จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์17332.683473.080.0 %5.02288.1499481.54779.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์268271.7533784.85987.4 %5.01985.3390.1650180.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์10845.4714292.700260.4 %5.0347.44998337.259492.9 %1.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์42088.60233784.87119.7 %5.0972.94995175.8259981.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์16427.1525219.49-53.5 %0.03733.41991134.950469.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์14673.734844.067.0 %5.03277.0701273.50591.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์81804.18842386.74248.2 %5.012309.665799.246652.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์20325.9615349.073.7 %5.01365.5423.3769869.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี18477.9493825.079.3 %5.01383.3999473.8884965.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก17988.8911847.089.7 %5.01245.9301570.054.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน19094.174428.076.8 %5.02179.8501570.073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย18172.3592276.087.5 %5.02399.5801665.072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี20984.06773.067.7 %5.02719.6799570.079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน23602.3696325.073.2 %5.02949.48434.3779985.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด21091.6092875.086.4 %5.01596.62570.064.3 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์25127.7620899.21116.8 %5.03808.251522.8560.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์22631.61918867.19916.6 %5.05064.58014805.25985.1 %2.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน13414.05823.056.6 %5.03032.39991050.728565.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน12745.593231.074.7 %5.02841.6099425.9800185.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์14949.117782.600147.9 %5.03334.15011621.117951.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์20371.587681.062.3 %5.04760.253549.788825.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์14428.595195.064.0 %5.03334.11011682.17449.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 14115799.9187418.40624.5 %5.044270.1646357.148-4.7 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์16315.0114539.010.9 %5.03809.52239.32141.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์74959.11715593.02179.2 %5.026438.5516840.056674.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11157.4498713.799821.9 %5.02622.71760.52132.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์22379.7310535.5152.9 %5.05303.483401.434835.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์14891.6096361.799857.3 %5.03467.24840.5314975.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์60039.78943648.00827.3 %5.05901.29981348.053577.2 %5.0
ท่าอากาศยานหัวหิน370441.44159216.6357.0 %5.02345.051197.742448.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)68219.60280942.93-18.7 %0.020703.9215979.94922.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์17024.277954.053.3 %5.04465.25913.5310179.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์11288.3595084.055.0 %5.0308.34998370.5-20.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)6660.8999899.086.5 %5.0341.10001232.5289931.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)22520.4211077.050.8 %5.0436.67999258.6000140.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์19692.933963.079.9 %5.03809.52147.6774996.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์14556.983585.075.4 %5.03334.11012181.779534.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์19593.3515716.9119.8 %5.03132.14992087.499533.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์15282.2712316.019.4 %5.07250.17974090.994443.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์32975.75824367.026.1 %5.07232.39994924.43931.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์24785.235963.688575.9 %5.03600.35991169.782567.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์40708.7536034.68811.5 %5.07878.9399477.1754893.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์64814.05966493.992-2.6 %0.09585.41996068.950236.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์51215.5599406.081.6 %5.03315.10012490.966624.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์17789.37114069.3220.9 %5.04676.462061.243455.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์16652.427644.054.1 %5.04132.71971866.065954.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์23811.4491502.4693.7 %5.04056.66992195.193445.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์32190.69914573.054.7 %5.03905.18996047.2441-54.9 %0.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์53363.7589651.081.9 %5.03744.45022698.100127.9 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ ไม่ครบ108841.91ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5066.71ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์13720.324064.070.4 %5.02573.39991093.459557.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์57944.9822038.12162.0 %5.07517.54981523.68679.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์19546.436838.200265.0 %5.03010.8601818.8049972.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์38887.21926071.53933.0 %5.07137.254879.798331.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์15886.1895104.067.9 %5.03809.5953.0589675.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์20528.68914163.031.0 %5.05331.850111.5599.8 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์268614.06691920.0-157.6 %0.013361.75216.175361.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 185628.75848667.46943.2 %5.06664.68994556.674831.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2184708.1359867.40267.6 %5.08266.13963052.471463.1 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์100646.7228415.5171.8 %5.01347.762091.71-55.2 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9305.58989917.9902-6.6 %0.01551.551130.527.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์3183741.0738114.5676.8 %5.016843.172235.549386.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน280102.0619438.85993.1 %5.04438.43992855.906535.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี225654.5258829.67273.9 %5.04086.06013766.42247.8 %3.5
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล628387.1395818.00884.8 %5.04751.717919.2666-66.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์80923.21175608.06.6 %3.011108.174391.350160.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 40417.89815076.062.7 %5.04658.94973734.278819.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์13032.724058.068.9 %5.02421.39011510.21537.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์82051.2555576.00832.3 %5.024763.29112394.15149.9 %5.0
รวม 7,323,706 2,907,818 60.30 % 5.0 390,640 211,909 45.75 % 5.0