จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี12960.033533.072.7 %5.02346.1599863.0654963.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี50542.9817311.64165.7 %5.0344.36002294.5854814.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี21188.2716062.8624.2 %5.04076.5995.8209875.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 20110.0516320.068.6 %5.03391.8999184.8224994.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี88140.42261840.029.8 %5.011549.8812890.67975.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี21627.65144.076.2 %5.01369.5322.58276.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย19871.8594215.078.8 %5.01015.35542.1364746.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง18374.181989.089.2 %5.01982.8999342.082.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม18158.242323.087.2 %5.0774.96002128.6395183.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด18982.271582.091.7 %5.0833.09998250.4104969.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง20464.8113493.082.9 %5.01528.65207.1000186.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน20407.5392165.089.4 %5.02057.8501399.769580.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ28526.516756.076.3 %5.02000.6699490.7129875.5 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม10418.1411073.7989.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี59106.82823905.9159.6 %5.05883.05306.84969.8 %4.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05222.09961189.314577.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี19712.6317120.063.9 %5.05179.41991264.90675.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี34881.28914733.057.8 %5.04140.33013010.150927.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี15750.026191.060.7 %5.03696.22238.239.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี51515.2589595.081.4 %5.018319.596701.458563.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี12882.9311541.19910.4 %5.02689.93992017.657525.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี22606.19913045.042.3 %5.06529.56015458.766616.4 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี18500.128567.4-54.4 %0.04063.13991349.066.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี35526.9858357.0-64.3 %0.06643.64013381.880149.1 %5.0
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)33680.26251109.0-51.7 %0.013454.555220.2561.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี24048.29913068.045.7 %5.04038.46798.6554680.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี16722.9613509.079.0 %5.03943.380199.78800297.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี15860.63799.076.0 %5.03106.68021316.982157.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี20149.11912741.85136.8 %5.04152.5801874.2824778.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี42573.9334190.28119.7 %5.09686.349614.2599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี22380.0115730.029.7 %5.05673.95021631.121571.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี15679.3596754.056.9 %5.03525.031433.464559.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี81561.6855013.12932.6 %5.019384.359772.4259696.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี32100.7816705.079.1 %5.04266.64992053.719551.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี21842.93914916.8931.7 %5.04704.02983086.144334.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี17276.89111244.034.9 %5.04099.37991041.142974.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี21764.3213795.036.6 %5.05008.27982756.234945.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี16303.4610965.032.7 %5.03677.1501354.90190.3 %5.0
สพ.เพชรบุรี52594.1418907.083.1 %5.03750.64991801.029152.0 %5.0
รจก.เพชรบุรี 249642.31210268.7215.8 %5.05787.45022864.715350.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี13870.174011.071.1 %5.02460.1499962.55260.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี26197.38114004.0946.5 %5.05217.54982188.858.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี24764.599562.061.4 %5.03486.981344.788561.4 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี21888.21119771.079.7 %4.55631.24021581.25671.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี17721.1296509.319863.3 %5.03982.1802682.2069782.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี67597.26657897.014.4 %5.017691.911609.6590.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 12856512.552886.0798.1 %5.04589.08981829.717560.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2153385.1643948.53171.3 %5.08423.59962523.580170.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)69590.99236460.85247.6 %5.014334.93367.025976.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี23957.8916578.072.5 %5.01987.951794.54999.7 %4.5
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี244578.75178240.2227.1 %5.05716.350110961.625-91.8 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี401265.22148485.0263.0 %5.04233.379911569.586-173.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี134892.72138177.48-2.4 %0.04686.2314350.912-206.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี89190.54759911.99232.8 %5.03603.07014039.4797-12.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย96566.10960271.57837.6 %5.03069.819072.219-521.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด1520714.386378.094.3 %5.016971.54209.174375.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี51941.98886922.922-67.3 %0.09117.19928260.74719.4 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 19865.3312164.438.8 %5.03506.02608.389925.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี19065.1216328.066.8 %5.02860.23938.114567.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี88376.68875607.93814.4 %5.024442.97125.070.9 %5.0
รวม 7,266,378 1,883,695 74.08 % 5.0 339,910 166,969 50.88 % 5.0