จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่13425.7714547.066.1 %5.01947.04785.6499659.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0289.70999785.40295-171.1 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่14365.215538.061.4 %5.01496.8401761.3999649.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่15731.9212812.018.6 %5.03106.8501277.5140191.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่54097.49244127.018.4 %5.011093.53892.149964.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่25403.845569.078.1 %5.01543.0499931.9499539.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก19616.344656.076.3 %5.01745.7001214.4815187.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง19091.742654.086.1 %5.01010.45109.886589.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม19038.03549.081.4 %5.01664.6901344.5174979.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม19246.572190.088.6 %5.01446.85349.44875.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา19152.092749.085.6 %5.01642.1499266.0379983.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา18831.591782.090.5 %5.02101.8999303.2875185.6 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่21962.21118127.517.5 %5.03828.96752.3999680.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่40175.7510728.2373.3 %5.03487.04982269.32234.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่22099.5595364.089875.7 %5.01908.21921.0534751.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม12129.472328.080.8 %5.02024.051512.399925.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่15102.69736.035.5 %5.02916.7002515.8120182.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่22214.4313926.037.3 %5.04248.04001.74195.8 %2.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่16594.777256.056.3 %5.03296.95021992.865539.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่18349.1297451.059.4 %5.03581.70021502.99558.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่41815.9418111.700280.6 %5.04632.25983330.044428.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่10157.565545.600145.4 %5.02311.31999.825913.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่28455.7320619.56127.5 %5.06339.753995.310537.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)18263.828648.052.6 %5.03181.4099808.9534974.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่70347.10951001.87927.5 %5.05484.01259.33977.0 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่3945927.84020403.5-1.9 %0.018596.54145.149977.7 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่22509.5616196.100172.5 %5.03658.17991705.2553.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 27004.19925309.06.3 %3.0335.35001349.13449-4.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่16538.97437.055.0 %5.03582.2468.4354986.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่13563.915308.830160.9 %5.02441.251249.02248.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่16558.47112597.023.9 %5.02634.15012270.7513.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0191978.8114359.39392.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่27268.12927542.0-1.0 %0.04761.18022522.031547.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่27641.85911814.057.3 %5.04342.75909.0169779.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่52043.33245503.46112.6 %5.06339.5103494.092.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่15506.28495.045.2 %5.03468.02981441.1558.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่19259.80112803.6633.5 %5.04152.69972676.681935.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่25100.912488.050.2 %5.03239.85011744.266546.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่23842.3117305.069.4 %5.04440.771330.940470.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่17387.94910698.038.5 %5.02745.51442.6999883.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่54705.6817012.068.9 %5.03715.32011977.946.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่291636.3193338.068.0 %5.05615.57033663.234.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่13506.166090.300354.9 %5.02156.2667.8499869.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่19375.1817360.010.4 %5.03962.751828.322553.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่14665.7296539.055.4 %5.02859.81011277.7555.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่22512.86117779.21121.0 %5.04152.68021828.151556.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่21905.2510951.050.0 %5.03487.3499701.5255179.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่52672.39849049.8016.9 %3.014991.8011588.589.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่109624.1662647.37942.9 %5.08584.25984605.2546.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่28259.46115651.944.6 %5.01998.881051.6547.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่292628.63217138.025.8 %5.05976.89012301.850161.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่107381.07147696.0-37.5 %0.03884.06019.6484-55.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่66622.67271059.719-6.7 %0.02949.2137016.375-1,155.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม105297.8262971.040.2 %5.03123.36013703.0605-18.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก131333.53109.399.9 %5.03312.06013285.31880.8 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่140420.7851250.4163.5 %5.055204.3985423.823290.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 16134.0619528.740240.9 %5.03229.15992835.7512.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่14031.664920.064.9 %5.02251.0914.8499859.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่173967.277370.26655.5 %5.015740.6498434.046.4 %5.0
รวม 6,502,503 5,411,379 16.78 % 5.0 480,241 159,116 66.87 % 5.0