717525.819859.0 %5.03362.60012202.36634.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม38066.4140644.078-6.8 %0.04514.1499670.4244485.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม16560.667127.057.0 %5.02506.8501774.5539669.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม14248.154297.069.8 %5.02449.8101244.900590.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม14604.954303.2970.5 %5.01746.211498.54914.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม16051.3812013.5625.2 %5.02506.85011230.07950.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม27904.8918258.919970.4 %5.05549.39997322.7578-32.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม22891.891ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05169.0996ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม15777.76915.056.2 %5.02506.8501765.101569.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม21545.86918758.4312.9 %5.04560.5698ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม52567.4925811.088.9 %5.02411.79981573.54234.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม17561.5618350.052.5 %5.03020.291009.431966.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม16839.8119949.040.9 %5.02601.93991189.38154.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม21266.53911472.8646.1 %5.02430.8101835.9144965.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม14405.5213260.08.0 %4.01613.11317.5659880.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม52462.87915321.070.8 %5.02316.7964.2558.4 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 189322.8862084.74267.2 %5.03102.01542.578450.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม15062.13561.076.4 %5.01175.75452.437561.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม20053.03114712.1726.6 %5.03647.82826.23122.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม14551.924244.799870.8 %5.01974.421232.41637.6 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม18408.64113210.028.2 %5.03172.3999623.8585280.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม13800.085844.057.7 %5.01365.8999790.5805142.1 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม15882.8313473.4115.2 %5.02316.71375.198540.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม51593.38361368.559-18.9 %0.02751.052616.77494.9 %2.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม15347.1895276.620165.6 %5.01226.79402.2334967.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม293067.06393640.81-34.3 %0.05652.10014014.729.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม75114.77345025.05940.1 %5.01842.10012049.4824-11.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม79454.10962173.49221.7 %5.04684.04445.3355.1 %2.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม147593.14112518.023.8 %5.06513.44972765.041557.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 15837.3417665.6-11.5 %0.02373.761774.08725.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม13772.939ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01270.8ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม57524.7426433.080188.8 %5.013394.1897393.867244.8 %5.0
รวม 1,692,335 1,180,126 30.27 % 5.0 127,596 70,430 44.80 % 5.0